ISO 1461 (2001-TS EN)-SICAK GALVANİZ.pdf - TÜRK STANDARDI...

This preview shows page 1 - 4 out of 19 pages.

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 914 EN ISO 1461 Kas ı m 2001 ICS 25.220.40 DEM İ R VE ÇEL İ KTEN YAPILMI Ş MALZEMELER ÜZER İ NE SICAK DALDIRMALI GALVAN İ Z KAPLAMALAR - ÖZELL İ KLER VE DENEY METOTLARI Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods TÜRK STANDARDLARI ENST İ TÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanl ı klar/ANKARA
Image of page 1
ICS 25.220.40 TÜRK STANDARDI TS 914 EN ISO 1461/Kas ı m 2001 Bugünkü teknik ve uygulamaya dayan ı larak haz ı rlanm ı ş olan bu standard ı n, zamanla ortaya ç ı kacak geli ş me ve de ğ i ş ikliklere uydurulmas ı mümkün oldu ğ undan ilgililerin yay ı nlar ı izlemelerini ve standard ı n uygulanmas ı nda kar ş ı la ş t ı klar ı aksakl ı klar ı Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standard ı olu ş turan Haz ı rl ı k Grubu üyesi de ğ erli uzmanlar ı n emeklerini; tasar ı lar üzerinde görü ş lerini bildirmek suretiyle yard ı mc ı olan bilim, kamu ve özel sektör kurulu ş lar ı ile ki ş ilerin de ğ erli katk ı lar ı n ı ş ükranla anar ı z. Kalite Sistem Belgesi İ malât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kurulu ş lar ı n sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlar ı na uygun olarak kurmalar ı durumunda TSE taraf ı ndan verilen belgedir. Türk Standardlar ı na Uygunluk Markas ı (TSE Markas ı ) TSE Markas ı , üzerine veya ambalâj ı na konuldu ğ u mallar ı n veya hizmetin ilgili Türk Standard ı na uygun oldu ğ unu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya ç ı kt ı ğ ı nda Türk Standardlar ı Enstitüsü’nün garantisi alt ı nda oldu ğ unu ifade eder. TSEK Kalite Uygunluk Markas ı (TSEK Markas ı ) TSEK Markas ı , üzerine veya ambalâj ı na konuldu ğ u mallar ı n veya hizmetin henüz Türk Standard ı olmad ı ğ ı ndan ilgili milletleraras ı veya di ğ er ülkelerin standardlar ı na veya Enstitü taraf ı ndan kabul edilen teknik özelliklere uygun oldu ğ unu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya ç ı kt ı ğ ı nda Türk Standardlar ı Enstitüsü’nün garantisi alt ı nda oldu ğ unu ifade eder. D İ KKAT! TS i ş areti ve yan ı nda yer alan say ı tek ba ş ı na iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standard ı na uygun üretildi ğ ine dair üreticinin beyan ı n ı ifade eder. Türk Standardlar ı Enstitüsü taraf ı ndan herhangi bir garanti söz konusu de ğ ildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geni ş bilgi Enstitümüzden sa ğ lanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.
Image of page 2
ICS 25.220.40 TÜRK STANDARDI TS 914 EN ISO 1461/Kas ı m 2001 Ön söz Bu standard, CEN taraf ı ndan kabul edilen EN ISO 1461 (1999) standard ı esas al ı narak TSE Metalurji Haz ı rl ı k Grubu’nca TS 914 (1987) revizyonu olarak haz ı rlanm ı ş ve TSE Teknik Kurulu’nun 6 Kas ı m 2001 tarihli toplant ı s ı nda Türk Standard ı olarak kabul edilerek yay ı m ı na karar verilmi ş tir.
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 19 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors