4 QUu1ea2N TRu1eca Hu1eccC (CHUYu1ec2N...

This preview shows page 1 - 3 out of 17 pages.

Qun tr hcLI MĐUNgày nay, khi mà xã hi ngày càng văn minh, phát trin, đi sng con ngiườngày càng đc nâng cao hn, thì kéo theo đó là sxut hin ca rt nhiu nhngượơtchc kinh doanh cũng nhtchc xã hi. Nhng đduy trì và làm tchc caư ổưmình đng vng trong môi trng có nhiu cnh tranh thì đòi hi, nhng nhà tiênườphong ca tchc đó phi bit cách chèo lái tht khéo léo hng đi ca tch cếướmình. Hay nói đúng hn, chúng ta gi hlà nhng nhà qun tr . Trong mi tch c,ơcon ngi luôn đc ly làm trng tâm, làm nn móng cho sphát trin chung. Vìườượvy, làm sao đcó thlãnh đo tt, có thlàm hài hòa các mi quan hgia conngi vi nhau trong tchc là mt vic làm khó nhng thc scn thit đi viườưếnhà qun tr . Hay nói cách khác, các nhà qun tr ca chúng ta cn thc hin chcnăng rt quan trng ca mình đó là tch c.Vy ti sao phi có tchc? hãy đt ra nhng câu hi sau và suy nghĩ:- Xã hi không có lut pháp và nhà nc thì chúng ta có sng ni trong môướtrng đó không?ườ- Ti sao đàn kin rt đông nhng li bò rt ngay hàng, thng li?ếư- Ti sao tong li phi có ong chúa, ong th?....Các chc năng ca tchc sgiúp chúng ta trli đc nhng câu hi đó.ả ờượVà sau đây slà ni dung chính ca bài:Trang 1
Qun tr hcMT STÌNH HUNG QUN TRI.TÌNH HUNG 1Cũng nhmi công ty luyn kim khác, công ty sn xut thép VT cũng gp khóưkhăn trong nhng năm cui thp k90. Trong mt cuc hp ban Giám đc, mi ngiườđu nêu lên vn đlng bng, hcho rng vì lng bng thp nên không to ra tinhề ươươthn làm vic tích cc trong công nhân. Nhng Giám đc công ty đã trli là ông khôngưả ờquan tâm đn vn đđó. Ông cũng nhn mnh rng vn đđó là nhim vca giám đcếphtrách nhân s. Các cán bqun lý sau cuc hp đu tht vng và có nhng ý kinếbt mãn.Đc bit v Giám đc công ty nguyên là mt chuyên gia tài chính gii, hi đngượếqun tr giao chúc vgiám đc cho ông vi hy vng tài năng chuyên môn ca ông sgiúp

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture