[NH\u00d3M 2 - 42K18.4] GI\u1ea4Y T\u1edc A410.doc - A410 1\/10 C\u00d4NG TY T\u00ean NTMT Ng\u00e0y T\u00ean kh\u00e1ch h\u00e0ng C\u00d4NG TY C\u1ed4 PH\u1ea6N S\u1ea2N XU\u1ea4T TH\u01af\u01a0NG M\u1ea0I

[NHu00d3M 2 - 42K18.4] GIu1ea4Y Tu1edc A410.doc - A410...

This preview shows page 1 - 2 out of 10 pages.

A410 1/10 CÔNG TY Tên khách hàng: CÔNG TY C PH N S N XU T TH Ư NG M I Ơ HITEXCO ĐÀ N NG Ngày k t thúc kỳ k toán: ế ế 31/12/2018 N i dung: TÌM HI U CHU TRÌNH BÁN HÀNG, PH I THU, THU TI N Tên Ngày Ng i th c ườ hi n NTMT 10/09/2019 Ng i soát xét ườ 1 NTB 14/09/2019 Ng i soát xét ườ 2 LVT 17/09/2019 A. M C TIÊU: (1) Xác đ nh và hi u đ c các giao d ch và s ki n liên quan t i chu trình KD quan tr ng; ượ (2) Đánh giá v m t thi t k và th c hi n đ i v i các ki m soát chính c a chu trình KD này; ế ế (3) Quy t đ nh xem li u có th c hi n th nghi m ki m soát không; ế (4) Thi t k các th t c ki m tra c b n phù h p và có hi u qu . ế ế ủ ụ ơ B. CÁC B C CÔNG VI C TH C HI N: ƯỚ 1. Hi u bi t v các khía c nh KD ch y u liên quan t i bán hàng, ph i thu và thu ti n ế ế Các thông tin v khía c nh kinh doanh liên quan ch y u t i bán hàng, ph i thu và thu ti n bao g m nh ng không ế ư gi i h n các thông tin sau: (1) Các s n ph m và d ch v chính c a DN: S n xu t hàng may m c, c th s n ph m s n xu t d t may các lo i. ể ả (2) C c u các lo i doanh thu c a t ng lo i s n ph m, d ch v trên t ng doanh thu: ơ Doanh thu bán hàng : 21,005,079,892 đ ng T ng doanh thu = Doanh thu bán hàng + Doanh thu ho t đ ng tài chính = 21,005,079,892 + 3,191,104 = 21,008,270,996 đ ng Nh v y, c c u doanh thu bán hàng trên t ng doanh thu là ư ơ 99,98% , chi m t l ph n trăm r t l n trong t ng doanh ế ỉ ệ thu c a doanh nghi p. (3) Ph ng th c bán hàng ch y u c a DN và các kênh phân ph i ươ ế (bán buôn, bán l , tr ch m, tr góp, trao đ i hàng, bán hàng thu ti n ngay, bán qua đ i lý) : Ph ng th c bán hàng c a y u c a doanh nghi p là bán buôn. ươ ế (4) Th ph n c a s n ph m và d ch v , m c đ c nh tranh và các kênh phân ph i: Th ph n ch y u trong n c, ế ướ Thái Lan , Anh, Brazil M c đ c nh tranh cao (5) Quy mô và lo i khách hàng, m c đ ph thu c vào khách hàng l n: - Quy mô: trong n c và n c ngoài ướ ướ - Lo i khách hàng: Các công ty - M c đ ph thu c: công ty ph thu c vào khách hàng Đi u này t t nhiên có 2 m t là: tiêu c c thì đi u này là m t r i ro kinh doanh cho doanh nghi p khi khách hàng b ph thu c này ch m d t h p đ ng và hi n gi v n ch a có chính sách làm gi m s ph thu c, nh ng nhìn vào m t ư ư tích c c thì vi c ph thu c do là khách hàng thân thi t thì r t hi n nhiên đ s p x
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 10 pages?

 • Summer '18
 • mr Phuong

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture