1 KINH TẾ VI MÔ (CHUYỂN ĐỔI).doc - Kinh t� Vi Mô...

This preview shows page 1 - 3 out of 12 pages.

Kinh tVếi MôLI MĐUCnh tranh là mt trong nhng qui lut ca nn kinh tth trng.ếườKhi thc hin chuyn đi nn kinh tcũ sang nn kinh tth trng đ nhếếườhng xã hi chnghĩa Vit Nam phi chp nhn nhng qui lut ca nnướkinh tth trng trong đó có qui lut cnh tranh. Vit Nam đã đt đcếườượnhiu thành tu to ln trong quá trình phát trin kinh t. Nhng bên cnhếưnhng thành tu đó nn kinh tnc ta đang đi mt vi nhng khó khănếướthách thc to ln. Mt trong nhng khó khăn thách thc đó là khnăngcnh tranh ca nn kinh tnc ta còn yu kém.ếướếĐc quyn là schi phi th trng ca mt hay nhiu công ty,ườdoanh nghip, hoc mt tchc kinh tnào đó vmt loi sn phm trênếmt đon th trng nht đ nh. Nguyên nhân dn ti đc quyn thng doườườcnh tranh không lành mnh đem li. Đc quyn slàm hn chrt nhiuế ấđi vi cnh tranh và phát trin kinh t.ếĐcó mt môi trng cnh tranh lành mnh và kim soát đc quynườca cá doanh nghip có hiu quđang là vn đquan trng đc đt raượvi thc trng hin nay ca nc ta.ướTrang 1
Kinh tVếi MôNI DUNGHÀNH VI CA DOANH NGHIP TRONG THTRNG ƯỜCNHTRANH CÓ TÍNH ĐC QUYN TRONG NN KINH TTHTRNG VIT NAMƯỜI. MT SVN ĐLÍ LUN VCNH TRANH 1. Scnh tranh trong nn kinh tthtrng là mt tt yu ếườếkhách quanTh trng là ni din ra các hot đng mua bán, trao đi hàng hoáườơbao gm các yu tđu vào và các yu tđu ra ca quá trình sn xut.ếếTrên th trng các nhà sn xut, ngi tiêu dùng, nhng ngi hot đngườườườbuôn bán kinh doanh, quan hvi nhau thông qua hot đng mua bán traođi hàng hoá. Nhvy thc cht th trng là ch các hot đng kinh tưườếđc phn ánh thông qua trao đi, lu thông hàng hoá và mi quan hvượưkinh tgia ngi vi ngi.ếườườHình thc đu tiên ca nn kinh tth trng là kinh thàng hoá.ếườếKinh tgilà mt kiu tchc kinh txã hi mà trong đó sn phm snếếxut ra đtrao đ

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture