Vượt lên nỗi đau.pdf - 1 CHUYEÄN ÑÔØI TÖÏ KEÅ...

This preview shows page 1 - 3 out of 35 pages.

1
Image of page 1
2 CHUYEÄN ÑÔØI TÖÏ KEÅ Nhöõng vò baùc só ñaùng kính böôùc vaøo phoøng thaêm beänh nhaân. Caû caên phoøng ñoät nhieân im aéng, im aéng ñeán ñoä coù theå nghe roõ caû tieáng maùy trôï thôû cho ñöùa con trai 12 tuoåi cuûa toâi. - Cô hoäi soáng raát mong manh. - Moät vò baùc só tieán veà phía toâi kheõ noùi. - Caäu beù ñaõ bò lieät naõo töø nhieàu ngaøy tröôùc roài chò ï. - Nhöng vaãn coøn hy voïng chöù baùc só? – Gioïng toâi khaån khoaûn. - Ñieàu ñoù raát khoù. Haàu nhö chaúng coøn chuùt hy voïng naøo. “Baùc só chaån ñoaùn sai roài!”- Toâi töï nhuû. - “Chuùng ta luoân luoân coøn hy voïng maø, duø mong manh nhaát”. - Chò coù theå töø bieät vôùi caäu aáy töø baây giôø. Moät giôø saùng, chuùng toâi seõ ñoùng maùy trôï thôû vaø chuyeån caäu aáy xuoáng nhaø xaùc cuûa beänh vieän. - Coâ baùc só leân tieáng Tieáng böôùc chaân cuûa hoï xa daàn vaø tieáng troø chuyeän cuõng ngöng baët. Toâi khoâng coøn söï löïa choïn naøo khaùc. Toâi laúng laëng böôùc sang nhaø nguyeän cuøng choàng cuõ vaø con gaùi. Caàm cuoán Kinh thaùnh trong tay, toâi thaàm nghó mình seõ ñoïc moät trang baát kyø naøo ñoù vaø xem ñoù nhö moät daáu hieäu raèng sinh meänh cuûa con trai toâi coù cô hoäi soáng soùt hay khoâng. Ñaây laø ñieàu tröôùc nay toâi thöôøng laøm moãi khi maát heát hy voïng. Khi yeáu ñuoái vaø tuyeät voïng, ngöôøi ta thöôøng tìm ñeán nieàm tin toân giaùo. Trang saùch môû ra tröôùc maét toâi. Toâi laåm nhaåm ñoïc. Ñoù laø caâu chuyeän Chuùa ñaõ mang Lazarus töø coõi cheát trôû veà. Ngay caû khi toâi khoâng thöøa nhaän ñieàu naøy, toâi vaãn cho raèng ñoù laø moät daáu hieäu. Nhöng daáu hieäu aáy coù yù nghóa gì thì toâi khoâng lyù giaûi ñöôïc. Toâi trôû laïi phoøng chaêm soùc ñaëc bieät. Moïi ngöôøi ñang laàn löôït vaøo ñeå nhìn thaèng beù laàn cuoái. Sau khi taát caû moïi ngöôøi ñaõ noùi lôøi vónh bieät vôùi Shane, toâi oâm con trai vaøo loøng. Thaân theå con trai toâi ñaày nhöõng noát kim tieâm vaø caùc oáng truyeàn dòch, trôï thôû. Coâ y taù laëng leõ ñoùng maùy trôï thôû. Tieáng maùy chaïy ñeàu ñeàu boãng im baët. Moät tieáng thôû haét ra. Ñoù laø hôi thôû cuoái cuøng cuûa Shane. Toâi cheát laëng. Moät baøn tay nheï nhaøng ñaët leân vai toâi - “Coù leõ phaûi raát laâu sau chò môùi quen ñöôïc vôùi chuyeän naøy. Ít nhaát cuõng phaûi taùm naêm sau”. Ñoù laø gioïng noùi nhoû vaø traàm cuûa ngöôøi y taù. “Thaät khoù vöôït qua chuyeän naøy, chò aï. Toâi hieåu caûm giaùc ñoù, vì con gaùi toâi cuõng ñaõ maát ôû tuoåi leân chín”.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 35 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors