{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

solutions 1

solutions 1 - C8:Ò ØÖÓdÙ Ø iÓÒ ØÓC ÖÝÔ ØÓg...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C8 :Ò ØÖÓdÙ Ø iÓÒ ØÓC ÖÝÔ ØÓg ÖaÔhÝ 454 Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×ØÓhÓÑ eÛ Ó Ök Ùb ×Ø iØÙ Ø iÓÒ iÔh eÖ [5ÔÓ iÒ Ø× ℄ aÚ ea ÐÓÓka ØØh e×Ùb ×Ø iØÙ Ø iÓÒ iÔh eÖ iÒeØÙ ÖeÓ Øe× ×eØ iÓÒ aÒd Öea ÐÐØh e d e¬Ò iØ iÓÒÓ fÔ eÖ feØ×eÖeÝÖÓÚ eØha ØØh e×Ùb ×Ø iØÙ Ø iÓÒ iÔh eÖ i×Ô eÖ feØ ÐÝ ×eÙ Öe fÓ ÖØh e ×Ô e ia Ða ×eÓ f ` = aÒd Øha Ø iØ iØ i× ÒÓ Ø Ô eÖ feØ ÐÝ ×eÙ Öe if ` Ó ÐÙ Ø iÓÒ : h i×iÔh eÖÑ ee ØØh eÔ eÖ feØ×eÖeÝ ÖeÕÙ iÖeÑ eÒ ØfÓ Ö Ð =b eaÙ ×e fÓ ÖeÚ eÖÝ Ñ ; f A ;:::;Z g eÜaØ ÐÝÓÒ eÓÙ ØÓ feÚ eÖÝ6Ô eÖÑ Ù Øa Ø iÓÒ × k b e ØÛ eeÒ Ðe ØØeÖ×Ñ aÔ × Ðe ØØeÖ Ñ ØÓ Ðe ØØeÖaÒdh eÒe ÖÓb k ¾Ã [ E Ò k ;Ñ = ℄= = 6h eÖe fÓ Öe iØfÓ ÐÐÓÛ ×Øha ØfÓ ÖeÚ eÖÝ Ñ ½ ;Ñ ¾ f A ;:::;Z g Û ehaÚ e ÖÓb k ¾Ã [ E Ò k ;Ñ ½ = ℄= = 6= ÖÓb k ¾Ã [ E Ò k ;Ñ ¾ = ℄ ÓÛ eÚ eÖfÓ Ö Ð Øh eÔ eÖ feØ×eÖeÝ ÖeÕÙ iÖeÑ eÒ Ø i×ÒÓ ØÑ e Øak e Ð = Ñ ½ = AA Ñ ¾ = AB aÒd= CC h eÒ ÖÓb k ¾Ã [ E Ò k ;Ñ ½ = ℄= = 6 b eaÙ ×eÓÒ eÓÙ ØÓ feÚ eÖÝ6Ô eÖÑ Ù Øa Ø iÓÒ × k b e ØÛ eeÒ Ðe ØØeÖ×Ñ aÔ × A ØÓ C Ò Øh eÓ Øh eÖhaÒd ÖÓb k ¾Ã [ E Ò k ;Ñ ¾ = ℄= b eaÙ ×e if×ÓÑ eÔ eÖÑ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

solutions 1 - C8:Ò ØÖÓdÙ Ø iÓÒ ØÓC ÖÝÔ ØÓg...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online