RE-Ringkasan-Eksekutif-RKK-Pulau-Pangkor.pdf - R ingkasan eksekutif ini mengandungi petikan daripada laporan draf Rancangan Kawasan Khas Pesisir

RE-Ringkasan-Eksekutif-RKK-Pulau-Pangkor.pdf - R ingkasan...

This preview shows page 1 - 6 out of 38 pages.

Image of page 1
ingkasan eksekutif ini mengandungi petikan daripada laporan draf Rancangan Kawasan Khas Pesisir Tenggara Pulau Pangkor 2025. Segala penjelasan dan perincian lanjut hendaklah merujuk kepada laporan draf Rancangan Kawasan Khas tersebut. R
Image of page 2
Draf Rancangan Kawasan Khas Penyiasatan Tempatan Proses Pewartaan Hasil Penemuan Peringkat Mobilisasi Peringkat Laporan Penemuan (2 Bulan) Kelulusan Jawatankuasa Perancang Negeri Pengenalpastian Projek Publisiti Awal Penentuan Isu dan Strategi Profil Kawasan Kajian Analisis Isu Strategi Keadaan Semasa Analisis SWOT Publisiti Awam Peringkat Laporan Draf RKK (4 Bulan) Proses Penyediaan Rancangan Kawasan Khas (RKK) Subseksyen 16B (1) Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri (JPBD Negeri) atau Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) boleh menyampaikan kepada Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) cadangan untuk menyediakan RKK bagi suatu Kawasan Khas. RKK perlu mengandungi cadangan-cadangan tindakan khusus yang terperinci bagi tujuan sama ada untuk memajukan, memajukan semula, memperelokkan lagi, memulihara atau tujuan pengurusan kawasan berkenaan. Subseksyen 16B (2) Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) akan menentukan sama ada Pengarah JPBD Negeri atau PBPT yang berkenaan diberi tanggungjawab menyediakan RKK. Subseksyen 16B (3) RKK hendaklah disediakan dengan cara yang sama sebagimana Rancangan Tempatan disediakan. RKK hendaklah mengandungi panduan terperinci berkenaan cara-cara pelaksanaan dan pengurusannya. RKK hendaklah mempunyai kuatkuasa seperti suatu Rancangan Tempatan. Peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976(Akta 172)
Image of page 3
RINGKASAN EKSEKUTIF Draf rancangan kawasan khas PESISIR TENGGARA PULAU PANGKOR 2025 KANDUNGAN 1. Pengenalan 2. Cadangan Pembangunan Pesisir Tenggara Pulau Pangkor 3. Mitigasi Alam Sekitar dan Penerapan Perancangan Kejiranan Hijau 4. Pengurusan dan Pelaksanaan
Image of page 4
Rancangan Kawasan Khas (RKK) Pesisir Tenggara Pulau Pangkor 2025 adalah satu dokumen pelan tindakan yang disediakan sebagai panduan pelaksanaan pembangunan untuk Majlis Perbandaran Manjung (MPM) selaku Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) bagi menentukan hala tuju pembangunan akan datang selaras dengan Rancangan Struktur Negeri (RSN) Perak 2020 dan Rancangan Tempatan Daerah Manjung (Pengubahan), 2020. Hasil kajian RKK Pesisir Tenggara Pulau Pangkor, 2025 akan terdiri daripada Pelan Tindakan Pembangunan dan Pelan Pengurusan dan Pelaksanaan. Pelan Tindakan Pembangunan melibatkan cadangan pembangunan secara keseluruhan, cadangan- cadangan projek, pelan susun atur dan pelan pelaksanaan. Secara khusus, laporan RKK ini merangkumi 6 sektor utama iaitu : i. Perancangan Guna Tanah dan Fizikal ii. Perumahan iii. Pelancongan iv. Infrastruktur dan Utiliti dan Pengangkutan Lalulintas v. Alam Sekitar vi. Pengurusan dan Pelaksanaan Definisi Rancangan Kawasan Khas (RKK) Rancangan Kawasan Khas (RKK) adalah suatu rancangan pemajuan yang disediakan dalam masa singkat untuk menangani isu-isu spesifik sesuatu kawasan untuk tujuan pelaksanaan. Hasil utama RKK adalah pelan tindakan pembangunan yang disediakan sama ada dalam bentuk pelan pengurusan atau pelan susunatur. Pelan tindakan
Image of page 5
Image of page 6

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture