1920_1.doc - UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Số 1920/SGD&ĐT-GDTrH V/v tổ chức Hội thi KHKT năm 2014 Kính gửi

1920_1.doc - UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ SỞ GIÁO...

This preview shows page 1 - 2 out of 6 pages.

UBND T NH TH A THIÊN HU S GIÁO D C & ĐÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 1920/SGD&ĐT-GDTrH V/v: t ch c H i thi KHKT năm 2014 Hu , ngày 02 tháng 10 năm 2013 ế Kính g i: Phòng Giáo d c-Đào t o các huy n, th xã, thành ph Hu ; ế Các tr ng Trung h c tr c thu c S GD-ĐT. ườ Ngày 06 tháng 8 năm 2013, S GD-ĐT đã có k ho ch s 1544/SGDĐT- ế GDTrH v vi c “H ng d n tri n khai ho t đ ng NCKH và t ch c cu c thi ướ KHKT c p t nh dành cho h c sinh trung h c năm h c 2013-2014” c a t nh Th a Thiên Hu l n th 5 - năm 2014. Đ Cu c thi đ t k t qu cao, S yêu c u các đ n ế ầ ế ơ v l u ý m t s v n đ sau: ị ư 1. T ch c quán tri t v trí, ý nghĩa c a công tác NCKH trong h c sinh theo Cu c thi sáng t o Khoa h c k thu t cho cán b , giáo viên và h c sinh. Đây là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm c a Ngành trong năm h c 2013 – 2014. 2. Phô tô các tài li u liên quan đ n Cu c thi đ g i cho Lãnh đ o Nhà tr ng, ế ườ các t chuyên môn, giáo viên và nh ng ng i có liên quan. T p hu n các n i dung ườ v nghiên c u khoa h c cho giáo viên, h c sinh trong tr ng. Các n i dung có liên ườ quan đ c đăng t i trên website c a S . ượ 3. S đã cung c p danh m c các đ tài m i theo h ng phát tri n c a Đ i h c ướ Hu . Các tr ng c n t n d ng các k t qu trên đ ti p t c cho h c sinh ti p c n ế ườ ế ế ế nghiên c u. M t khác liên h v i tác gi đ đ c h tr . N u có tr ng i S GD- ượ ế ĐT s cùng nhà tr ng tháo g . ườ 4. Thành l p các H i đ ng th m đ nh khoa h c theo quy đ nh nh m cho phép các đ tài th c hi n đúng theo quy trình. Khi h p xét các đ tài c n có biên b n h p c a H i đ ng. 5. Các đ n v th c hi n nghiêm túc các công vi c đã đ c đ ra trong k ho ch ơ ượ ế đ kh i tr ng i công vi c chung. Cu c thi c p t nh s t ch c t 09/01/2014 đ n ẽ ổ ế 11/01/2014. H i thi c a các tr ng, phòng giáo d c k t thúc tr c khi Cu c thi ườ ế ướ c p t nh ít nh t là m i ngày. ườ 6. Đ H i đ ng Khoa h c c p t nh có c s ban đ u cho vi c xét duy t, cho ơ phép ti n hành thí nghi m cũng nh nghi m thu sau này, đ ngh các đ n v sau khi ế ư ơ đã duy t xong các đ tài cho phép h c sinh ti n hành nghiên c u; đ ng th i l p
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Spring '17
 • Linh Tran Hoang

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes