3-\u0440-\u0431\u0430\u0433-\u04e9\u0440\u0442\u04e9\u0433 - \u0411\u0410\u0420\u0410\u0410 \u041c\u0410\u0422\u0415\u0420\u0418\u0410\u041b\u042b\u041d \u041d\u04e8\u04e8\u0426\u0418\u0419\u041d \u0423\u0414\u0418\u0420\u0414\u041b\u0410\u0413\u0410 3-\u0420 \u0411\u0410\u0413 \u0413\u04ae\u0419\u0426\u042d\u0422\u0413\u042d\u0421\u042d\u041d \u041b.\u0417\u041e\u041b\u0417\u0410\u042f\u0410

3-u0440-u0431u0430u0433-u04e9u0440u0442u04e9u0433...

This preview shows page 1 out of 23 pages.

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 23 pages?

Unformatted text preview: БАРАА МАТЕРИАЛЫН НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА 3-Р БАГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН: Л.ЗОЛЗАЯА О.БОЛОРЧИМЭГ М.МАРАЛ А.АНУУЖИН Б.ЖАВЗАНДУЛАМ АГУУЛГА 1. Зорилго, зорилт 2. Онолын хэсэг 3. Судалгааны хэсэг: a) Бакалавр b) Мастер c) Англи судалгааны ажил 4. Дүгнэлт ЗОРИЛГО • “Өртгийн менежмент 2” хичээлийн хүрээнд үзсэн сэдвүүдээ судалгааны ажилтай танилцах замаар бататгах Зорилт • Гишүүн болгон өөрт хуваарилагдсан ажлаа хариуцлагатай гүйцэтгэх Бакалавр БАРАА МАТЕРИАЛЫН НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА (Н.Чинбат 2001 он) “НИК” ХК-ийн танилцуулга • 1996-“НИК” ХК 10 гаруй охин болон хамтарсан компаниудтай болов. • 1994-“НИК” ХК болов. • 2001-“Петровис” ХХК “НИК” ХК-г хувьчилж авав. ЗААВАЛ БАЙЛГАХ НӨӨЦ Заавал байлгах нөөц=аюулгүй байдлын нөөц • НИК ХХК 2001 онд 49,2 тэрбумын борлуулалтын 45,4 тэрбум төгрөг нь зөвхөн шатахуун борлуулалтаас орсон орлого юм. Энэ нийт шатахуун борлуулалтын 98%-ийг А76, дизель түлш, АИ-93 бензин эзэлдэг. • 2001 онд монгол улсын засгийн газраас заавал байлгах нөөцийг А-76 автобензинд 4200тн, дизель түлшинд 1500тн АИ-93 автобензинд 900тн байхаар тогтоосон байна ДАХИН ЗАХИАЛГЫН ЦЭГ Шатахуун тослох материлын татан авах дараагийн захиалга хийх шаардлагатай үлдэгдлийн тоо хэмжээг ДЗЦ гэнэ. ДЗЦ= ЗБН+Захиалга биелэх хугацаа*хэвийн борлуулалт А-76 автобензин ДЗЦ=4200тн+12хон*282,8тн=7593,6тн Дизель түлш ДЗЦ=1500тн+12хон*91,2тн=2494,14тн АИ-93 ДЗЦ=900тн+12хон*61,6тн=1639,2тн ЗАХИАЛГЫН ОНОВЧТОЙ ТОО ХЭМЖЭЭ А-76 автобензин (1тн) • Нийт материалын өртөг 248000төг Хилийн үнэ 190000төг Тээврийн зардал 8125төг Гааль онцгой татвар 40350төг Замын сангийн хураамж 9525 төг • Нэг удаагийн захиалгын өртөг Захиалгын бичиг баримтын бэлтгэл ба бүртгэлийн зардал 30000төг Төлөөлөгчийн газрын зардал 80000төг Ачиж буулгах хүлээн авалтын зардал 1170000төг Харилцаа холбооны зардал 20000төг Нийт захиалгын зардал 1300000төг ЭЗЭМШЛИЙН ЗАРДАЛ • БАРАА МАТЕРИАЛЫН ҮР ДҮНТЭЙ ХЯНАЛТ БИЙ БОЛГОХ ✔ 2000онд хэвиийн хорогдлоос хэтэрсэн шатахууны дутагдал 480,6сая төгрөгт хүрсэн байна. Иймд компанийн зүгээс тавих дотоод хяналтыг боловсронгуй болгож нефть хангамжийн баазуудын шатахууны сав тоног төхөөрөмжийг сайжруулж борлуулалтын нэг тоннд ногдох хэвийн хорогдлыг бууруулах боломжтой юм. ДҮГНЭЛТ 1. Хөрөнгийн эргэц сайжирна 2. Материал түүнтэй холбогдон гарах зардлыг багасган нөөцийг зөв хуваарилын ашгаа нэмэгдүүлэх боломжтой олно МАСТЕР Худалдааны байгууллагын барааны удирдлагыг боловсронгуй болгох (2012он, М. Байгалмаа) ЭВЭРИДЭЙ /ТАНИЛЦУУЛГА/ • “Эвэридэй Интернешнал” ХХК нь 2002 онд үйлчилгээний шинэ төрлийг ашиглалтанд оруулан “БЭЛС” ХХК бөөний худалдааны “Эвэридэй” компаниудыг байгуулан үйл ажиллагаагаа өргөжүүлснээр хүнсний сүлжээ хэлбэрээр ажиллаж эхэлсэн. • 2004 оны 4 сараас сүлжээний төв “Эвэридэй Интернэшнл”ХХК-г байгуулсан. • 2007 онд сүлжээний харьяа “Эвэридэй интернэшнл” ХХК-д нэгтгэсэн. • “Эвэридэй” сүлжээ нь гадаад худалдаа, хүнсний бөөний болон жижиглэн худалдааны чиглэлээр ажиллагаагаа тогтвортой явуулдаг. ЭВЭРИДЭЙ ХХК-НЫ ЗАХИАЛГЫН ОНОВЧТОЙ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ • Компанийн бэлэн мөнгөний хүрэлцээ, аюулгүйн нөөц, дахин захиалгын цэг, цаг үеийн онцгой нөхцөл байдлыг харгалзан дараагийн захиалгын тоо хэмжээг компанийн өмнөх жилүүдийн туршлагад үндэслэн тодорхойлно. “ЭВЭРИДЭЙ” ХХК НЫ ХУВЬД ИМПОРТЫН БӨӨНИЙ БОРЛУУЛАЛТЫН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ ҮЗВЭЛ ДАРААХ БАЙДАЛТАЙ БАЙНА Төгрөгөөр 2010 он • Борлуулалт- 4,776,455,865 • ББӨ- 4,111,528,363 2011 он • Нийт ашиг- 664,927,502 • Борлуулалт- 6,530,560,655 • ББӨ- 5,231,721,849 • Нийт ашиг- 1,298,838,816 HITE ПИВОНЫ ХУВЬД НЭГ ЗАХИАЛГЫН ӨРТӨГ Нийт 94,24 төгрөг Захиалгын бичиг баримтын бүртгэл ба бүртгэлийн зардал 1.08 төгрөг Ачиж буулгах хүлээн авалтын зардал 10.59 төгрөг Харилцаа холбооны зардал/ канон бинзен/ 1.22 төгрөг Машины хөлс 10.59 төгрөг Агуулахын хадгалалтын хөлс 39.86 төгрөг Оруулахад гарсан зардал 30.90 төгрөг HITE пивоны хувьд: эзэмшлийн зардал Нийт 8% Ажилчдын цалин 4% Элэгдлийн зардал 2% Бусад зардал 2% HITE ПИВО • Жилийн шаардлагатй тоо хэмжээ- 1,474,560 • Нэгж захиалгын өртөг- 94,24 • Нэгж материалын өртөг- 1611,16 • Эзэмшлын хувь- 8% ЗОТХ= 1,468,42 ширхэг MADEILENE ПИВО: НЭГЖ МАТЕРИАЛЫН ӨРТГИЙН ТООЦООЛОЛ Нийт 3852,25₮ Анхны үнэ 1580,54₮ Тээврийн зардал Гааль Онцгой албан татвар НӨАТ-ын татвар 397,43₮ 86,60₮ 1459,84₮ 327,84₮ Madeilene пиво: нэг захиалгын өртөг Нийт Захиалгын бичиг баримтын бүртгэл ба бүртгэлийн зардал Ачиж буулгах хүлээн авалтын зардал Харилцаа холбооны зардал/ канон бинзен/ 94,20₮ 1.57₮ 10.12₮ 1.79₮ Машины хөлс 16.08₮ Агуулахын хадгалалтын хөлс 28.78₮ Оруулахад гарсан зардал 33.86₮ MADEILENE ПИВО: ЭЗЭМШЛЫН ЗАРДАЛ Нийт 8% Ажилчдын цалин 4% Элэгдлийн зардал 2% Бусад зардал 2% • Жилийн шаардлагатай тоо хэмжээ: 316,800 ширхэ • Нэгж захиалгын өртөг- 92,20₮ • Нэгж мөтериалын өртөг- 3,852.25₮ • Эзэмшлийн зардлын хувь-8% ЗОТХ- 435.38 ширхэг ДҮГНЭЛТ Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлт болох дээрх борлуулалтын төсвийг хэрэгжүүлэхийн тулд байгаа материаллаг бааз хөрөнгө санхүүгийн нөөц, хүний хүчин зүйлийг сайтарзохион байгуулж бараа материалын үр ашигтай хяналт бий болгох зэрэг цэгцтэй бодлогоо баримтлан ажиллах шаардлагатай. ДОКТОР ДҮГНЭЛТ САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ ...
View Full Document

 • Spring '17
 • Enkhjin

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture