3 maketing căn bản (chuyển đổi).docx - Câu 1...

This preview shows page 1 - 3 out of 12 pages.

Câu 1: Anh (ch ) hãy vcác giai đon chu kỳ sng ca sn phm. Phân tíchchu kỳ sng ca sn phm đó bng mt ví dcth .Bt csn phm hay d ch vnào cũng sthay đi theo thi gian và trãi quachu kỳ sng ca sn phm gm 4 giai đon nhsau:ư• Giai đon gii thiu• Giai đon tăng trngưở• Giai đon chín mui (bão hòa)• Giai đon suy thoáiChu kỳ sng ca sn phmMi giai đon ca chu kỳ sng có các đc đim riêng, do vy công ty phicó các chính sách riêng phù hp cho mi giai đon.1) Giai đon gii thiu sn phm miĐây là giai đon mđu ca chu kỳ sn xut. Đc đim ca giai đon nàylà doanh thu ít và tăng chm, li nhun thp hoc thm chí lvn. Có các lý dochính nhsau:ư• Khách hàng còn cha tin vào sn phm mi, còn cha tbthói quen tiêu dùngưưcũ trc đây.ướ• Hthng phân phi ca công ty còn cha hoàn ch nh.ư• Sn phm còn có thcha hoàn ch như
Ngoài ra, còn có thcó nguyên nhân do năng lc sn xut ca công ty cònhn ch, dâyếchuyn sn xut mi còn có trc trc vkthu t.Chin lc Marketing ca công ty trong giai đon này là:ếượ• Tăng cng qung cáo, gii thiu, khuyn mi sn phm, to điu kin thunườếli chokhách hàng mua.• Khuyn khích các trung gian Marketingế• Tp trung nlc bán hàng vào nhóm các khách hàng có điu kin mua nht (nhómỗ ựnhng ngi a đ i m i).ườ ưVào cui thp niên 1970, Apple, Atari, PET, Radio Shack, và các nhà tiênphong khác va quan tâm đn vic to lp th trng, va thúc đy sn phm đcếườbit ca h. Vic tăng cng nhn thc và squan tâm vào máy tính cá nhân làườđiu tt đp cho tt ccác đi thcnh tranh. Khi gã khng lIBM nhy vào thtrng này vào năm 1981, mi ngi vô cùng vui mng vì stham gia ca BigườườBlue đem li cho sn phm ca htính hp pháp và thu hút nhiu khách hàng hn.ơ2) Giai đon tăng trngưởĐây là giai đon tiêu ththun li. Khách hàng bt đu tín nhim sn phm.Do vy, snphm bt đu bán chy. Doanh thu và li nhun tăng nhanh, nhngưcnh tranh cũng xut hin. Đkéo dài giai đo

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture