BAB 3.docx - BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Bab ini akan membincangkan mengenai aliran bagaimana kajian ini dilaksanakan Bab ini juga akan

BAB 3.docx - BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Bab ini...

This preview shows page 1 - 4 out of 9 pages.

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Bab ini akan membincangkan mengenai aliran bagaimana kajian ini dilaksanakan. Bab ini juga akan membincangkan pendekatan kajian yang bersesuaian, menerangkan mengenai pendekatan pengumpulan data yang bersesuaian dan persampelan responden yang terlibat bagi kajian ini. Di samping itu, kaedah menganalisis data yang bersesuaian juga akan diterangkan. 3.2 Metodologi Kajian Menurut Zaidi (1996), kaedah penyelidikan merupakan cara, kaedah atau pendekatan yang digunakan bagi mencapai objektif dan matlamat kajian. Bab ini akan menumpukan tentang bagaimana aliran kajian ini dilaksanakan. Bab ini juga akan membincangkan tentang pendekatan kajian yang bersesuaian dan pengumpulan data yang bersesuaian. Walau bagaimanapun, pemilihan kaedah penyelidikan yang sesuai memerlukan pemahaman andaian setiap rangka penyelidikan dan implikasi metodologi yang dipilih (Pawi, S., 2013). Metodologi kajian bertujuan untuk memberi penjelasan kepada pendekatan kajian, strategi kajian, dan kaedah kajian yang digunakan dalam kajian supaya mencapai kedua-dua objektif kajian yang telah ditetapkan. Kajian ini melibatkan lima fasa iaitu: i. Mengenal pasti isu permasalahan dan pemilihan tajuk ii. Kajian literatur iii. Pengumpulan data dan maklumat
Image of page 1
iv. Analisis data kajian v. Kesimpulan dan cadangan 3.2 Carta Aliran Metodologi Kajian Rajah 1.1: Carta aliran bagi metodologi kajian (Sumber: penyelidik 2019) Mengenalpasti Masalah dan pemilihan tajuk Membuat Sorotan Literature Pengumpulan Data dan Maklumat Data Primer 1. Temu bual 2. Pemerhatian 3. Kaji selidik Data Sekunder 1. Buku rujukan 2. Jurnal 3. Surat Khabar 4. Internet 5. Laporan Analisis Data Kesimpulan dan Cadangan Persoalan Kajian Objektif Kajian Skop Kajian
Image of page 2
3.3 Peringkat 1: Mengenalpasti Isu Pemrmasalahan dan Pemilihan Tajuk Peringkat pertama dalam melaksanakan kajian ialah peringkat pemilihan tajuk di mana tajuk yang dipilih adalah berdasarkan isu-isu semasa yang berbangkit. Dalam kajian ini, isu penggunaan teknologi maklumat di dalam sektor agensi harta tanah di Malaysia telah dikenalpasti. Penyelidik menjalankan kajian berkaitan prospek tahap penggunaan teknologi maklumat (IT) kepada agensi harta tanah di Johor Bahru. Seterusnya ialah pembentukkan objecktif kajian. Peringkat pembentukkan objektif kajian merupakan peringkat yang penting bagi mennetukan metlamat sebenar kajian yang hendak dijalankan. Objektif pertama bagi kajian ialah mengenalpasti jenis perisian Teknologi Maklumat (IT) yang digunakan dalam agensi harta tanah dan fungsi perisian tersebut dalam agensi berkenaan manakala objektif kedua ialah mengkaji tahap penggunaan perisian Teknologi Maklumat (IT) yang digunakan oleh agensi harta tanah. Bagi mencapai objektif
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 9 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture