Hành trình ra biển lớn.pdf - Bìa 4 … “Cho dù...

This preview shows page 1 - 4 out of 14 pages.

Image of page 1
Bìa 4 : … “Cho dù chúng ta có đ i tìm đ i u gì ch ă ng n a thì t n cùng đ ó luôn chính là cái b n ngã mà ta tìm đượ c trong Bi n L n,” - Ping nói. “Hãy c m nh n cách nh ng c ơ n sóng hòa nh p v i nh ng giai đ i u đẹ p đẽ c a t nhiên nh ư ta h ng khao khát, b i Bi n L n là m t không gian vô t n ch không ph i là m t mi n h u h n, nó hi n h u ngay bên trong t t c chúng ta, mênh mông, huy n o và s n sàng mang chúng ta đế n b t k n ơ i nào chúng ta mu n.” - Stuart Avery Gold MỤ C LỤ C 1. Cu c vi ế ng th ă m l n 2. Đườ ng , đườ ng m i 3. nh lang củ a nh ng hàng cây vô dụ ng 4. Trong nhã n quan th c tỉ nh không tr ở ngạ i 5. Nh ng l i giá o hu n củ a tre 6. Đầ m l y tr ơ n tr t 7. nh minh trên đỉ nh i
Image of page 2
Chia sẻ củ a c giả khi vi ế t ph n ti ế p theo củ a câu chuy n v ề chú ế ch Ping Nhẹ nhà ng và đề u đặ n, Ping - V ượ t khỏ i ao đã tr ở thà nh m t hi n t ượ ng qu c t ế , đ ã đượ c dị ch ra 20 th ti ế ng v i h ơ n 400.000 b n in trên kh p th ế gi i và tạ o đ i u ki n cho chú ng ta lạ i g p nhau tôi r t bi ế t ơ n v đ i u y. N ế u bạ n đ ang đọ c nh ng ng y, thì b n có c ơ h i ôm quy n ch o ng ôm c l i chú c phú c đế n t t cả cá c bạ n. N ế u bạ n ch ư a đọ c quy n ch, thì có lẽ m t i ti ế ng vang củ a nó chí nh nguyên nhân khi ế n chú ng ta tr nên g n k ế t v i nhau. Dù cá ch y hay ch khá c, theo nh ng tôi đã đượ c đọ c và đượ c nghe, thì nh ng nguyên t c và bà i họ c đượ c đ an quy n trong su t câu chuy n v ề chú ế ch tên Ping đã tr ở thà nh m t chu n m c đố i v i nhi u ng ườ i. Xin cả m ơ n c bạ n r t nhi u. Nhi u vị giá m đố c đã t ng ch cho nhân viên nh, giá o viên trí ch d n để dạ y họ c trò và độ c giả trên toà n c u s ử dụ ng s thông thá i đượ c chú ế ch khá m phá ra để giú p nh v ượ t qua nh ng thá c gh nh hàng ngày củ a thá ch th c đổ i thay. Thông đ i p v ề cá ch s ng m t cu c đờ i t t nh t, cu c đờ i t sâu th m tâm h n bạ n luôn khao khá t, th ể đạ t đượ c thông qua m t cu c s ng bi ế t chọ n l a và hà nh độ ng - m t chân lý mà chỉ nh ng ai bi ế t đủ tĩ nh tâm l ng nghe m i nh n ra đượ c. Minh ch ng nh t cho lu n đ i m
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors