11 Cost accumlation.pdf - Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим

11 Cost accumlation.pdf - Санхүү эдийн...

This preview shows page 1 - 9 out of 44 pages.

18-1 2015 он Зардлыг хуримтлуулан бүртгэх Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим
Image of page 1
18-2 1. Худалдаа ба үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг харьцуулах 2. Үйлдвэрлэлийн байгууллагын зардал, түүний бүртгэл 3. Жишээ бодлого Агуулга
Image of page 2
18-3 Худалдаа ба үйлдвэрлэл o Бараа худалдан авна . o Бараа борлуулна . o Түүхий эд худалдан авна . o Бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн борлуулна . Худалдааны компани Үйлдвэрлэлийн компани
Image of page 3