Course Hero Logo

8. Phiếu khai nhân sự.doc - LIÊN CHI HỘI KHOA. HỘI NGHỊ CHI...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

LIÊN CHI HI KHOA.................................HI NGHCHI HI…….NHIM KỲ 20…-20…***Tp. HChí Minh, ngày … tháng … năm 20…PHIU KHAI LÝ LCH NHÂN Sng cvào Ban chp hành Chi hi……….Nhim kỳ 20… – 20…PHN I: LÝ LCH BN THÂN.PHN I: LÝ LCH BN THÂN.1. Hvà Tên:.........................................................................Nam – N:..........................2. Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................3. Ni sinh:ơ...........................................................Quê quán:.............................................4. Dân tc:............................................................Tôn giáo:...............................................5. Trình đhc vn:...........................Chuyên môn nghip v:.......................................6. Trình đlý lun chính tr :................................Ngoi ng:..........................................7. Nghnghip hin nay:....................................................................................................8. Ngày vào Đoàn TNCS:....................................................................................................Ni vào Đoàn:ơ.................................................................................................................9. Ngày vào Hi sinh viên Vit Nam:..................................................................................Ni vào Hiơ:...................................................................................................................10. Ngày vào Đng CS VN: Db :............................Chính thc:...................................11. Đ a ch nihin nay:ơ ở.................................................................................................12. Đin thoi liên lc: Cquan:ơ........................Nhà riêng (di đng):............................13. Chc vĐng, Đoàn hin nay:....................................................................................

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture