CG edited.docx - UNANG MARKAHAN Pamantayang Pangnilalaman...

This preview shows page 1 - 6 out of 57 pages.

UNANG MARKAHAN Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at napapanahong isyu sa ekonomiks at pambansang pag-unlad gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga ng mga disiplinang panlipunan tungo sa paghubog ng mamamayang mapanuri, mapagnilay, mapanagutan, makakalikasan, produktibo, makatarungan, at makataong mamamayan ng bansa at daigdig. NILALAMA N (Content ) PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard) PAMANTAYA N SA PAGGANAP (Performance Standard) PAMANTAYAN SA PAGKATUTO ( Learning Competencies) No. of Days LEARNING MATERIALS UNANG MARKAHAN - Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks: Batayan ng Matalinong Paggamit ng Pinagkuknang Yaman tungo sa Pagkamit ng Kaunlaran A. Kahulugan ng Ekonomiks Ang mga mag- aaral ay may pag- unawa: Ang mga mag-aaral ay Ang mga mag-aaral ay sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang- araw-araw na pamumuhay naisasabuhay ang pag- unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang- araw-araw na pamumuhay 1. Nailalapat ang kahulugan ng ekonomiks sa pang- araw- araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral, at kasapi ng pamilya at lipunan 2. Natataya ang kahalagahan ng ekonomiks sa pang- araw- araw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan AP9MKE-Ia- 2
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

NILALAMA N (Content ) PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard) PAMANTAYA N SA PAGGANAP (Performance Standard) PAMANTAYAN SA PAGKATUTO ( Learning Competencies) CODE LEARNING MATERIALS B. Kakapusan 1. Konsepto ng Kakapusan at ang Kaugnayan nito sa Pang- araw- araw na Pamumuhay 2. Palatandaan ng Kakapusan sa Pang- araw- araw na Buhay 3. Kakapusan Bilang Pangunahing Suliranin sa Pang- araw-araw na Pamumuhay 3. Naipakikita ang ugnayan ng kakapusan sa pang- araw- araw na pamumuhay AP9MKE-Ia- 3
Image of page 2
4. Mga Paraan upang Malabanan ang Kakapusan sa Pang- araw- araw na Pamumuhay 4. Natutukoy ang mga palatandaan ng kakapusan sa pang- araw-araw na buhay. AP9MKE-Ib- 4
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

NILALAMA N (Content ) PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard) PAMANTAYA N SA PAGGANAP (Performance Standard) PAMANTAYAN SA PAGKATUTO ( Learning Competencies) CODE LEARNING MATERIALS 5. Nakakabuo ang konklusyon na ang kakapusan ay isang pangunahing suliraning panlipunan AP9MKE-Ib- 5 6. Nakapagmumungkahi ng mga paraan upang malabanan ang kakapusan AP9MKE-Ic- 6
Image of page 4
NILALAMA N (Content ) PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard) PAMANTAYA N SA PAGGANAP (Performance Standard) PAMANTAYAN SA PAGKATUTO ( Learning Competencies) CODE LEARNING MATERIALS C. Pangangailangan at Kagustuhan 1. Pagkakaiba ng Pangangailangan at Kagustuhan 2. Ang Kaugnayan ng Personal na Kagustuhan at Pangangailangan sa Suliranin ngKakapusan 3. Hirarkiya ng Pangangailang an 4. Batayan ng Personal na Pangangailangan at Kagustuhan 5. Salik na nakakaimpluwensiya sa Pangangailangan at Kagustuhan 7. Nasusuri ang kaibahan ng kagustuhan (wants) sa pangangailangan (needs) bilang batayan sa pagbuo ng matalinong desisyon AP9MKE-Ic- 7 8. Naipakikita ang ugnayan ng personal na kagustuhan at pangangailangan sa suliranin ng kakapusan AP9MKE-Id- 8 9. Nasusuri ang hirarkiya ng pangangailangan.
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Image of page 6
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes