Trac-nghiem-SPSS (1).pdf - TRẮC NGHIỆM SPSS Câu hỏi 1 phần mềm spss có chức năng Aphân tích thống kê Bquản trị dữ liệu Ccả

Trac-nghiem-SPSS (1).pdf - TRẮC NGHIỆM SPSS Câu hỏi...

This preview shows page 1 - 3 out of 14 pages.

1 TRẮC NGHIỆM SPSS Câu hỏi 1 phần mềm spss có chức năng: A- phân tích thống kê B- quản trị dữ liệu C- cả a và b đều sai D- cả a và b đều đúng Câu hỏi 2 phần mềm spss: A- có sẵn trong bộ office của máy tính B- dowload từ internet xuống máy tính để sử dụng C- phải cài đặt thêm vào máy tính D- tất cả đều đúng Câu hỏi 3 để khởi động spss ta thực hiện thao tác: A- click mouse biểu tượng spss trên desktop B- click mouse vào start\run\c:\program files\spss\spsswin.exe C- cả a và b đều đúng D- cả a và b đều sai Câu hỏi 4 sử dụng tiếng việt trong spss có thể dùng bộ font: A- unicode B- tcvn3 - abc C- vni windows D- tất cả đều được Câu hỏi 5 để xuất tiếng việt ra cửa sổ output trong spss ta cần thực hiện: A- chọn font vni – windows trong mục view/font tại cửa sổ variable view B- chọn edit/options/pivot table chọn font boxed vni helve condense.tlo C- cả a và b đều đúng D- cả a và b đều sai Câu hỏi 6 để có tiếng việt trong cửa sổ output của spss ta phải A- nhập tiếng việt trong khâu tạo biến và nhập liệu B- sử dụng tiếng việt trong khâu phân tích C- spss tự động sử dụng tiếng việt D- tất cả đều sai Câu hỏi 7 spss có thể tham gia các giai đoạn của quá trình nckh A- thiết kế đề cương nckh B- thiết kế phương án thu thập thông tin trong nckh C- thu thập thông tin D- phân tích, xử lý thông tin Câu hỏi 8 dữ liệu là A- tài liệu B- là số liệu C- là thông tin D- tất cả đều đúng Câu hỏi 9 dữ liệu gồm: A- 02 loại B- 03 loại C- 04 loại D- 05 loại Câu hỏi 10 spss sử dụng mấy loại thang đo A- 02 loại B- 03 loại C- 04 loại D- 05 loại Câu hỏi 11 dữ liệu định lượng là: A- những con số B- có thể cân đong, đo đếm được C- có thể tính được trị trung bình D- tất cả đề đúng
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

2 Câu hỏi 12 thang đo là A- phương tiện đo lường dữ liệu B- dùng để đo kích thước biến C- cả a và b đề đúng D- cả a và b đề sai Câu hỏi 13 trong spss thang do ordinal đo được mấy loại dữ liệu A- 01 loại B- 02 loại C- 03 loại D- 04 loại Câu hỏi 14 trong spss thang do scale đo được mấy loại dữ liệu A- 01 loại B- 02 loại C- 03 loại D- 04 loại Câu hỏi 15 thang đo nhóm gộp dùng để đo A- dữ liệu định lượng B- dữ liệu định tính không thứ bậc C- dữ liệu định tính có thứ bậc D- các chỉ tiêu kinh tế xã hội cần nghiên cứu Câu hỏi 16 trong spss thang đo norminal dùng để đo A- dữ liệu định lượng B- dữ liệu định tính không thứ bậc C- dữ liệu định tính có thứ bậc D- các chỉ tiêu kinh tế xã hội cần nghiên cứu Câu hỏi 17 chúng ta có thể chuyển từ A- dữ liệu
Image of page 2
Image of page 3
 • Summer '11
 • GREEN

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes