GPP Tempat Letak Kenderaan.pdf - GP011-A DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN Tempat Letak Kenderaan MEI 2011 GARIS PANDUAN PERANCANGAN Tempat Letak Kenderaan

GPP Tempat Letak Kenderaan.pdf - GP011-A DRAF GARIS PANDUAN...

This preview shows page 1 - 8 out of 60 pages.

GP011-A Tempat Letak Kenderaan DRAF MEI 2011 GARIS PANDUAN PERANCANGAN
Image of page 1
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA (KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN) Tempat Letak Kenderaan GARIS PANDUAN PERANCANGAN
Image of page 2
Cetakan Pertama 2011 © Hakcipta Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Hakcipta terpelihara. Mana-mana bahagian dalam laporan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam apa-apa bentuk cara, sama ada dengan cara elektronik, gambar rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit terlebih dahulu. ISBN XXX-XXXX-XX-X Diterbitkan di Malaysia oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia. Tel.: 03 2698 9211 Fax: 03 2929 9994
Image of page 3
Pemberitahuan Garis panduan ini menggantikan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta (JPBD 5/2000); dan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta Bertingkat (JPBD 7/2003) yang disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Garis panduan ini hendaklah dibaca bersama dengan kandungan Rancangan Pemajuan, khususnya Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas. Garis panduan ini tidak mengatasi mana-mana garis panduan lain, sama ada dari segi subjek atau pun pertapakan, yang disediakan di bawah peruntukan perundangan oleh mana-mana pihak. Garis panduan ini juga perlu dibaca bersama dengan beberapa garis panduan lain yang berkaitan yang disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia.
Image of page 4
i I SIKANDUNGAN 1. TUJUAN 1 2. LATAR BELAKANG 1 3. SKOP 2 3.1 Definisi 2 3.2 Dasar dan Perundangan Sedia Ada 2 4. PRINSIP PERANCANGAN 3 4.1 Menepati Keperluan 3 4.2 Inovatif dan Responsif 3 4.3 Kemudah-sampaian 4 4.4 Mesra-Pengguna 4 4.5 Sistematik dan Teratur 4 5. GARIS PANDUAN UMUM 5 5.1 Tempat Letak Kereta 5 5.2 Tempat Letak Motosikal 30 5.3 Tempat Letak Basikal 31 5.4 Tempat Letak Beca 32 6. GARIS PANDUAN KHUSUS 33 6.1 Tempat Letak Kereta 33 6.2 Tempat Letak Motosikal 40 6.3 Tempat Letak Basikal 40 6.4 Tempat Letak Beca 41 7. PENUTUP 50 LAMPIRAN
Image of page 5
Image of page 6
1 1. TUJUAN Garis panduan ini bertujuan membantu Pihak Berkuasa Negeri, pihak berkuasa tempatan, pemaju dan pihak berkepentingan lain untuk merancang keperluan tempat letak kenderaan yang mencukupi di lokasi sesuai bagi semua pengguna, termasuk Orang Kurang Upaya (OKU) dalam penyediaan Rancangan Pemajuan dan permohonan kebenaran merancang. 2. LATAR BELAKANG Perkembangan kawasan bandar ke kawasan pertanian dan kawasan hutan ( greenfields) telah menyumbang secara langsung kepada perubahan iklim dunia. Idea menghadkan perkembangan kawasan bandar melalui pembangunan compact city yang mengutamakan connectivity dan walkability akan menggalakkan penggunaan meluas sistem pengangkutan awam.
Image of page 7
Image of page 8

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 60 pages?

 • Summer '19
 • Connie cassy ompok

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture