1. Giáo Trình Mạng căn bản.pdf - MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG LỜI NÓI ĐẦU 3 TÀI LIỆU THAM KHẢO 4 BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ WINDOWS

1. Giáo Trình Mạng căn bản.pdf - MỤC LỤC NỘI...

This preview shows page 1 - 4 out of 76 pages.

MỤC LỤC N I DUNG .......................................................................................................................... TRANG L ỜI NÓI ĐẦ U ................................................................................................................................ 3 TÀI LI U THAM KH O ............................................................................................................. 4 BÀI 1: T NG QUAN V WINDOWS SERVER ....................................................................... 5 I. GI I THI U .............................................................................................................................. 5 II. CHU N B CÀI ĐẶT HĐH MẠ NG ....................................................................................... 5 III. CÀI ĐẶT HĐH MẠ NG ......................................................................................................... 5 BÀI 2: ACTIVE DIRECTORY .................................................................................................. 15 I. GI I THI U ............................................................................................................................ 15 II. CÁC THÀNH PH N C A ACTIVE DIRECTORY ............................................................ 15 III. CÀI ĐẶ T VÀ C ẤU HÌNH MÁY ĐIỀ U KHI N VÙNG .................................................... 17 BÀI 3: D CH V DNS ................................................................................................................. 26 I. GI I THI U ............................................................................................................................ 26 II. CÀI ĐẶ T VÀ C U HÌNH .................................................................................................... 27 II.1. Cài đặ t d ch v DNS ........................................................................................................ 27 II.2. T o Zone trong DNS ........................................................................................................ 28 II.3. Kh o sát m t s thu ộc tính cơ bả n c a Zone ................................................................... 28 II.4. T o các Resource Record ................................................................................................ 29 BÀI 4: QU N LÝ TÀI KHO ẢN NGƯỜ I DÙNG VÀ NHÓM ................................................ 33 I. ĐỊNH NGHĨA TÀI KHOẢN NGƯỜ I DÙNG VÀ TÀI KHO N NHÓM ............................ 33 I.1 Tài kho ản ngườ i dùng (user account) ................................................................................ 33 I.2. Tài kho n nhóm (Group account) ..................................................................................... 34 II. T O M I TÀI KHO ẢN NGƯỜ I DÙNG ............................................................................. 34 III. CÁC THÔNG TIN M R NG C A TÀI KHO ẢN NGƯỜ I DÙNG ................................ 36 IV. T O M I TÀI KHO N NHÓM ......................................................................................... 39 BÀI 5: D CH V DHCP .............................................................................................................. 41 I. GI I THI U D CH V DHCP .............................................................................................. 41 II. HO ẠT ĐỘ NG C A DHCP ................................................................................................... 41 III. C ÀI ĐẶ T D CH V DHCP ................................................................................................. 41 IV. CH NG TH C D CH V DHCP TRONG ACTIVE DIRECTORY ................................ 42 V. C U HÌNH D CH V DHCP ............................................................................................... 43 VI. C U HÌNH CÁC TÙY CH N DHCP ................................................................................ 47 Giá o trình Mạng căn bản Trang 1
Image of page 1