EDI.pdf - \u0110\u1ea0I H\u1eccC H\u00c0NG H\u1ea2I VI\u1ec6T NAM KHOA NGO\u1ea0I NG\u1eee NG\u00c0NH TI\u1ebeNG ANH TH\u01af\u01a0NG M\u1ea0I B\u00c0I T\u1eacP NH\u00d3M S\u1eec D\u1ee4NG EDI TRONG TH\u01af\u01a0NG M\u1ea0I

EDI.pdf - u0110u1ea0I Hu1eccC Hu00c0NG Hu1ea2I...

This preview shows page 1 - 3 out of 15 pages.

ĐẠ I H C HÀNG H I VI T NAM KHOA NGO I NG NGÀNH TI NG ANH TH ƯƠ NG M I BÀI T P NHÓM S D NG EDI TRONG TH ƯƠ NG M I Đ I N T H VÀ TÊN : V Ũ THU D ƯƠ NG NGUY N TH THANH XUÂN NGÔ TH HUY N MY V Ũ MAI Y N BÙI TH TRANG ANH NHÓM : N04 GI NG VIÊN : L ƯƠ NG TH KIM OANH H I PHÒNG, 11/2017
1 I. C ơ s l ý lu n 1.1 L ch s ra đờ i, hình thành và phát tri n c a EDI 1.1.1 Khái ni m Trao đổ i d li u đ i n t (EDI - Electronic Data Interchange) là s truy n thông tin t máy tính c a doanh nghi p này đế n máy tính c a doanh nghi p kia, trong đ ó có s d ng m t s đị nh d ng chu n nào đ ó. Theo y ban liên h p qu c v lu t th ươ ng m i qu c t ế (UNCITRAL), vi c trao đổ i d li u đ i n t đượ c đị nh ngh ĩ a nh ư sau: “Trao đổ i d li u đ i n t (EDI) là vi c chuy n giao thông tin t máy tính đ i n t này sang máy tính đ i n t khác b ng ph ươ ng ti n đ i n t , có s d ng m t tiêu chu n đ ã đượ c th a thu n để c u trúc thông tin”. EDI có th rút ng n đ áng k kho ng th i gian t lúc b t đầ u giao d ch cho đế n khi thanh toán k ế t thúc, b ng cách g i đ i nh ng thông tin c n thi ế t và tránh đượ c s trùng l p trong c quá trình giao d ch. EDI là hình th c TM Đ T đầ u tiên đượ c s d ng trong doanh nghi p, và đ ã t n t i nhi u n ă m tr ướ c đ ây, tr ướ c khi chúng ta nói t i thu t ng TM Đ T . Cho đế n nay EDI v n là các giao d ch quan tr ng b c nh t trong TM Đ T B2B . Các d li u giao d ch trong giao d ch B2B bao g m các thông tin đượ c ch a đự ng truy n th ng trong các hoá đơ n, phi ế u đặ t hàng, yêu c u báo giá, v n đơ n và báo cáo nh n hàng. D li u thu c 5 lo i ch ng t k trên chi ế m t i 75% t ng t t c các thông tin trao đổ i gi a các đố i tác th ươ ng m i M 1.1.2: Trao đổ i thông tin doanh nghi p và s ra đờ i c a EDI S xu t hi n các t ch c kinh doanh l n vào cu i th ế k 19 và đầ u th ế k 20 đ ã d n đế n s c n thi ế t ph i t o l p các lo i tài li u gi y t giao d ch doanh nghi p chính th c.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture