RKK IPOH latest_060115.pdf - RANCANGAN KAWASAN KHAS P H EKAN I PO Ba n d a rWa r i s a nBi j i hTi ma h 2020 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri

RKK IPOH latest_060115.pdf - RANCANGAN KAWASAN KHAS P H...

This preview shows page 1 out of 407 pages.

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 407 pages?

Unformatted text preview: RANCANGAN KAWASAN KHAS P H EKAN I PO Ba n d a rWa r i s a nBi j i hTi ma h 2020 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak Majlis Bandaraya Ipoh JabatanPerancangan Bandar dan Desa Semenanjung malaysia ISI KANDUNGAN JILID 1 SENARAI ISI KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 1-1 1.1 FUNGSI DAN PEMAKAIAN RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK) 1-2 1.2 PENDEKATAN KAJIAN 1-4 1.3 KAWASAN KAJIAN RANCANGAN KAWASAN KHAS 1-5 1.3.1 1-8 1.4 Pembangunan RKK Ipoh Dalam Konteks RS Negeri Perak 2020 ASPEK KEPENDUDUKAN 1-9 1.4.1 Alternatif Unjuran Penduduk 1-9 1.4.2 Alternatif Pilihan 1-10 1.5 MATLAMAT, TERAS DAN OBJEKTIF KAJIAN RANCANGAN KAWASAN KHAS 1-11 1.6 RUMUSAN RANGKA PERANCANGAN RKK PEKAN IPOH 1-13 1.6.1 Sasaran Pencapaian Dan Pemantauan Bandar Padat Berdaya Huni Kawasan RKK Pekan Ipoh - Bandar Warisan Bijih Timah, 2020 2.0 2-1 2.1 SEJARAH DAN MORFOLOGI BANDAR 2-1 2.2 FUNGSI BANDAR 2-4 2.2.1 Guna Tanah Semasa 2-4 2.2.2 Pembangunan Ekonomi Dan Tekanan Kepada Bandar Warisan 2-6 2.2.3 Kelebihan Pembangunan Pusat Komersial Yang Lebih Kompetitif 2-7 2.3 WARISAN BANDAR YANG MASIH KEKAL 2-9 2.4 RUANG REKREASI DAN ELEMEN SEMULAJADI 2-14 2.4.1 2-17 Kelebihan Ruang Rekreasi PENGANGKUTAN BANDAR DAN PENGURUSAN LALULINTAS YANG TIDAK MENINGKATKAN TARIKAN KAWASAN WARISAN 4.0 1-14 SIGNIFIKASI DAN CABARAN 2.5 3.0 MUKA SURAT 2-18 STRATEGI PEMBANGUNAN 3-1 3.1 STRATEGI PEMBANGUNAN 3-1 3.1.1 Strategi Penggunaan Tanah Menurut Konsep Bandar Padat Berdaya Huni 3-1 3.1.2 Strategi – Strategi Lain 3-4 ZON DAN KONSEP PEMBANGUNAN 4-1 4.1 4-1 KONSEP PEMBANGUNAN Rancangan Kawasan Khas Pekan Ipoh - Bandar Warisan Bijih Timah, 2020 i SENARAI ISI KANDUNGAN 4.2 5.0 ZON ENCLAVE WARISAN MUKA SURAT 4-4 PROJEK –PROJEK UTAMA (EPP) 5-1 5.1 EPP 1 : PEMULIHARAAN BANGUNAN DAN MONUMEN WARISAN 5-3 5.2 EPP 2 : PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN WARISAN JALAN DATO’ MAHARAJA LELA, JALAN PANGLIMA, LORONG PANGLIMA DAN JALAN BIJIH TIMAH 5-18 5.3 EPP 3 : PEMBANGUNAN RANGKAIAN HIJAU (GREEN NETWORK) SG. KINTA 5-29 5.4 EPP 4 : RANGKAIAN JEJAK WARISAN SG. KINTA–PEKAN BARU 5-44 5.5 EPP 5 : ZON BUDAYA LITTLE INDIA SEBAGAI SUMBER TARIKAN PELANCONGAN 5-52 5.6 EPP 6 : PEMBANGUNAN SEMULA KAWASAN TANAH BROWNFIELD (TANAH PERBADANAN ASET KERETAPI), KAWASAN KG. KUCHAI DAN KAWASAN JALAN LIM BO SENG – KG. JAWA 5.7 EPP 7 : PEMBANGUNAN LALULINTAS, IMEJ BANDAR SERTA MENAIKTARAF RANGKAIAN HIJAU SEDIA ADA 5.8 5-60 5-73 EPP 8 : PENAIKTARAFAN INRFASTRUKTUR DAN UTILITI BANDAR 5-97 5.8.1 Sistem Saliran dan Perparitan 5-97 5.8.2 Sistem Pembetungan 5-105 5.8.3 Sistem Bekalan Air dan Sistem Pencegahan Kebakaran. 5-108 5.8.4 Sistem Bekalan Elektrik 5-112 5.8.5 Sistem Telekomunikasi dan ICT. 5-114 5.8.6 Teknologi Hijau. 5-116 LAMPIRAN 1 Rancangan Kawasan Khas Pekan Ipoh - Bandar Warisan Bijih Timah, 2020 ii SENARAI JADUAL MUKA SURAT Jadual 1.1 Keluasan Kawasan Kajian RKK Ipoh. 1-5 Jadual 1.2 Sempadan Kawasan Kajian RKK Ipoh (Core Zon dan Buffer Zone). 1-6 Jadual 1.3 Taburan Penduduk Mengikut Bangsa dan Kawasan, 2010. 1-9 Jadual 1.4 Alternatif Unjuran Penduduk Kawasan RKK Ipoh, 2010 – 2030. 1-10 Jadual 1.5 Sasaran Pencapaian dan Pemantauan Aspek Padat Berdaya Huni Di Pekan Ipoh. 1-14 Jadual 2.1 Taburan Guna Tanah Di Core Zone dan Buffer Zone - RKK Pekan Ipoh, 2013. 2-4 Jadual 2.2 Taburan Pertubuhan Komersil Mengikut Jenis Komersil di Kawasan Kajian. 2-6 Jadual 2.3 Senarai Bangunan Dan Monumen Yang Diwartakan. 2-10 Jadual 2.4 Gaya Seni Bina Bangunan. 2-11 Jadual 5.1 Entry Point Project (EPP) RKK Pekan Ipoh – Bandar Warisan Bijih Timah. 5-1 Jadual 5.2 Penyenaraian Bangunan Warisan Kategori 1 (Awam dan Persendirian) Dalam Core Zone. 5-5 Jadual 5.3 Sebahagian Bangunan Warisan Kategori 2 Dalam Core Zone. 5-6 Jadual 5.4 Tindakan Pemuliharaan Bangunan Mengikut Kategori Bangunan. 5-10 Jadual 5.5 Anggaran Kos Bagi Cadangan Pemuliharaan Bangunan Warisan Kategori 1. 5-13 Jadual 5.6 Anggaran Kos Bagi Cadangan Pemeliharaan Dan Pembangunan Kawasan Warisan Jalan Dato’ Maharaja Lela, Jalan Panglima, Lorong Panglima Dan Jalan Bijih Timah. 5-27 Jadual 5.7 Anggaran Kos Bagi Cadangan Pembangunan Rangkaian Hijau (Green Network) Sg. Kinta 5-42 Jadual 5.8 Anggaran Kos Bagi Cadangan Rangkaian Jejak Warisan Sg.Kinta – Pekan Baru. 5-51 Jadual 5.9 Anggaran Kos Bagi Cadangan Penaiktarafan Zon Budaya Little India Sebagai Sumber Tarikan Pelancongan. 5-59 Jadual 5.10 Guna Tanah Semasa dan Cadangan Guna Tanah Oleh RKK. 5-61 Jadual 5.11 Insentif Galakan dan Aspek Kawalan Perancangan Lain Untuk Pembangunan Padat ZPP Ipoh. 5-62 Jadual 5.12 Anggaran Kos Bagi Cadangan Pembangunan Semula Tapak A, B dan C ZPP Ipoh. 5-71 Jadual 5.13 Anggaran Kos Bagi Cadangan Pengurusan Lalulintas, Rangkaian Hijau dan Imej Bandar. 5-95 Jadual 5.14 Cadangan Penaiktarafan Sistem Saliran dan Perparitan. 5-97 Jadual 5.15 Penaiktarafan Sistem Pembetungan. 5-105 Jadual 5.16 Cadangan Penaiktarafan Sistem Bekalan Air Dan Sistem Pencegahan Kebakaran. 5-108 Jadual 5.17 Cadangan Penaiktarafan Sistem Bekalan Elektrik. 5-112 Jadual 5.18 Cadangan Penaiktarafan Sistem Telekomunikasi Dan ICT. 5-114 Jadual 5.19 Cadangan Penggunaan Teknologi Hijau. 5-119 Jadual 5.20 Anggaran Kos Bagi Cadangan Penaiktarafan Infrastruktur Dan Utiliti. 5-120 Rancangan Kawasan Khas Pekan Ipoh - Bandar Warisan Bijih Timah, 2020 iii SENARAI RAJAH MUKA SURAT Rajah 1.1 Ipoh Dalam Hierarki Perbandaran Negara. 1-5 Rajah 1.2 Kawasan Kajian RKK Pekan Ipoh Menerusi Gambaran Satelit. 1-6 Rajah 1.3 Kawasan Kajian RKK Pekan Ipoh - Bandar Warisan Bijih Timah (Core Zone dan Buffer Zone). 1-7 Rajah 1.4 Pelan Konsep Pembangunan Ipoh (Multi Nucleus) dan Berteraskan Koridor Pengangkutan. 1-8 Rajah 1.5 Pembangunan Pelancongan Negeri Perak. 1-8 Rajah 2.1 Perkembangan Pekan Ipoh, Antara Tahun 1820 Hingga 1960. 2-1 Rajah 2.2 Peta Bandar Ipoh, Tahun 1921. 2-3 Rajah 2.3 Guna Tanah Semasa RKK Pekan Ipoh, 2013. 2-5 Rajah 2.4 Zon Terang Pada Malam Hari. 2-8 Rajah 2.5 Gaya Seni Bina Warisan. 2-13 Rajah 2.6 Kelebihan Elemen Semulajadi Sungai Yang Mengairi Di Tengah-Tengah Bandar. 2-15 Rajah 2.7 Food Trail. 2-16 Rajah 3.1 Strategi Pengurusan Pemeliharaan - Conservation Management Plan Strategy Wheels. 3-1 Rajah 3.2 Kawasan Kajian RKK Di Dalam Zon Guna Tanah Bandaraya Ipoh Tahun 2020. 3-2 Rajah 3.3 Cadangan Pindaan Zoning Oleh RKK. 3-3 Rajah 4.1 Pelan Konsep Ipoh Bandar Warisan Bijih Timah Negara. 4-3 Rajah 4.2 Zon Enclave Warisan. 4-7 Rajah 5.1 Cadangan Projek Utama (EPP). 5-2 Rajah 5.2 Bangunan Warisan Kategori I. 5-8 Rajah 5.3 Bangunan Warisan Kategori II. 5-9 Rajah 5.4 Kategori Bangunan untuk Tujuan Pemeliharaan dan Pembangunan Semua Bangunan Warisan Dalam Core Zone. 5-12 Rajah 5.5 Pembangunan Kawasan Warisan Lorong Panglima dan Jalan Bijih Timah. 5-20 Rajah 5.6 Cadangan Jejak Warisan Pekan Lama. 5-21 Rajah 5.7 Cadangan Laluan Beca (Jejak Warisan). 5-23 Rajah 5.8 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Kawasan Warisan Lorong Panglima (Concubine Lane). 5-24 Rajah 5.9 Konsep Pembangunan Skap Jalan Panglima. 5-25 Rajah 5.10 Laluan Membeli-Belah (Street Mall) Di Jalan Bijih Timah. 5-26 Rajah 5.11 Cadangan Pembangunan Sungai Kinta. 5-31 Rajah 5.12 Contoh Lakaran Konsep Pembangunan Sungai Kinta. 5-32 Rajah 5.13 Zon A – Penaiktarafan Kawasan Kinta Riverfront. 5-34 Rajah 5.14 Zon B – Pembangunan Utama (Dulang Waterfront). 5-35 Rajah 5.15 Pembangunan Utama (Dulang Waterfront - Tebing Pekan Baru). 5-36 Rajah 5.16 Pembangunan Utama (Dulang Waterfront - Tebing Pekan Lama). 5-37 Rancangan Kawasan Khas Pekan Ipoh - Bandar Warisan Bijih Timah, 2020 iv SENARAI RAJAH MUKA SURAT Rajah 5.17 Ilustrasi Pembangunan Utama (Dulang Waterfront). 5-39 Rajah 5.18 Pembangunan Rangkaian Hijau (Green Network) Sg. Kinta – Zon C. 5-41 Rajah 5.19 Ilustrasi Pembangunan Medan Selera Datuk Tahwil Azar (TKK). 5-45 Rajah 5.20 Rangkaian Jejak Warisan Sg. Kinta – Pekan Baru. 5-46 Rajah 5.21 Menaiktaraf Jejak Warisan Pekan Baru. 5-47 Rajah 5.22 Jalan Laxamana – Keratan Rentas. 5-48 Rajah 5.23 Jalan Theatre – Keratan Rentas. 5-48 Rajah 5.24 Cadangan Jalan Mustapha Al-Bakri. 5-49 Rajah 5.25 Menaiktaraf Kawasan Budaya Little India. 5-54 Rajah 5.26 Ilustrasi Naiktaraf Kawasan Budaya Little India. 5-55 Rajah 5.27 Penaiktarafan Little India. 5-58 Rajah 5.28 Latar langit Konseptual Pekan Ipoh sebagai Special District dengan Pembangunan Padat Berdaya Huni Dengan High Rise Compact di ZPP di Buffer Zone. 5-61 Rajah 5.29 Kawalan Nisbah Plot Kawasan EPP 6. 5-63 Rajah 5.30 Konsep Pembangunan Semula Tapak A : Tanah Perbadanan Aset Keretapi Sebagai TOD Ipoh. 5-65 Rajah 5.31 Konsep Pembangunan Semula Tapak B : Kg. Kuchai. 5-67 Rajah 5.32 Gambaran Pembangunan Semula Tapak B : Kg. Kuchai. 5-68 Rajah 5.33 Konsep Pembangunan Semula Tapak C : Jalan Lim Bo Seng – Kg. Jawa. 5-70 Rajah 5.34 Pengurusan Lalulintas, Imej Bandar dan Pembangunan Rangkaian Hijau. 5-74 Rajah 5.35 Cadangan Pembaikan Pengurusan Lalulintas. 5-75 Rajah 5.36 Cadangan Jalan Protokol. 5-78 Rajah 5.37 Cadangan Pengurusan Lalulintas Bagi Jalan-Jalan Utama. 5-83 Rajah 5.38 Pelan Laluan Pejalan Kaki dan Berbasikal. 5-84 Rajah 5.39 Perbandingan Liputan Kesalinghubungan Perkhidmatan Bas Henti-henti. 5-85 Rajah 5.40 Landskap Jalan Protokol Dan Pintu Masuk. 5-88 Rajah 5.41 Pembaikan Sistem Papan Tanda Arah. 5-90 Rajah 5.42 Pelan Induk Sistem Saliran dan Perparitan Pekan Ipoh. 5-98 Rajah 5.43 Cadangan Rangkaian Longkang Monsun Baru. 5-101 Rajah 5.44 Cadangan Membina Inflatable Rubber Dam Baru. 5-103 Rajah 5.45 Cadangan Paip Pembetung Utama dan Rasionalisasi Loji Rawatan Kumbahan Sedia Ada. 5-107 Rajah 5.46 Cadangan Penggantian Paip Bekalan Air Utama. 5-109 Rajah 5.47 Cadangan Pemasangan Pili Bomba Pada Paip Bekalan Air Utama (Jarak Minima 90 meter C/C) di Kawasan Bangunan Warisan. 5-111 Rajah 5.48 Cadangan Pencawang Pengagih Utama (PPU) Baru. 5-113 Rancangan Kawasan Khas Pekan Ipoh - Bandar Warisan Bijih Timah, 2020 v SENARAI RAJAH MUKA SURAT Rajah 5.49 Cadangan Kawasan Percuma Wifi 5-115 Rajah 5.50 Cadangan Penggunaan Teknologi Hijau 5-117 SENARAI CARTA MUKA SURAT Carta 1.1 Peruntukan Perundangan Bagi Kajian Rancangan Kawasan Khas Pekan Ipoh - Bandar Warisan Bijih Timah Di Bawah Peruntukan Akta 172. 1-2 Carta 1.2 Proses Pendekatan Kajian Rancangan Kawasan Khas Pekan Ipoh - Bandar Warisan Bijih Timah, 2020. 1-4 Carta 1.3 Taburan Penduduk Dalam Kawasan Kajian RKK Pekan Ipoh, 2000 dan 2010. 1-9 Carta 1.4 Taburan Penduduk Mengikut Bangsa Dalam Kawasan Kajian RKK Pekan Ipoh, 2000 dan 2010. 1-9 Carta 1.5 Alternatif Unjuran Penduduk Kawasan RKK Pekan Ipoh, 2010 – 2030. 1-10 Carta 1.6 Objektif Pembangunan Bandar Ke arah Pencapaian Bandar Warisan Mampan. 1-12 Carta 1.7 Transformasi Pekan Ipoh – Bandar Warisan Bijih Timah. 1-13 Rancangan Kawasan Khas Pekan Ipoh - Bandar Warisan Bijih Timah, 2020 vi GLOSARI "melindungi" ertinya pengenalpastian, perlindungan, pemuliharaan, pembaikpulihan, penambahbaikan, penyenggaraan, pendokumenan dan penggiatan semula perkara, artifak, kawasan bersejarah atau tradisional dan persekitarannya "pemulihan" ertinya proses mengembalikan sesuatu harta kepada keadaan kebergunaan melalui pembaikan atau pengubahan, yang memungkinkan penggunaan semasa yang efisien sambil memelihara bahagian dan ciri harta itu yang penting kepada seni bina bersejarahnya "pelan pengurusan pemuliharaan" ertinya pelan bagi pemuliharaan yang disediakan di bawah seksyen 46, Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645) "pemuliharaan" termasuklah pemeliharaan, pembaikpulihan, pembinaan semula, pemulihan dan penyesuaian atau mana-mana gabungannya "pembaikpulihan" ertinya proses memulihkan secara tepat, rupa bentuk dan perincian suatu struktur atau sebahagian daripada suatu struktur serta kedudukan struktur itu, sebagaimana yang didapati pada suatu tempoh masa, dengan mengalihkan kerja yang terkemudian dan menggantikan kerja asal yang hilang, dan termasuklah : "pemeliharaan" ertinya bertujuan untuk memberhentikan kemerosotan lanjut, reput atau keadaan usang dan menyediakan struktur yang selamat dan kukuh tetapi tidak menjangkakan pembangunan semula yang penting dan termasuklah : (a) (a) pembaikpulihan sepenuhnya yang melibatkan kedua-dua bahagian luar dan dalam (b) pembaikpulihan sebahagian yang melibatkan bahagian luar, bahagian dalam, atau mana-mana gabungan sebahagian dan digunakan apabila hanya bahagian sesuatu struktur adalah penting dalam menunjukkan nilai kebudayaan pada peringkat kepentingan sejarah, atau menyumbang kepada nilai yang baginya kawasan itu ditetapkan; dan (c) pembaikpulihan secara penyesuaian yang melibatkan kesemua atau sebahagian pembaikpulihan luar dengan bahagian dalam disesuaikan bagi suatu kegunaan berfungsi moden (b) (c) teknik membantutkan atau memperlahankan proses kemerosotan, reput atau keadaan usang sesuatu butiran atau struktur pembaikan keadaan struktur untuk menjadikan sesuatu struktur selamat, boleh didiami, atau selainnya berguna; dan penyenggaraan biasa dan pembaikan kecil yang tidak mengubah atau memudaratkan rupa fabrik atau sejarah sesuatu struktur; Sumber : AKTA WARISAN KEBANGSAAN 2005 (AKTA 645) "pembinaan semula" ertinya proses menghasilkan semula secara tepat melalui suatu pembinaan baru, rupa bentuk dan perincian suatu struktur yang telah hilang, atau sebahagian daripada struktur itu, sebagaimana yang didapati pada suatu tempoh masa dan termasuklah pembinaan semula keseluruhan atau sebahagian; Rancangan Kawasan Khas Pekan Ipoh - Bandar Warisan Bijih Timah I 1.0 PENGENALAN 1.0 PENGENALAN Rancangan Kawasan Khas (RKK) Pekan Ipoh - Bandar Warisan Bijih Timah merupakan rancangan pemajuan yang disediakan untuk tujuan pelaksanaan segera dan dikategorikan sebagai RKK bagi pembangunan semula (redevelopment) kawasan dalam Pusat Bandar dan kawasan berkepentingan warisan (heritage). Hasil utama ialah satu Pelan Tindakan Pembangunan yang disokong oleh Spesifikasi Pembangunan Terperinci dan Jadual Tindakan Pembangunan. Justifikasi RKK juga menyediakan Cadangan Program Pembangunan yang mengandungi fasa, kos, agensi pelaksana dan pendekatan pelaksanaan. RANCANGAN KAWASAN KHAS RKK mengandungi cadangan tindakan khusus terperinci bagi tujuan sama ada untuk memajukan, memajukan semula, memperelokkan lagi, memulihara atau bagi tujuan pengurusan kawasan berkenaan(Sub seksyen 16b). Perancangan Kawasan Sekitar Peta Guna Tanah, Pelan Susun Atur, Pelan Reka Bentuk 3 Dimensi Pelan Cultural Dan Aktiviti “RKK ini bertujuan mempercepatkan perancangan yang terperinci bagi sesuatu kawasan yang mempunyai kepentingan dan karektor tertentu yang perlu dipelihara dan dikawal selia seperti kawasan yang mempunyai nilai-nilai alam sekitar yang tinggi, kawasan yang mempunyai daya tarikan dan kecantikan semulajadi, kawasan yang kaya dengan nilai sejarah, warisan dan budaya serta kawasan yang memerlukan pembangunan khas bagi kumpulan masyarakat tertentu seperti penempatan orang asli”. Sumber Garis Panduan Rancangan Kawasan Khas, 2006 ms 2. Pengawalan Warisan Garis Panduan Khusus Kawalan Reka Bentuk DEFINISI RKK : Penilaian Impak Warisan Dan Budaya, Outcome, Pelan Pengurusan Pemuliharaan Warisan Dan Impak Projek Budaya Mapping Pelan Jejak PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN Rancangan Kawasan Khas Pekan Ipoh - Bandar Warisan Bijih Timah, 2020 1-1 1.1 FUNGSI DAN PEMAKAIAN RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK) Rancangan Kawasan Khas disediakan berdasarkan beberapa fungsi yang khusus. Antaranya ialah : i. Melengkapkan sistem perancangan fizikal negara yang terdiri dari empat peringkat, iaitu Rancangan Fizikal Negara (RFN), Rancangan Struktur (RS), Rancangan Tempatan (RT) dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) supaya lebih sistematik dan berkesan; ii. Menterjemahkan strategi RS dan cadangan RT secara terperinci dalam konteks kawasan RKK; iii. Menentukan penyediaan kemudahan sosial, utiliti dan infrastruktur yang seimbang dengan pembangunan yang sedang dan akan berjalan; iv. Mengenalpasti sumber-sumber alam bina dan semulajadi yang mempunyai kepentingan alam sekitar, nilai sejarah dan warisan yang penting untuk dipelihara dan dipulihara; v. Mengenalpasti corak pembangunan yang akan dilaksanakan mengikut kesesuaian setempat serta penggunaan ruang fizikal yang optimum mengikut program pelaksanaan; dan vi. Menyediakan pelan tindakan pembangunan dan pengurusan bagi kawasan RKK agar dapat dijadikan rujukan yang berdaya laksana oleh semua pihak berkepentingan (stakeholders). Penyediaan Rancangan Kawasan Khas (RKK) oleh Pihak Berkuasa Perancang Tempatan dibuat berasaskan peruntukan subseksyen 16b(1), 16b(2) dan 16b(3) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976[Akta 172] (Carta 1.1). Carta 1.1 : Peruntukan Perundangan Bagi Kajian Rancangan Kawasan Khas Pekan Ipoh - Bandar Warisan Bijih Timah Di Bawah Peruntukan Akta 172. Peringkat 1: Rancangan Fizikal Negara (RFN) Seksyen 6b Perancangan di peringkat Negara di mana perundingan adalah di antara Pihak Berkuasa Negeri dan kelulusan oleh Majlis Perancangan Fizikal Negara. Disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia. Peringkat 2: Rancangan Struktur (RS) Negeri Perak Seksyen 7, 8, 9 & 10 Perancangan di peringkat Negeri diberi tanggungjawab kepada Pengarah Perancang Bandar dan Desa Negeri. Jawatankuasa Perancang Negeri perlu meluluskan RSN dengan persetujuan Pihak Berkuasa Negeri. Peringkat 3: Rancangan Tempatan lpoh, 2020 Seksyen 12, 13, 14 & 15 Perancangan di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan. Disediakan oleh PBT dan diluluskan oleh Jawatankuasa Perancang Negeri dengan persetujuan Pihak Berkuasa Perancang Negeri. Peringkat 4: RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK) SEKSYEN 16b Perancangan kawasan khas di mana ia memperincikan cadangan-cadangan dan tindakan khusus untuk satu kawasan yang telah dikenalpasti oleh PBT dan PBN. Boleh dikenalpasti oleh Rancangan Tempatan. Sumber: Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, [Akta 172]. Rancangan Kawasan Khas Pekan Ipoh - Bandar Warisan Bijih Timah, 2020 1-2 Subseksyen 16b(3) Akta 172 menyatakan peruntukanperuntukan penyediaan RKK seperti berikut: i. RKK hendaklah disediakan dengan cara yang sama sebagaimana Rancangan Tempatan (RT) disediakan; ii. RKK hendaklah mengandungi panduan yang terperinci berkenaan cara-cara pelaksanaan dan pengurusannya; dan iii. RKK hendaklah dikuatkuasakan seperti Rancangan Tempatan. Bagi Kajian RKK Pekan Ipoh, Pelan Pengurusan yang akan dihasilkan antara lain bertujuan: i. Menggariskan pendekatan bagi pengurusan aset warisan, serta rangka kerja untuk membuat keputusan bagi tapak kajian dalam tempoh masa tertentu; ii. Menerangkan kaedah atau pendekatan untuk mengekalkan kepentingan signifikasi dan kelebihan tapak tersebut. Ia juga akan memperjelaskan pelbagai isu semasa di tapak dan menyediakan rangka kerja pembangunan dan garis panduan pengurusan serta pemuliharaan bagi mengurangkan impak negatif tapak; dan iii. Mentadbir, mengurus dan melindungi nilai-nilai tapak dengan menyediakan rangka kerja yang dapat diselaraskan dan dipersetujui bagi tempoh masa tertentu. Pengguna-pengguna RKK dan Pelan Pengurusan terdiri daripada pihak-pihak berkepentingan berikut: i. Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) di dalam hal ehwal perancangan sesuatu kawasan untuk merancang dan menyelaras penyediaan infrastruktur dan kemudahan bagi negeri itu; ii. Pihak Berkuasa Negeri (PBN) di dalam hal ehwal pentadbiran tanah dan penguatkuasaan; iii. Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di dalam mengatur, mengawal dan merancang penggunaan tanah dan penguatkuasaan; Rancangan Kawasan Khas Pekan Ipoh - Bandar Warisan Bijih Timah, 2020 iv. Jabatan-Jabatan Teknikal di semua peringkat kerajaan (Persekutuan, Negeri, dan Daerah) di dalam menjalankan pelbagai tugas di dalam bidang kuasa jabatan masingmasing; v. Pihak pemaju, tuan tanah, pemilik bangunan dan pengusaha (termasuk syarikat, institusi awam serta swasta) di dalam merancang, memaju dan mengurus hartanah di dalam kawasan kajian; vi. Pihak awam di dalam memahami dan mengendalikan aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan pelancongan dan pemeliharaan; dan vii. Pihak lain yang berkepentingan seperti badan korporat yang bercadang untuk adopt sesuatu kawasan warisan sebagai sebahagian dari tanggungjawab sosial korporat. Jawatankuasa Pihak Berkuasa Perancang Negeri Negeri Pihak...
View Full Document

 • Summer '19
 • Connie cassy ompok

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture