2 KINH TẾ VĨ MÔ (chuyển đổi).docx - LỜI NÓI...

This preview shows page 1 - 2 out of 11 pages.

LI NÓI ĐUCchth trng đã rung lên hi chuông cnh báo bao sđi thay ca nnơếườkinh tVit Nam trong nhng thp niên gn đây. Trong nn kinh tth trng hotếếườđng đy sôi đng và cnh tranh gay gt đthu đc li nhun cao và đng vngượtrên thng trng, các nhà kinh tcũng nhcác doanh nghip phi nhanh chóngươườếưđtip cn, nm bt nhng vn đca nn kinh tmi. Bên cnh bao vn đếếcn có đkinh doanh còn là nhng vn đni cm khác trong kinh t. Mt trongếnhng vn đni cm y là lm phát. Lm phát nhmt căn bnh ca nn kinhưtth trng, nó là mt vn đht sc phc tp đòi hi sđu tln vth iếườếư ớgian trí tumi có thmong mun đt đc kt qukhquan. Chng lm phátượếkhông ch là vic ca các nhà doanh nghip mà còn là nhim vca chính ph.Lm phát nh hng toàn bđn nn kinh tquc dân, đn đi sng xã hi, đcưởếếếbit là gii lao đng nc ta hin nay, chng lm phát givng nn kinh tphátướếtrin n đ nh, cân đi là mt mc tiêu rt quan trng trong phát trin kinh tếhi, nâng cao đi sng nhân dân. Trong thi gian gn đây, vn đlm phát đã đc nhiu ngi quan tâm,ề ạượườnghiên cu và đxut các phng án khác. Đã tlâu tin giy xut hin và chngươbao lâu sau đó din ra tình trng gim giá tin và dn đn lm phát. Nét đc trngếưni bt ca thc trng nn kinh tkhi có lm phát, giá cca hu ht các hàngếếhóa đu tăng cao và sc mua ca đng tin ngày càng gim nhanh.Nhìn li l ch slm phát, tcui thk19 đn cui thk20 nc taử ạếếếướlm phát din ra nghiêm trng và kéo dài mà ngun gc ca nó là do hu qun ngnca chin tranh, ccu kinh tbt hp lý kéo dài. Lm phát đã phá vtoàn bếơếnn kinh t, phng hi đn tt ccác mi quan hkinh ttrong nn kinh t- xãếươếếếh i. Bài vit này vi đtài: “Lm phát nc ta” Xut phát tvn đnghiênếướcu lm phát là cn thit, cp bách, đc bit thy đc tm quan trng ca lm

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture