ทฤษฎ_ 3ทบ แก_ไข.docx - ทฤษฎีเกีย ่ วกับการเรียนรู้ทเี่ กีย ่

ทฤษฎ_ 3ทบ แก_ไข.docx -...

 • No School
 • AA 1
 • 2

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เกี่ยวขูองกับการตลาด ทฤษฎีการกระตู้นและการตอบสนองที่มีสิ่งสนับสน้น เป็นองค์ประกอบทีสำคัญและมีประโยชน์ต่อกำรอธิบำยถึงกระบวนกำรเรียนรู้ซึ่ง มีปัจจัยหลัก 4 ปัจจัย 1. กำรกระตู้น คือตัวกำรที่ทำใหูเกิดกำรกระตู้นอย่ำงแรงเพื่อใหูเกิดกำรตอบสนองที่ พอใจ เช่น กำรใหูของแถม ทำใหูกำรตัดสินใจซื้อ 2. สัญญำณ เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับกำรตอบสนองที่เกี่ยวกับคำว่ำ เมื่อไร ที่ไหน อย่ำงไร เช่น กำรโฆษณำทำงโทรทัศน์หรือกำรเปลี่ยนแปลงรำคำสินคูำจะ เป็นสัญญำณที่กำหนดเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค 3. กำรตอบสนอง
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes