Cryptography: Theory and Practice

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C55 :C ÖÝÔ ØÓg ÖaÔhÝaÒdC ÓÑ ÔÙ ØeÖeÙ Ö iØÝ iÒ ØeÖ e ÖÝba × iÒÙÑ b e ÖØh eÓ ÖÝ faØ×h ee Ø a ÖØ:A Ö iØhÑ e Ø iÑ ÓdÙ ÐÓÔ Ö iÑ e × B a × i×ØÙ« ea Öed ea ÐiÒgÛ iØhÔ Ö iÑ e× Ô ÓÒ Øh eÓ Öd eÖÓ fd ig iØ× ÐÓÒg 4b iØ× F Ó ÖaÔ Ö iÑ e Ô ÐeØ Z Ô = f ;;;:::;Ô g E ÐeÑ eÒ Ø×Ó f Z Ô aÒb eadd edÑ ÓdÙ ÐÓ Ô aÒdÑ Ù ÐØ iÔ ÐiedÑ ÓdÙ ÐÓ Ô F eÖÑ a Ø×Øh eÓ ÖeÑ :fÓ ÖaÒÝ g 6 =Ñ Ód Ô Û ehaÚ e : g Ô =Ñ Ód Ô E ÜaÑ Ô Ðe : 4 Ñ Ód5= 8Ñ Ód5= 4h e iÒ ÚeÖ×e Ó f Ü Z Ô i×aÒ e ÐeÑ eÒ Ø a ×a Ø i× fÝ iÒg a ¡ Ü =Ñ Ód Ô h e iÒÚ eÖ×eÓ f Ü Ñ ÓdÙ ÐÓ Ô i×d eÒÓ ØedbÝ Ü E ÜaÑ Ô Ðe : : Ñ Ód5= × iÒe ¡ =Ñ Ód5 : Ñ Ód Ô = Ô 5A ÐÐe ÐeÑ eÒ Ø× Ü Z Ô eÜeÔ Ø fÓ Ö Ü = a Öe iÒÚ eÖØ ib Ðe iÑ Ô Ðe iÒÚ eÖ× iÓÒa ÐgÓ Ö iØhÑ : Ü = Ü Ô Ñ Ód Ô Òd eed Ü Ô ¡ Ü = Ü Ô =Ñ Ód Ô 6D eÒÓ ØebÝ Z £ Ô Øh e×eØÓ fiÒÚ eÖØ ib Ðee ÐeÑ eÒ Ø× iÒ Z Ô eÒe Z £ Ô = f ;;:::;Ô g 7eÒÓÛ haÚ ea ÐgÓ Ö iØhÑ fÓ Ö×Ó ÐÚ iÒg ÐiÒ ea ÖeÕÙa Ø iÓÒ × : a ¡ Ü = b Ñ Ód Ô Ó ÐÙ Ø iÓÒ : Ü = b ¡ a = b ¡ a Ô Ñ Ód Ô ha ØabÓÙ ØaÒa ÐgÓ Ö iØhÑ fÓ Ö×Ó ÐÚ iÒgÕÙad Öa Ø ieÕÙa Ø iÓÒ ×? ØÖÙ ØÙ ÖeÓ f Z £ Ô Z £ Ô i×a ÝÐigÖÓÙÔ ÒÓ Øh eÖÛ Ó Öd ×Øh eÖeeÜ i×Ø× g Z £ Ô ×Ùh Øha Ø Z £ Ô = f ;g ;g ;g ;:::;g Ô g Ùha g i×a ÐÐeda geÒ eÖa ØÓ Ö Ó f Z £ Ô E ÜaÑ Ô Ðe :iÒ Z £ 7 : hi =...
View Full Document

This note was uploaded on 01/30/2008 for the course ICS 268 taught by Professor Jarecki during the Fall '04 term at UC Irvine.

Page1 / 4

h1-primes - C55:C ÖÝÔ ØÓg ÖaÔhÝaÒdC ÓÑ ÔÙ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online