KINH TẾ VĨ MÔ.docx - LỜI NÓI ĐẦU C� ch� thị...

This preview shows page 1 - 2 out of 26 pages.

L I NÓI Đ U C ch th tr ng đã rung lên h i chuông c nh báo bao s đ i thay c a n n kinh ơ ế ườ t Vi t Nam trong nh ng th p niên g n đây. Trong n n kinh t th tr ng ho t đ ng ế ế ườ đ y sôi đ ng và c nh tranh gay g t đ thu đ c l i nhu n cao và đ ng v ng trên ượ th ng tr ng, các nhà kinh t cũng nh các doanh nghi p ph i nhanh chóng đ ti p ươ ườ ế ư ế c n, n m b t nh ng v n đ c a n n kinh t m i. Bên c nh bao v n đ c n có đ kinh ế doanh còn là nh ng v n đ n i c m khác trong kinh t . M t trong nh ng v n đ n i ế c m y là l m phát. L m phát nh m t căn b nh c a n n kinh t th tr ng, nó là m t ư ế ườ v n đ h t s c ph c t p đòi h i s đ u t l n v th i gian trí tu m i có th mong ế ư ớ mu n đ t đ c k t qu kh quan. Ch ng l m phát không ch là vi c c a các nhà doanh ượ ế nghi p mà còn là nhi m v c a chính ph . L m phát nh h ng toàn b đ n n n kinh ưở ế t qu c dân, đ n đ i s ng xã h i, đ c bi t là gi i lao đ ng n c ta hi n nay, ch ng ế ế ướ l m phát gi v ng n n kinh t phát tri n n đ nh, cân đ i là m t m c tiêu r t quan ế tr ng trong phát tri n kinh t xã h i, nâng cao đ i s ng nhân dân. ế Trong th i gian g n đây, v n đ l m phát đã đ c nhi u ng i quan tâm, nghiên ề ạ ượ ườ c u và đ xu t các ph ng án khác. Đã t lâu ti n gi y xu t hi n và ch ng bao lâu sau ươ đó di n ra tình tr ng gi m giá ti n và d n đ n l m phát. Nét đ c tr ng n i b t c a ế ư th c tr ng n n kinh t khi có l m phát, giá c c a h u h t các hàng hóa đ u tăng cao ế ế và s c mua c a đ ng ti n ngày càng gi m nhanh. Nhìn l i l ch s l m phát, t cu i th k 19 đ n cu i th k 20 n c ta l m ử ạ ế ế ế ướ phát di n ra nghiêm tr ng và kéo dài mà ngu n g c c a nó là do h u qu n ng n c a chi n tranh, c c u kinh t b t h p lý kéo dài. L m phát đã phá v toàn b n n kinh t , ế ơ ế ế ph ng h i đ n t t c các m i quan h kinh t trong n n kinh t - xã h i. ươ ế ế ế Bài vi t này v i đ tài: “L m phát n c ta” Xu t phát t v n đ nghiên c u ế ướ l m phát là c n thi t, c p bách, đ c bi t th y đ c t m quan tr ng c a l m phát. Vì

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture