Ringkasan Eksekutif-RKK-Tanah-Tinggi-Lojing.pdf - Ringkasan Eksekutif ISI KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 Definisi

Ringkasan Eksekutif-RKK-Tanah-Tinggi-Lojing.pdf - Ringkasan...

This preview shows page 1 - 4 out of 58 pages.

R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S T A N A H T I N G G I L O J I N G PEMULIHARAAN DAN PEMELIHARAAN TANAH TINGGI Ringkasan Eksekutif ISI KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 1.1 Definisi - 1 1.2 Fungsi - 1 1.3 Kandungan RKK - 1 1.4 Profil Kawasan Kajian - 2 1.5 Guna Tanah Semasa 2014 - 4 1.6 Pemilikan Tanah - 5 1.7 Rancangan Pembangunan - 6 1.8 Cabaran Kawasan - 7 1.9 Prospek Kawasan - 8 2.0 HALA TUJU DAN KONSEP 2.1 Misi, Matlamat & Objektif Kajian - 9 2.2 Konsep & Strategi - 9 2.3 Cadangan Zon Gunatanah - 10 2.4 Pelan Kawasan Tindakan - 11 2.4.1 Kawasan Pembangunan - 12-16 2.4.2 Kawasan Orang Asli - 17-18 2.4.3 Pelancongan - 19-20 2.4.4 Infrastruktur dan Utiliti - 21-24 2.4.5 Pertanian - 25-26 2.4.6 Sungai - 27-29 2.4.7 Hutan - 30-31 3.0 CADANGAN TINDAKAN TERPERINCI 3.1 Cadangan Projek - 32-55 4.0 PENUTUP - 56 i
Image of page 1
R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S T A N A H T I N G G I L O J I N G PEMULIHARAAN DAN PEMELIHARAAN TANAH TINGGI 1.1 PENGENALAN Ringkasan Eksekutif Kajian ke atas suatu kawasan yang dipilih secara khusus bagi tujuan perancangan dan pembangunan yang disediakan dalam masa yang singkat untuk tujuan pelaksanaan, mengikut Seksyen 16B Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) Taman Rafflesia di Kg.Jedip 1.2 FUNGSI Melengkapkan sistem perancangan fizikal negara dengan menterjemahkan polisi, dasar dan strategi Rancangan Fizikal Negara (RFN), Rancangan Struktur Negeri (RSN) dan Rancangan Tempatan (RT). Membolehkan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) melakukan tindakan pembangunan dengan kadar segera bagi sesuatu kawasan 1.3 KANDUNGAN RKK PELAN PENGURUSAN Bertumpu kepada pelan pengurusan alam sekitar dan guna tanah. Spesifikasi Pembangunan Terperinci Perincian pelaksanaan pembangunan yang akan dijalankan. Jadual Tindakan Pembangunan Pernyataan aktiviti bagi setiap kegunaan tanah yang dicadangkan dalam Pelan Tindakan Pembangunan. Program Pelaksanaan Fasa dan keutamaan jenis pembangunan Projek pembangunan, kos dan agensi pelaksana. Bentuk intensif pembangunan Pendekatan pengurusan pelaksanaan termasuk prosedur pengambilan tanah dan pampasan. Peranan PBT, agensi kerajaan dan swasta. Peruntukan akta, peraturan sedia ada dan garis panduan bagi membantu pelaksanaan 1 DEFINISI RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK)
Image of page 2