DANH SACH SHARING COFFEE.docx - DANH S\u00c1CH TH\u00c0NH VI\u00caN THAM GIA SHARING COFFEE 1 V\u00f5 Thanh Nh\u01b0 2 Ng\u00f4 Th\u00fay Vy 3 Hu\u1ef3nh Thi\u00ean Kim 4 Th\u00e1i L\u00ea B\u1ea3o

DANH SACH SHARING COFFEE.docx - DANH Su00c1CH THu00c0NH...

This preview shows page 1 out of 1 page.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA SHARING COFFEE 1. Võ Thanh Nh ư 2. Ngô Thúy Vy 3. Huỳnh Thiên Kim 4. Thái Lê B o Hân 5. Lê Huỳnh Trí 6. Nguy n Nh t Hà 7. Vũ Đ c Th nh 8. Nguy n Văn Đ ng 9. Tr ng Qu c Ph ng ươ 10.T H u Đô 11. Tr ng Thành Th ng ươ 12.Nguy n Hoàng Duy 13.Nguy n L ng Ki u H nh (đi chung Nguy n Nh t Hà) ươ 14.Hà Sĩ Tính (đi chung Vũ Đ c Th nh) 15.Lê Thanh Chung (đi chung Ngô Thúy Vy)
Image of page 1

You've reached the end of your free preview.

Want to read the whole page?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture