Remitancat -kristina.docx - 4.2 Ndikimi i remitancave n� rritjen ekonomike n� Shqipëri Për t� përcakutar ndikimin e remitancave n� rritjen ekonomike

Remitancat -kristina.docx - 4.2 Ndikimi i remitancave n�...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

4.2 Ndikimi i remitancave në rritjen ekonomike në Shqipëri Për të përcakutar ndikimin e remitancave në rritjen ekonomike në Shqipëri është marrë në shqyrtim përqindja që ato zene në PBB gjatë, viteve 1998-2017. Nepërmjete analizës së këtij treguesi do të përcaktohet rendësia që remitancat kanë në rritjen ekonomike të Shqip ë rise . Për të paraqitur këtë tergues janë përdorur pamjet grafike në figurën numër 2. Rezulton që remitancat kanë zënë pjesën më të vogël të PBB-së gjate viteve 1998-1999, në këtë periudhë kemi një rënie të nivelit të tyre në PBB me 7.1%. Duke qënë se kjo vlerë nuk është arritur në asnjërin nga vitet e ardhshme mund të themi që në keto vite kemi renien më të madhe të rritjes ekonomike . Vitet 1999-2001 shoqërohen nga një rritje e ndjeshme e tyre me 5.1% . Kjo shifër tregone se në këtë intervalë kohe remitancat kanë ndikuar pozitivisht në rritjen ekonomike të Shqipërisë. Nga 2003 në 2013 pjesa që zënë remitancat në PBB ka një trend i cili vjen duke rënë.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Spring '16
 • OCHIENG JUSTUS

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors