TAGUMPAY SA KRISTIYANONG PARAAN.pptx - TAGUMPAY SA...

 • No School
 • AA 1
 • 22

This preview shows page 1 - 7 out of 22 pages.

TAGUMPAY SA KRISTIYANONG PARAAN
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Ano ang spiritual na pagkain, ayon kay Jesus at Pedro, na kainin ng mananampalataya kung nais niyang manatili ang matagumpay na kristianong karanasan? Ngunit siya’y sumagot,’’Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos.’ Mateo 4:4 Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito’y lumago kayo tungo sa kaligtasan.’ 1 Pedro 2:2
Image of page 2
BAKIT AT PAANO PINAG- AARALAN ANG BANAL NA KASULATAN? Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya, na gumagamit nang wasto sa salita ng katotohanan.’’ 2 Timoteo 2:15
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

HINGIN SA DIYOS NA GABAYAN ANG IYONG BUHAY ANONG KATIYAKAN MAYROON DOON SA NANANALANGIN? Ito ang ating kapanatagan sa kanya, na kung tayo’y humingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kaloobanan, tayo’y pinapakinggan niya. At kung ating nalalaman na tayo’y pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa kanya.’’ 1 Juan 5:14,15
Image of page 4
ANO ANG MGA HALIMBAWANG MAPANALANGIN G BUHAY ANG NAKATALA KAY HARING DAVID, PROPETANG DANIEL, AT JESUS NA ATING TAGAPAGLIGTAS ? DAVID “ SA HAPON AT UMAGA AT SA KATANGHALIANG-TAPAT, AKO’Y DAAING AT TATAGHOY AT DIRINGGIN NIYA ANG AKING TINIG.’ MGA AWIT 55:17 DANIEL “NANG NALAMAN NI DANIEL NA ANG KASULATAN AY NALAGDAAN NA, SIYA’Y PUMASOK SA KANYANG BAHAY NA ANG BINTAN AY BUKAS APAHARAP SA JERUSALEM. AT SIYAY NAGPATULOY NA LUMUHOD NG TATLONG ULIT SA LOOB NG ISANG ARAW, NA NANANALANGIN AT NAGPAPAPASALAMAT SA HARAP NG KANYANG DIYOS, GAYA NG KANYANG DATING GINAGAWA. ‘’DANIEL 6:10 JESUS NANG MADALING ARAW, HABANG MADILIM PA, PAGBANGON NI JESUS AY LUMABAS SIYA AT NAGTUNGO SA ISANG IALANG NA LUGAR AT DOON AY NANALANGIN ‘’MARCOS 1:35 NANG MGA ARAW NA IYON, SIYA AY NAGTUNGO SA BUNDOK UPANG MANALANGIN AT GINUGOL ANG BUONG MAGDAMAG SA PANANALANGIN SA DIYOS’’ LUKAS 6:12
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

ANO ANG MGA KALAGAYAN ANG KAILANGAN UPANG ANG ATING AMANG NASA LANGIT AY SAGUTIN ANG ATING MGA PANALANGIN?
Image of page 6
Image of page 7
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes