IPOH 2020 JILID III.pdf - DRAF RANCANGAN TEMPATAN IPOH 2020 Disediakan Mengikut Peruntukan Seksyen 12(1 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976(Akta 172

IPOH 2020 JILID III.pdf - DRAF RANCANGAN TEMPATAN IPOH 2020...

This preview shows page 1 - 4 out of 79 pages.

DRAF RANCANGAN TEMPATAN IPOH 2020 Disediakan Mengikut Peruntukan Seksyen 12 (1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) Disediakan Oleh : MAJLIS BANDARAYA IPOH JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA PERAK DARUL RIDZUAN
Image of page 1
ISI KANDUNGAN Draf Rancangan Tempatan Ipoh 2020 i ISI KANDUNGAN 1.0 PENGURUSAN KEWANGAN DAN PELAKSANAAN PROJEK 1 - 1 1.1 TEMPOH PELAKSANAAN PROJEK 1 – 1 1.2 PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN 1 – 1 1.2.1 Cadangan Keseluruhan Projek 1 – 1 1.2.2 Projek Pembangunan MBI 1 – 4 1.3 KAEDAH PELAKSANAAN PROJEK MENGIKUT JENIS 1 – 4 1.3.1 Cadangan Projek Perumahan 1 – 4 1.3.2 Cadangan Projek Perniagaan dan Perkhidmatan 1 – 4 1.3.3 Cadangan Projek Perindustrian 1 – 5 1.3.4 Cadangan Projek Kemudahan Masyarakat 1 – 5 1.3.5 Cadangan Projek Pengangkutan dan Lalu Lintas 1 – 6 1.3.6 Cadangan Projek Infrastruktur dan Utiliti 1 – 6 1.3.7 Cadangan Projek Pelancongan 1 – 6 1.3.8 Cadangan Projek Pertanian 1 – 7 1.3.9 Cadangan Projek Kemudahan Landskap dan Rekreasi 1 – 7 1.3.10 Cadangan Petempatan Desa dan Tanah Rizab Melayu 1 – 8 1.3.11 Cadangan Projek Reka Bentuk Bandar dan Pusat Bandar 1 – 8 1.4 IMPLIKASI KEWANGAN KE ATAS JENTERA PENTADBIRAN MBI 1 – 8 1.4.1 Implikasi Pelaksanaan Projek Kepada Kewangan MBI 1 – 8 1.4.2 Hasil Pendapatan Semasa MBI dan Sumber Pendapatan Baru 1 – 9 1.4.3 Implikasi Pendapatan Daripada Pelaksanaan Projek Perumahan, Perniagaan dan Perindustrian 1 – 9 1.5 JUMLAH KESELURUHAN ANGGARAN PERBELANJAAN DAN PENDAPATAN MBI 1 – 13 1.6 CADANGAN PENGUKUHAN JENTERA PELAKSANAAN DAN PENGURUSAN MAJLIS 1 - 14 1.6.1 MBI Berperanan Sebagai Pihak Pelaksana dan Penyelaras 1 – 15 1.6.2 Kerjasama Dengan Pihak Swasta dan Awam 1 – 15 1.6.3 Organisasi Berkualiti 1 – 16 1.6.4 Penambahan Bilangan Kakitangan Profesional 1 – 16 1.6.5 Penyusunan Semula Organisasi 1 – 17 1.7 KE ARAH PENGURUSAN PERANCANGAN YANG LEBIH TELUS 1 – 21 1.7.1 Good Governance 1 – 21 1.7.2 Penguatkuasaan Akta 172 Yang Menyeluruh 1 – 22 1.7.3 Perancangan Pembangunan Di Atas Tanah Yang Terhad 1 – 23 1.7.4 Kuasa PBT Terhadap Pengambilan Tanah Melalui Notis Permintaan / Notis Beli 1 – 23 1.7.5 Lembaga Rayuan 1 – 24 1.8 FAEDAH SOSIO EKONOMI 1 – 25 1.9 RUMUSAN 1 – 25 2.0 PENILAIAN KEMAMPANAN 2 – 1 2.1 PENGENALAN 2 – 1 2.2 TUJUAN PENYEDIAAN PENILAIAN KEMAMPANAN DI DALAM PENYEDIAAN RANCANGAN TEMPATAN 2 – 1 2.3 SKOP DAN PENDEKATAN KAJIAN PENILAIAN KEMAMPANAN (SA) 2 – 1 2.3.1 Skop Kajian 2 – 1 2.3.2 Pendekatan Kajian 2 – 1 2.4 ISU-ISU KEMAMPANAN RANCANGAN TEMPATAN KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA IPOH 2 – 3 2.5 PENILAIAN KESERASIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DENGAN OBJEKTIF KEMAMPANAN 2- 5 2.5.1 Hasil Penilaian dan Langkah Pengubahsuaian Strategi 2 – 12 2.6 PENILAIAN KESERASIAN CADANGAN AWAL PEMBANGUNAN DENGAN OBJEKTIF KEMAMPANAN 2 – 13 2.6.1 Hasil Penilaian dan Langkah Pengubahsuaian Cadangan Awal 2 – 18 2.7 PENILAIAN KEMAMPANAN CADANGAN AKHIR PROJEK DAN PROGRAM DRAF AKHIR RT IPOH 2020 2 – 20
Image of page 2
ISI KANDUNGAN Draf Rancangan Tempatan Ipoh 2020 ii 2.8 CADANGAN PELAN PENGURUSAN KEMAMPANAN 2 – 30 2.9
Image of page 3
Image of page 4

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture