ĐỀ CƯƠNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.docx - Câu 6 Phân tích ưu nhược điểm c�a thương mại điện tử trong doanh nghiệp Trả

ĐỀ CƯƠNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.docx - Câu 6...

This preview shows page 1 - 2 out of 27 pages.

Câu 6: Phân tích u nhc đim ca thng mi đin ttrong doanh nghip?ưượươTrli:ả ờ1. u đim ca TMĐT trong DN (Li ích ca TMĐT đi vi tchc)Ư-Mrng th trng: vi chi phí đu tnhhn nhiu so vi thng mi truyn thng, cácườươươcông ty có thmrng th trng, tìm kim, tip cn ngi cung cp, khách hàng và đi tácở ộườếếườtrên khp thgii. Vic mrng mng li nhà cung cp, khách hàng cũng cho phép các tếướchc có thmua vi giá thp hn và bán đc nhiu sn phm hn.ơượơ-Gim chi phí sn xut: gim chi phí giy t, gim chi phí chia sthông tin, chi phí in n givăn bn truyn thng.-Ci thin hthng phân phi: gim lng hàng lu kho và đtrtrong phân phi hàng. Hượưthng ca hàng gii thiu sn phm đc thay thhoc htrbi các showrooom trên mng,ượếví dtrong ngành sn xut ô tô (GM, Ford Motor) tit kim đc chi phí hàng tUSD tgi mếượchi phú lu kho.ư-Vt gii hn vthi gian: vic tđng hóa các giao d ch thông qua web và internet giuwpsượhot đng kinh doanh đc thc hin 24/7/365 mà không mt thêm chi phí bin đi.ượế-Sn xut hàng theo yêu cu: còn đc bit di tên gi “chin lc kéo”, lôi kéo khách hàng đnếướếượếvi doanh nghip bng khnăng đáp ng mi nhu cu ca khách hàng. VD: Dell computercorp,…-Mô hình kinh doanh mi: các mô hình kinh doanh mi vi nhng li thvà giá tr mi choếkhách hàng. Mô hình Amazon.com, mua hàng theo nhóm hay đu giá nông sn qua mng đnếcác sàn giao d ch B2B là đin hình ca thành công này.-Tăng tc đtung sn phm ra th trng: vi li thvthông tin vaf khnăng phi hp giaườếcác doanh nghip làm tăng hiu qusn xut và gim thi gian tung sn phm ra th trng.ả ảườ-Gim chi phí thông tin liên lc: email tit kim hn fax hay gi thtruyn thng.ếơư-Gim chi phí mua sm: thông qua gim các chi phí qun lý hành chính (80%), gim giá muahàng (5-15%).-Cng cquan hkhách hàng: thông qua vic giao tip thun tin qua mng, quan hvi trungếgian và khách hàng đc cng cddàng hn. Đng thi vic cá bit hóa sn phm và d chượơvcũng góp phn tht ch

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture