D100 Tien cac khoan tuong tien.xlsx - D130 CÔNG TY TNHH KiỂM TOÁN APC Tên khách hàng Ngày kết thúc kỳ k� toán Nội dung CHƯƠNG TRÌNH

D100 Tien cac khoan tuong tien.xlsx - D130 CÔNG TY TNHH...

This preview shows page 1 - 2 out of 22 pages.

D130 CÔNG TY TNHH Ki M TOÁN APC Tên Ng i l p CT ườ Ng i soát xét 1 ườ Ng i soát xét 2 ườ CÁC KHO N T NG Đ NG TI N ƯƠ ƯƠ Các r i ro tr ng y u ế Th t c ki m toán ủ ụ Th t c ủ ụ I. Th t c chung ủ ụ 1 2 II. Th t c phân tích ủ ụ 1 2 III. Ki m tra chi ti t ế Th t c ki m toán s d đ u kỳ (1): ủ ụ ư Tên khách hàng: Ngày k t thúc kỳ k toán: ế ế N i dung: CH NG TRÌNH KI M TOÁN TI N VÀ ƯƠ A. M C TIÊU Đ m b o các kho n ti n và t ng đ ng ti n là có th c; thu c quy n s h u c a DN; đ c ghi nh n và đ ươ ươ ượ chính xác, đúng niên đ ; và trình bày trên BCTC phù h p v i khuôn kh v l p và trình bày BCTC đ c áp ề ậ ượ B. R I RO CÓ SAI SÓT TR NG Y U C A KHO N M C Ng i ườ th c hi n C. TH T C KI M TOÁN ST T M c tiêu ki m toán Ng i ườ th c hi n Ki m tra chính sách k toán áp d ng nh t quán v i năm tr c và phù ế ướ h p v i khuôn kh v l p và trình bày BCTC đ c áp d ng. ề ậ ượ L p b ng s li u t ng h p có so sánh v i s d cu i năm tr c. Đ i ư ướ chi u các s d trên b ng s li u t ng h p v i BCĐSPS, s cái, s chi ế ư ti t… và gi y t làm vi c c a ki m toán năm tr c (n u có). ế ướ ế So sánh s d ti n và các kho n t ng đ ng ti n năm nay so v i năm ư ươ ươ tr c, gi i thích nh ng bi n đ ng b t th ng ướ ế ườ Phân tích t tr ng s d ti n và các kho n t ng đ ng ti n trên t ng ư ươ ươ tài s n ng n h n, các t su t tài chính v ti n và kh năng thanh toán và so sánh v i s d cu i năm tr c, gi i thích nh ng bi n đ ng b t ư ướ ế th ng. ườ 1. Thu th p b ng t ng h p chi ti t s d ti n và các kho n t ng đ ng ế ư ươ ươ ti n t i các qu và các ngân hàng t i ngày k t thúc kỳ k toán. Đ i chi u ế ế ế s li u v i các tài li u liên quan (s cái, s chi ti t, BCĐSPS, BCTC). ế 2. Đ c l t s cái đ xác đ nh các nghi p v b t th ng (v n i dung, giá ướ ườ tr , tài kho n đ i ng...). Tìm hi u nguyên nhân và th c hi n th t c ố ứ ủ ụ ki m tra t ng ng (n u c n). ươ ế 3. - Thu th p Biên b n ki m kê qu c a đ n v t i ngày k t thúc kỳ k ơ ị ạ ế ế toán so sánh, đ i chi u v i s li u s qu , s chi ti t t i cùng th i đi m. ế ế Xem xét các ki m soát n i b c a đ n v đ i v i ti n m t đ đánh giá ơ đ tin c
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 22 pages?

 • Summer '18
 • mr Phuong

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes