Aralin_1.2_Ang_Alegorya_ng_Yungib.pptx - Layunin ng...

This preview shows page 1 - 15 out of 58 pages.

Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Layunin ng Pag-aaral A. Natatalakay sa mga mag-aaral ang katangian, elemento, istruktura, wika at estilo ng Sanaysay B. Naipaliliwanag ang pangunahing paksa at pantulong na mga ideya sa napakinggang impormasiyon sa radio o iba pang anyo ng media
Image of page 2
D. Natutukoy ang mga salitang magkakapareho o magkakaugnay ang kahulugan E. Naibabahagi ang sariling reaksiyon sa ilang mahahalagang ideyang nakapaloob sa binasang akda sa pamamagitan ng brain storming F. Nasusuri ng malalim ang akda batay sa pangkatang gawain at pagsusuri G. Nagagamit ang angkop na mga pahayag
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

H. Natatalakay ang wastong gamit ng angkop na pagpapahayag I. Natitiyak ang kaalaman ng mga mag- aaral sa angkop na pagpapahayag sa pamamagitan ng mga pagsasanay
Image of page 4
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Image of page 6
Ayon kay Alejandro G. Abadilla, "nakasulat na karanasan ng isang sanay sa pagsasalaysay. ang sanaysay ay nagmula sa 2 salita, ang sanay at pagsasalaysay. Ito ay panitikang tuluyan na naglalahad ng kuru-kuro, damdamin, kaisipan, saloobin, reaksyon at iba pa ng manunulat hinggil sa isang makabuluhan, mahalaga at napapanahong paksa o isyu.” Ano ang Sanaysay?
Image of page 7

Subscribe to view the full document.

Mahalaga nag pagsusulat at pagbabasa ng sanaysay sapagkat natututo ang mambabasa mula sa inilalahad na kaalaman at kaisipang taglay ng isang manunulat. Nakikilala rin ng mga mambabasa ang manunulat dahil sa paraan ng pagkasulat nito, sa paggamit ng salita at sa lawak ng kaalaman sa paksa.
Image of page 8
Anong pananaw/ kaisipan ang nakapaloob? At ngayon, sinasabi ko na hayaan mong ipakita ko ang isang anyo kung gaano dapat mabatid o hindi mabatid ang tungkol sa ating kalikasan. Pagmasdan! May mga taong naninirahan sa yungib na may bukas na bunganga patungo sa liwanag na umaabot sa kabuuan nito. Sila’y naroroon mula pagkabata, at ang kanilang mga binti at leeg ay nakakadena kung kaya’t hindi sila makagalaw, ito’y hadlang sa pagkilos pati ng kanilang mga ulo
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

Anong pananaw/ kaisipan ang nakapaloob? Mas mabuting maging mahirap na alipin ng dukhang panginoon.” At matutuhang tiisin ang mga bagay kaysa isaisip ang kanilang ginagawa at mamuhay katulad ng kanilang gawi? Saang bahagi ito matatagpuan?
Image of page 10
Anong pananaw/ kaisipan ang nakapaloob? Ito ang kabuuan ng elegorya, ang sabi ko; maaari mong dagdagan mahal kong Glaucon sa mga dating katuwiran. Ang bilangguan ay mundo ng paningin, ang ilaw ng apoy ay ang araw. Hindi mo ako mamamali kung pagpapakahulugan mo na paglalakbay papataas ay maging pag-ahon ng kaluluwa patungo sa intelektuwal na mundo batay sa mahina kong paniniwala Saang bahagi ito matatagpuan?
Image of page 11

Subscribe to view the full document.

Sa aking pananaw, _________________
Image of page 12
Ang konsepto ng Sanaysay ay isang akda na nasa anyong tuluyan tungkol sa mga bagay-bagay na maaaring kapulutan ng mga impormasyon upang makatulong na makabuo ng isang pananaw
Image of page 13

Subscribe to view the full document.

Tatlong Bahagi (3) o Balangkas ng Sanaysay 1. PANIMULA – Sa bahaging ito madalas inilahad ang pangunahing kaisipan o pananaw ng may
Image of page 14
Image of page 15
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes