Course Hero Logo

sommer2017 EØ reeksamen.docx - Opgave 1 a) Dette er...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Opgave 1a)Dette er forkert. Udsagnet er ikke korrekt. Hvis en virksomhed realiserer et positivt resultat, men lånerentener højere end afkastningsgraden, vil egenkapitalens forrentning alt andet lige være større, jo mindreforholdet mellem gæld og egenkapital er.b)Korrekt. Den interne rente angiver den rente som gør at investeringen har en nutidsværdi på 0. Hvis deninterne rente er højere end diskonteringsrenten så må kapitalværdien være positiv, og den vil så værenegativ hvis den er lavere end diskonteringsrentenC)Udsagnet er ikke korrekt. Kun den usystematiske risiko fra hver enkelt værdipapir kan diversificeres væk.Den systematiske risiko, som kommer af en positiv korrelation mellem værdipapirernes afkast, kan derimodikke elimineres via diversifikation, og afkastet vil derfor ikke være risikofrit. Kun i det (teoretiske) tilfælde,hvor alle værdipapirernes afkast er helt ukorrelerede med hinanden, vil den systematiske risiko være nul, ogden samlede risiko for porteføljen vil da gå mod nul, når antallet af værdipapirer går mod uendelig.d)Korrekt. Udsagnet er korrekt. Hvis marginalomkostningerne er lavere end gennemsnitsomkostningerne, såbliver gennemsnitsomkostningerne lavere, når produktionen øges. Med en U-formet AC-kurve betyder det,at produktionen er mindre end den minimale efficiente skala.Opgave 22.1Se excel2.20%5%10%15%20%25%-2000000-1000000010000002000000300000040000005000000
Vi vil i dette tilfælde bruge MIA!Mens den interne rente implicit antager, at de kontanter, der frigives i løbet af investeringsperioden, kangeninvesteres til den interne rente, antager den modificerede interne rente i stedet, at sådanne kontanterkan geninvesteres til kapitalomkostningen. Idet størrelsen på et fabriksanlæg sjældent kan skaleres fleksibeltop og ned, er det i denne kontekst formentlig en mere retvisende antagelse, at frigjorte midler anvendes ialternative projekter, hvorfor den modificerede interne rente giver det bedste billede af investeringensforrentning2.3Ved 570,7626 er nutidsværdien 02.4Dette gives os nutidsværdien 1876169,32Den er 0 når værdien er 6,34%2.5Under den forudsætning at energiforbruget og mandskabsforbruget er uafhængigt af produktionensstørrelse, er investeringens kapitalværdi 2.000.177 kroner ved produktion af 250.000 oste, der sælges tilGrækenland (200.000 oste) og Tyskland (50.000 oste), mod en nettonutidsværdi på 1.859.826 kroner ved enproduktion af 200.000 oste, der udelukkende sælges til Grækenland. For hver gang det årlige salg tilTyskland øges med én ost, vokser kapitalværdien med omkring 2,8 kroner. Under denne forudsætning børNEMASKE således alt andet lige vælge at producere 250.000 oste, såfremt der investeres i BETA. Under denforudsætning at energiforbruget og mandskabsforbruget er proportionale med produktionens størrelse, erinvesteringens kapitalværdi stadig 2.000.177 kroner ved produktion af 250.000 oste, der sælges tilGrækenland (200.000 oste) og Tyskland (50.000 oste). Kapitalværdien er derimod 2.300.910 kroner ved enproduktion af 200.000 oste, der udelukkende sælges til Grækenland. For hver gang det årlige salg til

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture