Arabic culture .pdf - Arabic Culture By Brianna Garcia...

This preview shows page 1 - 5 out of 7 pages.

#VWVFPGQNXMNHR %YZYYQ[PQXYXYZYYVWVJTI $]^]] $VWVNXMNFPS]RSS]RSFP )FPVWVHRNXMNFP ± 5VWVNXMNHRNXMNQ[PQFP 5FPQ[PQFPHRNXMN^STWXW
9CMWLJTI 8FPYZYYISNXMN #VWVFPGQNXMNFP ƔFPLVK Ƒ EYVXV ZY ^`XV ZYR_ RS`[Z °° UZWWVXV_Z ǀRXY±R_U T`[_ZXZVY² S[Z ZYZY `_V ZY `_V `W ZYV ^`YZ Z^aV`XZR_Z `_VY ƑEYV ]`XUY ]XZZZV_ `_ ZYV ǀRX YR_ƈY ƈEYVXV ZY _` X`U S[Z -2`U 1[YR^^RU ZY ZYV ^VYYV_XVX `W X`Uƍ ƑEYV XXVV_ XVaVXVYV_ZY 4Y]R^ ƑEYV Y]`XU SV]`] ZZ YZR_UY W`X YZXZTZ_VYY Z_ RaVaV]_ƈZ_X [[YZZTV
9CMWLJTI HRQ[PQ^STXYXMWLNXMNS]RSLVK XYXMWLJTI]^]] [\[[JTIFPVWV Ƒ).]`ZYZ_X ]`^V_ ]VRX ZY R YZ[RS ZZ³Y R YVRUYTRXW R Y_ƈ^S`] 3W ^`UVYZ_ƈ R_U aVXZ\RT_ƈ ±ZYV_ƈ U` ZYZY Z` YR\V XVYaVVTZ Z` ZYV^YV]\VY ´ YR\Z_X ZYV^YV]\VY W`X ZYVZX Y[YSR_UY `_]_ƈ² Ƒ(',_U R RSR_ƈR R ZXRUZZZ`_R] UXVYY Ƒ1V_ ]VRX R \Vǁ_ƈVY R YVRU UXVYYµ 4^aV`XZR_Z aVV`aV]V ]VRX TYVT\VXVUµ UXVYY TR]]VU R ZY`SV Ƒ(',Z ZZ^VY RXRSY ^Z^ ZYVXV ZXRUZZZ`_R]µ XRXSY ]ZZY ^`UVX_ T]`ZYVYµ
9CMWLNXMNS]RSLVKWXW FPVWVFPGQNXMNFPS]RSWXW HR^STS]RSWXWNXMNISJTIVWV NXMNR\QR_TUT^STVWVXYXFPS]RSXYX Ƒ1[Y]Z^ (',XRSZR_ ±).YXZYZZR_² TV]VSXRZVU 6R^RUR_ ZZ³Y ZYV _Z_ZY ^`_ZY `W ZYV

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture