EØ 2018 sommer 2.docx - Opgave 1 a) Forkert. Omkostninger...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Opgave 1a)Forkert. Omkostninger skal afholdes der hvor indtægterne de genererer finder sted. Dette er matching princippet.Udsagnet er ikke korrekt. Lønomkostninger bogføres i den regnskabsperiode, hvor arbejdet udføres. Hvis dette ikke er sammenfaldende med det tidspunkt, hvor lønnen udbetales, laves en periodisering for at sikre,at matchingprincippet er overholdt.b)Primo=100 n= 1Ultimo 300 n= 2600/(0,5*(100+300))=3 gange på et år = 1 gang hvert 120 dag ca. Dette er korrekt. 600/((1/n)*sum af lageret)c)Korrekt! Generelt gælder der at provenue = hovedstol-kurstab-øvrigeHvis kursen er høj, så går det mod en kursgevinst og alt andet lige så vil hovedstolen skulle være mindre!Opgave 22.1Udgifterne til forundersøgelsen er ”sunk costs” og bør ikke indgå i investeringskalkulen. Forklaringen er, at omkostningen afholdes, uanset om investeringen foretages eller ej, og derfor ikke bør påvirke investeringsbeslutningen.Det alternative afkast af den investerede kapital bør ikke indgå direkte som en omkostning i kalkulen, da detindgår indirekte i kapitalomkostningen, der bruges til at tilbagediskontere fremtidige betalinger.De tabte indtægter fra hvededyrkningen bør indgå i kalkulen som en (alternativ)omkostning2.2Vores investeringskalkule giver en positiv kapitalværdi og investeringen bør foretages2.3
00.10.20.30.40.50.60.70.8(kr.10,000,000.00)(kr.8,000,000.00)(kr.6,000,000.00)(kr.4,000,000.00)(kr.2,000,000.00)kr.0.00 kr.2,000,000.00 kr.4,000,000.00 kr.6,000,000.00 Investeringen er anderledes end den typiske investeringskalkule fordi omsætningen først starter flere år efter investeringen er startet og der er flere år med negative nettobetalinger før de blive positive.De to værdier hvor nutidsværdien er 0 er 0,0323 og 0,275Disse findes ved at kigge på grafen og bruge målsøgning ved at ændre renten hvor man først sætter renten til 0 og lader den ændre denne for at finde den ene tætteste på denne og den anden findes ved at sætte renten 0,25 og så finder den tætteste på den. Dette giver dem begge.Den interne rente bliver 3%, hvilket selvfølgelig ikke stemmer overens med vores tidligere resultater.2.42.5Vi kommer frem til at den er højest i 2027. Grunden til at det kan være det værd at lade olien ligge, er at alternativ omkostningen ved at stoppe i dette år og i stedet fokusere på hvede er lavere end at fortsætte!2.6Nutidsværdien af de betalinger, som marken genererer, kan bestemmes som summen af: - kapitalværdien afolieudvindingsprojektet bestemt under spm 2.2 (altså 2.951.828 kroner) - nutidsværdien af en uendelig række af årlige betalinger på 1,2 millioner startende i år 2029 (altså [1.200.000 / 0,08]/(1,08)10=6.947.902 kroner) -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 projektudløb og kapitalværdi (i millioner) 8 Summen af disse to elementer er 9.899.730 kroner

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture