Bang ke chung tu Cty ABC.xls - BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Năm 2015 TK 111N SỐ CT NGÀY 001-PT 002-PT 003-PT 001-PC 002-PC 004-PT 003-PC

Bang ke chung tu Cty ABC.xls - BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI...

This preview shows page 1 out of 601 pages.

Unformatted text preview: BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Năm 2015 TK: 111N SỐ CT NGÀY 001-PT 002-PT 003-PT 001-PC 002-PC 004-PT 003-PC 003-PC 004-PC 004-PC 004-PC 005-PC 006-PC 007-PC 007-PC 007-PC 007-PC 005-PT 006-PT 008-PC 008-PC 009-PC 010-PC 007-PT 008-PT 011-PC 012-PC 013-PC 014-PC 1/5/2015 01/12/15 01/12/15 01/12/15 01/12/15 14/01/15 15/01/15 15/01/15 15/01/15 15/01/15 15/01/15 15/01/15 16/01/15 16/01/15 16/01/15 16/01/15 16/01/15 19/01/15 21/01/15 21/01/15 21/01/15 21/01/15 21/01/15 26/01/15 27/01/15 27/01/15 27/01/15 30/01/15 30/01/15 001-PT 002-PT 001-PC 002-PC 003-PC 004-PC 004-PC 004-PC 004-PC 005-PC 006-PC 007-PC 008-PC 009-PC 010-PC 010-PC 010-PC 003-PT 011-PC 012-PC 012-PC 012-PC 013-PC 02/02/15 02/05/15 02/05/15 02/05/15 02/06/15 02/06/15 02/06/15 02/06/15 02/06/15 02/07/15 02/07/15 02/07/15 02/07/15 02/07/15 02/10/15 02/10/15 02/10/15 02/11/15 02/11/15 02/11/15 02/11/15 02/11/15 02/11/15 DIỄN GIẢI TK Đ/ỨNG Số Dư Đầu Kỳ: Thu tiền công nợ ống nước Cty QT 1311 Thu tiền bán chai cty Moon Milk HD: 2501 1311 Rút tiền VN nhập quỹ TM 34111 Thanh toán lương tháng 12/2014 BP SX 334C Chi nộp vào TK VIB 1121 Thu tiền bán chai cty Moon Milk HD: 6 1311 Thuế GTGT: Thanh toán đổ xăng xe 1088 HD: 1712 1331 Thanh toán đổ xăng xe 1088 HD: 1712 6427 Chi tạm ứng lương tháng 1/2015 BP QL 334A Chi tạm ứng lương tháng 1/2015 BP QL 334B Chi tạm ứng lương tháng 1/2015 BP QL 334C Thanh toán tiền cơm tháng 12/2014 3342 Thanh toán tiền mua đồng hồ cty Phương Lai 3311 Thuế GTGT: Thanh toán điện thoại, internet HD: 1457193 1331 Thanh toán điện thoại, internet HD: 1457193 6277 Thanh toán điện thoại, internet HD: 1457193 6417 Thanh toán điện thoại, internet HD: 1457193 6427 Thu tiền bán chai CS Lê Trung Khoa 1311 Thu tiền bán hàng cty Hiệp Hưng Khánh Hòa 1311 Thuế GTGT: Thanh toán đổ dầu xe 2254 HD: 22452 (306117-->306 1331 Thanh toán đổ dầu xe 2254 HD: 22452 (306117-->306497 km) 6417 Chi nộp thuế từ đầu tư vốn của cá nhân quí IV/2014 - KHCT 3335 Chi nộp thuế môn bài 2015 3338 Thu tiền bán nhãn decal cty Hiệp Hưng 1311 Rút tiền gởi nhập quỹ TM 1121 Thanh toán kiểm định chất lượng bao PP, PE 6277 Chi tạm ứng lương tháng 1/2015 BP QL 334C Chi nộp thuế GTGT quí IV/2014 33311 Chi trả tiền vay cho Hoàng Cao Tân 34111 Cộng phát sinh trong tháng Jan-15 Thu tiền công nợ cty QT 1311 Rút tiền VN nhập quỹ tiền mặt 34111 Chi nộp vào TK VIB 1121 Thanh toán lương T1/2015 BPSX 334C Thanh toán ăn ca T1/2015 3342 Thuế GTGT: Thanh toán điện thoại, internet HD: 57903 1331 Thanh toán điện thoại, internet HD: 57903 6277 Thanh toán điện thoại, internet HD: 57903 6417 Thanh toán điện thoại, internet HD: 57903 6427 Thanh toán nhãn HD: 2838 cty Tuấn Tú 3311 Thanh toán hoa hồng T11 đà điểu Qu ảng Nam, hoa h ồng T12 th ức ă 3348 Thanh toán chuyển phát nhanh HD: 7666 cty Tín Thành ( 01-GS/T1 3311 Thanh toán vận chuyển cty Thành Phát HD: 609, 590 (13-GS/T1; 2 3311 Thanh toán vận chuyển cty Quốc Đạt HD: 270 (27-GS/T12) 3311 Thuế GTGT: Phí chuyển tiền 1331 Thanh toán bánh xe thoi CS Thuận Đức HD: 44717 3311 Phí chuyển tiền 6425 Rút tiền gởi NH nhập quỹ tiền mặt 1121 Chi tạm ứng lương T02/2015 BPSX 334C Chi tạm ứng lương T02/2015 BPQL 334A Chi tạm ứng lương T02/2015 BPQL 334B Chi tạm ứng lương T02/2015 BPQL 334C Thanh toán mua thép hộp HD: 2312 DNTN Nam Đồng 3311 013-PC 013-PC 014-PC 004-PT 015-PC 015-PC 015-PC 015-PC 016-PC 017-PC 005-PT 006-PT 018-PC 02/11/15 02/11/15 02/11/15 02/12/15 02/12/15 02/12/15 02/12/15 02/12/15 02/12/15 02/12/15 24/02/15 25/02/15 27/02/15 001-PT 001-PC 002-PC 002-PT 003-PC 004-PC 004-PC 004-PC 004-PC 005-PC 006-PC 006-PC 006-PC 003-PT 004-PT 005-PT 006-PT 007-PC 008-PC 008-PC 008-PC 009-PC 009-PC 009-PC 009-PC 010-PC 010-PC 011-PC 012-PC 012-PC 012-PC 012-PC 012-PC 012-PC 007-PT 013-PC 014-PC 015-PC 016-PC 008-PT 009-PT 017-PC 03/06/15 03/06/15 03/06/15 03/07/15 03/07/15 03/07/15 03/07/15 03/07/15 03/07/15 03/07/15 03/09/15 03/09/15 03/09/15 03/11/15 14/03/15 16/03/15 16/03/15 16/03/15 16/03/15 16/03/15 16/03/15 16/03/15 16/03/15 16/03/15 16/03/15 17/03/15 17/03/15 17/03/15 17/03/15 17/03/15 17/03/15 17/03/15 17/03/15 17/03/15 18/03/15 18/03/15 18/03/15 24/03/15 24/03/15 30/03/15 30/03/15 30/03/15 001-PT 002-PT 002-PT 001-PC 002-PC 002-PC 04/07/15 04/07/15 04/07/15 04/07/15 04/07/15 04/07/15 Thanh toán băng keo HD: 618 cty Việt ý 3311 Thanh toán mua nhớt 40 HD: 48419 3311 Thanh toán tiền công tác phí TPHCM HĐ 395,309 (02GS/1) 3311 Thu tiền bán hàng cty Toàn Hưng HD: 31 1311 Thuế GTGT: Gas R22 (2 kg) 1331 Thuế GTGT: Tiền công, thử xì hàn 1331 Tiền công, thử xì hàn 6277 Gas R22 (2 kg) 6277 Thanh toán phí khảo sát môi trường y tế d ự phòng năm 2014 6427 Thanh toán tiền mua sách 6427 Thu tiền ống nước công ty QT 1311 Thu tiền bán chai cty Sen Trắng 1311 Chi nộp vào TK VCB 1121 Cộng phát sinh trong tháng Feb-15 Rút tiền VN nhập quỹ tiền mặt 34111 Thanh toán lương T2/2015 BPSX 334C Chi nộp vào TK VIB 1121 Thu tiền bán trục in bao Zeo 777 TN 1311 Thanh toán ăn ca T02/2015 3342 Thanh toán , sửa xe 2254, xe nâng (12-GS/T2) HD: 30 3311 Thanh toán đổ xăng 1088 HD: 1743 (10-GS/T1) 3311 Thanh toán đổ dầu 8625 HD: 34996 (09-GS/T1) 3311 Thanh toán mua lốp xe nâng HD: 4830 cty Sao Mai Em 3311 Thanh toán hoa hồng T12 đà điểu Qu ảng Nam (05-GS/T12) 3348 Thanh toán đổ dầu xe 2254 HD: 39135 (07-GS/T1) 3311 Thanh toán đổ dầu xe 2254 HD: 42612 (06-GS/T1) 3311 Thanh toán thay nhớt xe 1088 HD: 40506 (04-GS/T1) 3311 Thu tiền bán chai cty T.D.T HD: 48 1311 Thu tiền bán mành cty Hùng Hoa 1311 Rút tiền gởi NH nhập quỹ TM 1121 Thu tiền ống nước Hoàng Hải Nam 1311 Chi tạm ứng lương tháng 3/2015 334C Chi tạm ứng lương tháng 3/2015 334A Chi tạm ứng lương tháng 3/2015 334B Chi tạm ứng lương tháng 3/2015 334C Thuế GTGT: Thanh toán điện thoại, internet HD: 188262 1331 Thanh toán điện thoại, internet HD: 188262 6277 Thanh toán điện thoại, internet HD: 188262 6417 Thanh toán điện thoại, internet HD: 188262 6427 Thanh toán hoa hồng T2 đà điểu Ninh Hòa (28GS/T2) 3348 Thanh toán hoa hồng T2 đà điểu Quảng Nam (27GS/T2) 3348 Thanh toán chi phí bảo trì phần mền đ ợt 1/2015 cty Seasoft HD: 23 6427 Thanh toán đổ dầu xe 2254 HD: 50918 (05GS/T2) 3311 Thanh toán đổ dầu xe 2254 HD: 58907 (06GS/T2) 3311 Thanh toán đổ dầu xe 8625 HD: 45208 (04GS/T2) 3311 Thanh toán đổ dầu xe 8625 HD: 58888 (07GS/T2) 3311 Thanh toán đổ xăng xe 1088 HD: 1976 (08GS/T2) 3311 Thanh toán đổ xăng xe 1088 HD: 55101 (02GS/T2) 3311 Thu tiền bán bao cty Năm Con Đường HD: 24 1311 Thanh toán mua NL xăng dầu Phú Khánh HD: 55184 3311 Thanh toán Lương Ngọc Phán + Huỳnh Ngọc Hòa đi công tác Đ ồn 3311 Thanh toán hoa hồng cty Nước Khoáng tháng 1/2015 3348 Thanh toán chế độ ốm đau, thai sản đợt 1 quý I/2015 3383 Thu tiền bán chai HĐ 72 KCTST1 1311 Thu tiền thẻ BHYT từ tháng 3 --> 10/2015 ngh ỉ vi ệc không tr ả th ẻ 3384 Thanh toán tiền nước SH GS41/02 HĐ 158469 3311 Cộng phát sinh trong tháng Mar-15 Rút tiền VN nhập quỹ tiền mặt 34111 Thu tiền thuế TNCN trên lãi vay QI/2015 3335 Thu tiền thuế TNCN trên lãi vay QI/2015 3335 Chi tiền mặt nộp vào TK VIB chuyển lương tháng 03/2015 1121 Chi nộp tiền thuế TNCN từ đầu tư vốn cuả cá nhân KHCT&KDVC Q3335 Chi nộp tiền thuế TNCN từ đầu tư vốn cuả cá nhân KHCT&KDVC Q3335 003-PC 004-PC 003-PT 005-PC 006-PC 006-PC 006-PC 007-PC 008-PC 008-PC 004-PT 009-PC 04/07/15 04/07/15 20/04/15 20/04/15 20/04/15 20/04/15 20/04/15 20/04/15 21/04/15 21/04/15 27/04/15 27/04/15 001-PC 002-PC 001-PT 003-PC 004-PC 005-PC 002-PT 003-PT 004-PT 005-PT 006-PC 006-PC 006-PC 007-PC 008-PC 009-PC 009-PC 010-PC 011-PC 012-PC 013-PC 013-PC 014-PC 015-PC 006-PT 016-PC 016-PC 016-PC 016-PC 016-PC 017-PC 05/04/15 05/07/15 05/08/15 05/08/15 05/08/15 05/08/15 05/11/15 05/12/15 14/05/15 15/05/15 15/05/15 15/05/15 15/05/15 15/05/15 16/05/15 16/05/15 16/05/15 16/05/15 16/05/15 16/05/15 16/05/15 16/05/15 16/05/15 16/05/15 22/05/15 22/05/15 22/05/15 22/05/15 22/05/15 22/05/15 28/05/15 001-PT 001-PC 002-PC 002-PT 003-PC 004-PC 003-PT 005-PC 004-PT 006-PC 007-PC 007-PC 008-PC 008-PC 009-PC 010-PC 010-PC 011-PC 06/03/15 06/04/15 06/04/15 06/05/15 06/05/15 06/05/15 06/06/15 06/06/15 06/11/15 06/11/15 06/11/15 06/11/15 06/11/15 06/11/15 06/11/15 06/11/15 06/11/15 06/11/15 Thanh toán lương tháng 03 BPSX 334C Thanh toán tiền ăn ca CBCNV tháng 03/2015 3342 Rút tiền gửi NH nhập quỹ tiền mặt 1121 Thanh toán tiền xăng xe theo QĐ HĐ 2004,2270,2197 3311 Chi tạm ứng lương tháng 04/2015 BPQL 334A Chi tạm ứng lương tháng 04/2015 BPQL 334B Chi tạm ứng lương tháng 04/2015 BPQL 334C Chi tạm ứng lương tháng 04/2015 BPSX 334C Thanh toán tiền mực in băng keo các lo ại HĐ 143 3311 Thanh toán tiền mực in băng keo các lo ại HĐ 143 3311 Rút tiền gửi NH nhập quỹ tiền mặt 1121 Thanh toán tiền nước sinh hoạt tháng 03 HĐ 223895 3311 Cộng phát sinh trong tháng Apr-15 Chi nộp thuế GTGT quý I/2015 33311 Thanh toán lương tháng 04 BPSX 334C Rút VN nhập quỹ TM 34111 Thanh toán lương tháng 04 cắt có, KD 334B Chi nộp TM vào TK chuyển lương T4/2015 1121 Thanh toán tiền ăn ca tháng 4/2015 3342 Thu tiền bao phần còn lại HĐ 109 1311 Thu tiền chai HĐ 112 1311 Rút TG nhập quỹ TM 1121 Rút TG nhập quỹ TM 1121 Chi tạm ứng lương tháng 05 BPQL 334A Chi tạm ứng lương tháng 05 BPKD 334B Chi tạm ứng lương tháng 05 BPĐH 334C Chi tạm ứng lương tháng 05 BPSX 334C Thanh toán tiền BH TNDS xe 1088 HĐ 3229 (24GS/4) 3353 Chi thanh toán tiền VPP Cty T D T 3311 Chi thanh toán tiền VPP Cty T D T 3311 Thanh toán cước chuyển phát nhanh HD:9400,8392,8849 3311 Thanh toán tiền xăng xe theo QĐ HĐ 1718,1726,1733,1738,1815,1 3311 Thanh toán tiền nước SH HD354482 ( 31GS/04) 3311 Thanh toán tiền kinh phí công đoàn + đoàn phí tháng 11,12/2014 1388 Thanh toán tiền kinh phí công đoàn + đoàn phí tháng 11,12/2014 3382 Thanh toán tiền CT TPHCM HĐ 15520,942,349,5042(11GS/02) xăn 3311 Thanh toán tiền DV điện thoại HĐ 318574(32GS/4) 3311 Rút TG nhập quỹ TM 1121 Thuế GTGT: Thanh toán tiền điện thoại,Internet HĐ 448994 1331 Thuế GTGT: Thanh toán tiền điện thoại,Internet HD 448994 1331 Thanh toán tiền điện thoại,Internet HD 448994 6277 Thanh toán tiền điện thoại,Internet HĐ 448994 6417 Thanh toán tiền điện thoại,Internet HD 448994 6427 Nộp tiền mặt vào tài khoản 1121 Cộng phát sinh trong tháng May-15 Thu tiền bán chai 1311 Thanh toán tiền xăng xe HĐ 2062(07/GS/3), 71780 (06GS/3),7622 3311 Thanh toán tiền hoa hồng Đà Đ Ninh Hòa T3 (39GS/03) 3348 Rút TG về nhập quỹ TM 34111 Thanh toán tiền lương tháng 05 BP SX 334C CHi nộp vào TK VIB thanh toán lương tháng 5 1121 Thu tiền bán chai phần còn lại HĐ 132,156 1311 Thanh toán tiền ăn ca CBCNV tháng 05/2015 3342 Rút TGNH về nhập quỹ TM 1121 Thanh toán tiền xăng xe theo QĐ HĐ 1886,2030(30GS/2) 3311 Thanh toán tiền kinh phí , đoàn phí công đoàn tháng 01/2015 1388 Thanh toán tiền kinh phí , đoàn phí công đoàn tháng 01/2015 3382 Thanh toán tiền quỹ trương trợ từ tháng 07 --->12/2014 1388 Thanh toán tiền quỹ trương trợ từ tháng 07 --->12/2014 1388 Thanh toán tiền hoa hồng tháng 2,3 KCTNKKH(26GS/2; 37GS/3) đ 3348 Thanh toán tiền xăng dầu HĐ94869 (26GS/3) ti ếp khách HĐ 1085( 3311 Thanh toán tiền xăng dầu HĐ94869 (26GS/3) ti ếp khách HĐ 1085( 3353 Thanh toán tiền chăm sóc khách hàng HĐ 6952(01GS/2) 129(35GS 3311 012-PC 013-PC 014-PC 015-PC 005-PT 016-PC 017-PC 018-PC 018-PC 018-PC 019-PC 020-PC 021-PC 022-PC 023-PC 023-PC 06/12/15 06/12/15 06/12/15 06/12/15 22/06/15 22/06/15 24/06/15 24/06/15 24/06/15 24/06/15 24/06/15 25/06/15 25/06/15 25/06/15 25/06/15 25/06/15 001-PT 001-PC 002-PC 002-PT 003-PC 004-PC 005-PC 005-PC 006-PC 007-PC 007-PC 007-PC 008-PC 009-PC 010-PC 003-PT 011-PC 011-PC 011-PC 012-PC 013-PC 014-PC 015-PC 016-PC 017-PC 017-PC 004-PT 005-PT 005-PT 018-PC 018-PC 006-PT 019-PC 020-PC 021-PC 007-PT 022-PC 023-PC 07/07/15 07/07/15 07/07/15 07/09/15 07/09/15 07/09/15 07/09/15 07/09/15 07/09/15 07/10/15 07/10/15 07/10/15 07/10/15 07/10/15 07/12/15 14/07/15 15/07/15 15/07/15 15/07/15 15/07/15 16/07/15 16/07/15 17/07/15 17/07/15 17/07/15 17/07/15 24/07/15 25/07/15 25/07/15 29/07/15 29/07/15 30/07/15 30/07/15 30/07/15 30/07/15 31/07/15 31/07/15 31/07/15 001-PC 001-PT 002-PC 003-PC 004-PC 005-PC 002-PT 08/03/15 08/05/15 08/05/15 08/05/15 08/06/15 08/06/15 08/12/15 Thanh toán tiền nhớt HĐ 361,42 3311 Thanh toán tiền lãi vay QI 300tr KDVC 3353 Thanh toán tiền lãi vay QI 500tr KHCT 3353 Thanh toán tiền mua vật tư HĐ 115,72450 3311 Thu tiền túi 60*150 HĐ 149 1311 Chi tạm ứng lương T6 BPSX 334C Chi nộp thuế bổ sung Quí I/2015 33311 Chi tạm ứng lương T6 BPQL 334A Chi tạm ứng lương T6 BPKD 334B Chi tạm ứng lương T6 BPĐH 334C Thanh toán tiền xăng xe theo QĐ HĐ 1802,1912,1957 (29GS/2) 3311 Thanh toán tiền băng keo vật tư HĐ 354 3311 Thanh toán tiền mua vật tư HĐ 8240 3311 Thanh toán tiền ốm đau đợt 1 tháng 06/2015 3383 Thuế GTGT: Phí chuyển tiền 1331 Phí chuyển tiền 6425 Cộng phát sinh trong tháng Jun-15 VN thanh toán lương tháng 6 34111 Chi nộp vào TK VIB thanh toán lương tháng 6 1121 Thanh toán tiền lương tháng 06 BPSX 334C Rút TG nhập quỹ TM 1121 Thanh toán tiền ăn ca CBCNV tháng 06/2015 3342 Thanh toán tiền nước SH HĐ 438106 (48GS/5),551516 (29GS/6) 3311 Thanh toán tiền SC hệ thống máy lạnh, bình ắc quy HĐ 222 (04GS/3311 Thanh toán tiền SC hệ thống máy lạnh, bình ắc quy HĐ 222 (04GS/3311 Thanh toán tiền sửa chữa xe nâng HĐ 47 (13GS/3) 3353 Thuế GTGT: Phí ngân hàng 1331 Nộp thuế TN từ đầu tư vốn cá nhân 3335 Phí ngân hàng 6425 Thanh toán tiền CTP lâm đồng, xăng ,dầu HĐ2051(05GS/3) 2256, 3311 Thanh toán tiền CTP TPHCM HĐ 285,442(42GS/3) 3311 Thanh toán tiền xăng xe theo QĐ T4 HĐ 2390,1987,2421,2381 (25 3311 Thu tiền chai cty Ngọc Trang HĐ 168,169,170 1311 Thanh toán tiền tạm ứng lương tháng 7 BPQL 334A Thanh toán tiền tạm ứng lương tháng 7 BPKD 334B Thanh toán tiền tạm ứng lương tháng 7 BPĐH 334C Thanh toán tiền tạm ứng lương tháng 7 BPSX 334C Thanh toán tiền xăng xe theo QĐ HĐ 2179,2262,2161 (27GS/3) 3311 Thanh toán tiền xăng xe HĐ 8243 (16GS/4) 18084 (26GS/4) 3311 Thanh toán tiền tiếp khách HD 1072 (02GS/3) 3311 Thanh toán tiền dung môi HĐ 846 3311 Thanh toán tiền kinh phí, đoàn phí công đoàn T2/2015 1388 Thanh toán tiền kinh phí, đoàn phí công đoàn T2/2015 3382 Thu tiền bao HĐ 181 1311 Thu tiền thuê TNCN trên lãi vay QII/2015 3335 Thu tiền thuê TNCN trên lãi vay QII/2015 3335 Chi nộp thuê TNCN trên đầu tư vốn QII/2015 của cá nhân KDVC& 3335 Chi nộp thuê TNCN trên đầu tư vốn QII/2015 của cá nhân KDVC& 3335 Rút TG nhập quỹ TM 1121 Chi nộp thuế GTGT Quý II/2015 33311 Thanh toán tiền ốm đau TS, phục hồi sức khỏe đợt 1 tháng 07/201 3383 Thanh toán tiền xăng dầu HĐ 43302(40GS/5)33047(09GS/546742( 3311 Thu tiền bán hạt HD: 196 1311 Thanh toán xăng xe 1088 HD: 552 (23-GS/T6), 558 (22GS/T6) 3311 Thanh toán thay bóng đèn xe1088 HD 1004 (36-GS/T6), CTP HCM+3311 Cộng phát sinh trong tháng Jul-15 Thanh toán tiền khám sức khỏe định kỳ năm 2015 6427 Rút VN nhập quỹ TM 34111 Chi nộp vào TK VCB 1121 Chi nộp vào TK thanh toán lương T7 1121 Thanh toán tiền lương tháng 7 334C Chi thanh toán tiền ăn ca CB CNV T7/2015 3342 Rút TGNH nhập quỹ TM 1121 006-PC 006-PC 006-PC 007-PC 008-PC 003-PT 009-PC 010-PC 010-PC 010-PC 011-PC 004-PT 012-PC 013-PC 014-PC 015-PC 016-PC 017-PC 018-PC 018-PC 019-PC 020-PC 020-PC 021-PC 021-PC 022-PC 023-PC 023-PC 024-PC 08/12/15 08/12/15 08/12/15 08/12/15 08/12/15 13/08/15 13/08/15 15/08/15 15/08/15 15/08/15 15/08/15 20/08/15 20/08/15 20/08/15 20/08/15 20/08/15 21/08/15 21/08/15 21/08/15 21/08/15 22/08/15 22/08/15 22/08/15 22/08/15 22/08/15 22/08/15 31/08/15 31/08/15 31/08/15 001-PT 002-PT 001-PC 002-PC 003-PC 004-PC 003-PT 004-PT 005-PC 005-PC 005-PC 006-PC 007-PC 008-PC 009-PC 010-PC 005-PT 006-PT 007-PT 007-PT 011-PC 012-PC 012-PC 013-PC 014-PC 015-PC 016-PC 017-PC 018-PC 019-PC 019-PC 09/03/15 09/03/15 09/03/15 09/07/15 09/07/15 09/07/15 15/09/15 15/09/15 15/09/15 15/09/15 15/09/15 15/09/15 15/09/15 17/09/15 17/09/15 17/09/15 19/09/15 19/09/15 19/09/15 19/09/15 21/09/15 22/09/15 22/09/15 22/09/15 30/09/15 30/09/15 30/09/15 30/09/15 30/09/15 30/09/15 30/09/15 001-PT 10/05/15 Thuế GTGT: Phí chuyển tiền 1331 Thanh toán tiền biến tần HĐ 1371 3311 Phí chuyển tiền 6425 Thanh toán tiền xăng xe HĐ 18083(27GS/4)3875(14GS/4)3864(13 3311 Thanh toán tiền phí bảo hiểm xe 1088. 8625 HĐ 3233 (24GS/4) 33 3353 Thu tiền bán chai Cty Sen Trắng HĐ 201 1311 Thanh toán tiền nhớt HĐ 11961 3311 Thanh toán tiền tạm ứng lương tháng 8 BPQL 334A Thanh toán tiền tạm ứng lương tháng 8 BPKD 334B Thanh toán tiền tạm ứng lương tháng 8 BPĐH 334C Thanh toán tiền tạm ứng lương tháng 8 BPSX 334C Rút TGNH nhập quỹ TM 1121 Thanh toán vận chuyển T7 HĐ 150 3311 Thanh toán tiền thay nhớt xăng dầu xe 8625,2254 HĐ 248(43GS/5 3311 Thanh toán tiền hoa hồng T4 KCTNKKH(34GS/4),Đà Đi ểu Ninh Hòa3348 Thanh toán tiền vận chuyển HĐ 659,693 3311 Thanh toán tiền xăng xe theo QĐ T4 HĐ 2335,2347,2313 (15GS/4) 3311 Thanh toán tiền chuyển fax nhanh HĐ 171 (46GS/5)675(26GS/6) 3311 Thanh toán tiền thay lốp xe 1088 công tác phí TPHCM, Phú Yên H 3311 Thanh toán tiền thay lốp xe 1088 công tác phí TPHCM, Phú Yên H 3311 Thanh toán tiền cước điện thoại Internet 579353(21GS/06) 3311 Thanh toán tiền vật tư NL HĐ232(11GS/5) 35030,32231 3311 Thanh toán tiền vật tư NL HĐ232(11GS/5) 35030,32231 3311 Thanh toán tiền kiểm định xe 8625 CTP TPHCM HĐ 7301,8092 (33 3311 Thanh toán tiền kiểm định xe 8625 CTP TPHCM HĐ 7301,8092 (33 3353 Thanh toán tiền thai sản đợt 1 tháng 04/2015 3383 Thuế GTGT: Thanh toán tiền VPP HĐ 607 1331 Thanh toán tiền VPP HĐ 607 6427 Thanh toán tiền vật tư băng keo HD 515 3311 Cộng phát sinh trong tháng Aug-15 Thu phần còn lại can nhựa 10L 1311 Vay VN thanh toán lương 34111 Chi nộp vào TK VIB thanh toán lương tháng 8 1121 Chi nộp vào TK VIB thanh toán lương tháng 8 1121 Thanh toán tiền lương T8 BPSX 334C Thanh toán tiền ăn ca CBCNV T8/2015 3342 Thu tiền đặt cọc mua mành 1311 Rút TGNH nhập quỹ TM 1121 Chi tạm ứng lương tháng 09 BPQL 334A Chi tạm ứng lương tháng 09 BPKD 334B Chi tạm ứng lương tháng 09 BPĐH 334C Chi tạm ứng lương tháng 09 BPSX 334C Thanh toán lãi vay Quý II KHCT 3353 Thanh toán tiền nước sinh hoạt T7,8 HĐ 753932(41GS/8)649864(3 3311 Thanh toán tiền điện thoại Internet HĐ 70985105GS/7); 839760 (0 3311 Thanh toán tiền xăng xe, CTP lâm đồng HĐ 43361(41GS/5);46606 3311 Thu tiền đật cọc can nhựa 10 L--> KCTYS 1311 Thu công nợ còn lại HĐ 54 và HĐ 246 1311 Thu tiền thuế TNCN trên lãi vay quý III/2015 3335 Thu tiền thuế TNCN trên lãi vay quý III/2015 3335 Chi nộp tiền đặt cọc can nhựa 10L 3311 Chi nộp tiền thuê đất đợt 1/2015 3337 Chi nộp tiền phạt theo QĐ số 339/QĐ-CT ngày 26/03/2015 811 Thanh toán tiền máy chấm công HĐ 418 3311 Thanh toán tiền sạc mực HĐ 875 (19GS/08) 3311 Thanh toán tiền CTP tuy Hòa HĐ 111 (31GS/06) 3311 Thanh toán tiền túi PP HĐ 401 3311 Thanh toán công tác Daclack HD: 2354(19GS/6),48039,137, 2366 ( 3311 Thanh toán dầu HD: 87698, HD:105699 3311 Thanh toán dầu 2254 HD:69713(17GS/6),89266(01GS/7),97559(06 3311 Thanh toán dầu 2254 HD:69713(17GS/6),89266(01GS/7),97559(06 3311 Cộng phát sinh trong tháng Sep-15 Thu tiền bán chai cty Sen Trắng HD: 266 1311 002-PT 003-PT 001-PC 002-PC 003-PC 004-PC 005-PC 006-PC 007-PC 008-PC 009-PC 009-PC 009-PC 010-PC 011-PC 012-PC 013-PC 013-PC 013-PC 013-PC 013-PC 014-PC 004-PT 015-PC 016-PC 017-PC 005-PT 006-PT 018-PC 019-PC 019-PC 007-PT 020-PC 020-PC 021-PC 022-PC 022-PC 10/07/15 10/07/15 10/07/15 10/07/15 10/07/15 10/08/15 10/08/15 10/08/15 10/08/15 10/12/15 15/10/15 15/10/15 15/10/15 15/10/15 15/10/15 15/10/15 15/10/15 15/10/15 15/10/15 15/10/15 15/10/15 15/10/15 21/10/15 24/10/15 24/10/15 24/10/15 30/10/15 30/10/15 30/10/15 30/10/15 30/10/15 31/10/15 31/10/15 31/10/15 31/10/15 31/10/15 31/10/15 001-PT 001-PC 002-PC 003-PC 002-PT 004-PC 005-PC 003-PT 006-PC 007-PC 007-PC 007-PC 008-PC 009-PC 010-PC 011-PC 011-PC 012-PC 013-PC 014-PC 015-PC 016-PC 016-PC 016-PC 016-PC 11/06/15 11/06/15 11/06/15 11/06/15 11/07/15 11/09/15 11/09/15 16/11/15 16/11/15 16/11/15 16/11/15 16/11/15 16/11/15 16/11/15 17/11/15 17/11/15 17/11/15 17/11/15 17/11/15 18/11/15 18/11/15 18/11/15 18/11/15 18/11/15 18/11/15 Rút tiền gởi NH nhập quỹ TM 1121 Rút VN nhập quỹ TM 34111 Nộp tiền vào TK VIB 1121 Thanh toán tiền lương tháng 09 BPSX 334C Thanh toán tiền ăn ca CBCNV tháng 09...
View Full Document

 • Spring '17
 • Nha Khanh

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes