Course Hero Logo

EØ regnskab reeksamen.xlsx - Drejebog i erhvervsøkonomi -...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 10 out of 138 pages.

Drejebog i erhvervsøkonomi - Efterår 2018RegnskabR1R21R2R22R3R23R4R24R5R25R6R26R7R27R8R28R9R29R10R30R11R31R12R32R13R33R14R34R15R35R16R36R17R37R18R38R19R39R20R40
R1 BALANCEPOSTERPlacer nedenstående poster i de korrekte kategorierANLÆGSAKTIVERImmaterielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiverInventarxHenlagt overskudVarevognxRealkreditlånBankindeståendeGoodwillxKassekreditProduktionsanlægxLeverandørgældFærdigvarelagerPatentrettighedxEjendomxTilgodehavender fra kunderIndskudt kapitalKassebeholdningRåvarelagerSkyldigt udbytteAktier i datterselskabForside
OMSÆTNINGSAKTIVERFinansielle anlægsaktiverVarebeholdningerTilgodehavenderLikvide beholdningerxxxxxxx
EGENKAPITALGÆLDEgenkapitalLangfristet gældKortfristet gældxxxxxx
R2 BALANCENIndfør nedenstående poster korrekt i balancenREGNSKABSPOSTERBELØBAKTIVERGoodwill362IMMATERIELLE ANLÆGSAKTILagerejendom4,000Inventar1,350Aktier i datterselskab1,000MATERIELLE ANLÆGSAKTIVERåvarer og hjælpematerialer420Varer under produktion608Færdigvarer1,140Tilgodehavender fra kunder1,740FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVEBankindestående344Kassebeholdning36ANLÆGSAKTIVER I ALTIndskudt kapital2,500Henlagt overskud1,400OMSÆTNINGSAKTIVERSkyldigt udbytte156Realkreditlån3,000Kassekredit2,258Leverandørgæld1,686OMSÆTNINGSAKTIVER I AAKTIVER I ALTForside
PASSIVER362EGENKAPITAL2,5001,4004,0001,350EGENKAPITAL I ALT3,9001,000LANGFRISTET GÆLD3,0006,712LANGFRISTET GÆLD I ALT3,000KORTFRISTET GÆLD1564202,2586081,6861,140KORTFRISTET GÆLD I ALT4,1001,740344364,288GÆLD I ALT7,10011,000 PASSIVER I ALT11,000
R3 RESULATOPGØRELSESEPOSTERPlacer nedenstående poster i de korrekte kategorierINDTÆGTEROmsætningFinansiel indtægtEkstraordinær indtægtSalg af varerxLokaleomkostningerRenteindtægterxGevinst ved frasalg af aktivxVareforbrugLønningerBankgebyrerSalg af tjenesteydelserxValutakursgevinstxSalgsfremmende omk.Tab ved frasalg af aktivAfskrivningerSalgsprovisionxHonorar til advokatForside
OMKOSTNINGERVariable omkostningFast omkostningFinansiel omkostningEkstraordinær omkostningxxxxxxxx
R4 RESULTATOPGØRELSEOpstil en resultatopgørelse ud fra nedenstående regnskabsposterOpstil en resultatopgørelse ud fra nedeRegnskabspostBeløbResultatopgørelseRegnskabspostBeløbSalgsfremmende omkostn300,000Salgsprovision100,000Afskrivninger100,000+ Omsætning###Lokaleomkostninger450,000Vareforbrug4,000,000- Vareforbrug###Personaleomkostninger1,400,000Personaleomkostninger1,250,000- Salgsprovision-27,500Øvrige faste omkostninger600,000Øvrige faste omkostninger500,000= Dækningsbidrag###Renteindtægter48,000Salg af varer og tjenestey7,500,000- Personaleomkostninger###Hjælpematerialer1,500,000Renteindtægter27,500- Lokaleomkostninger-200,000Renteomkostninger66,000Valutakurstab10,000- Salgsfremmende omkostn-300,000Afskrivninger75,000Salgsprovision27,500- Øvrige faste omkostninge-500,000Bankgebyrer11,000Renteomkostninger100,000= Indtjeningsbidrag###Selskabsskat328,500Lokaleomkostninger200,000- Afskrivninger-100,000Nettoomsætning###Selskabsskat260,000= Resultat før renter###Råvarerforbrug4,200,000+ Finansielle indtægter27,500Valutakursgevinst8,000

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 138 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture