dàn bài.doc - DÀN BÀI I C� ch� bảo tồn c�a nguyên tắc phiên mã trên động vật có vú và nấm men 1.1 Chất kích hoạt có

dàn bài.doc - DÀN BÀI I C� ch� bảo tồn c�a...

This preview shows page 1 - 2 out of 7 pages.

DÀN BÀI I. C ch b o t n c a nguyên t c phiên mã trên đ ng v t có vú và n m men ơ ế 1.1 Ch t kích ho t có th tách riêng bi t các liên k t DNA và ch c năng c a ch t kích ho t. ế Chúng tôi l y m t ví d v ch t kích ho t sinh v t nhân chu n đ c nghiên c u nhi u nh t, ượ Gal4 (Hình 17-2). Gal4 liên k t v i b n đ a đi m n m th ng ngu n c a GALl (Hình 17-3). ế ượ Khi b ràng bu c đó, v i s hi n di n c a galactose, Gal4 kích ho t phiên mã gen GALl 1.000 l n. Trong m t thí nghi m,bi u hi n c a m t đo n gen GAL4 mã hóa N-terminal th ba c a ch t kích ho t đã t o ra m t protein liên k t DNA bình th ngnh ng không kích ho t phiên mã. ế ườ ư Protein này ch a mi n liên k t DNA nh ng thi u vùng kích ho t và do đó, chính th c có th ế ư ế so sánh v i các đ t bi n pc c a các ch t kích ho t vi khu n(Hình 17-4a). ế Trao đ i tên mi n Ph n thí nghi m (a) cho th y mi n liên k t DNA c a Cal4, không có mi n kích ho t protein ế đó, v n có th liên k t DNA, nh ng không th kích ho t phiên mã. Trong m t th nghi m ế ư khác (không hi n th ), mi n kích ho t, không có mi n liên k t DNA, cũng không kích ho t ế phiên mã.Ph n (b) cho th y r ng vi c g n mi n kích ho t c a Cal4 vào mi n liên k t DNA ế c a protein vi khu n LexA, t o ra m t protein lai kích ho t phiên mã c a m t gen trong men mi n là gen đó có v trí g n k t v i LexA. ế Kết luận: kích hoạt không qua trung gian bởi liên kết DNA một mình, vì nó là một trong những cơ chế thay thế mà chúng tôi gặp phải ở vi khuẩn kích hoạt bởi MerR. Thay vào đó, miền liên kết DNA chỉ phục vụ để buộc vùng kích hoạt vào bộ khởi động giống như trong cơ chế phổ biến nhất mà chúng ta thấy ở vi khuẩn (Chương 16). 1.2 Nguyên t c t bào nhân th c khi s d ng các mi n DNA-binding (DNA dính l i), nh ng ế ư công nh n DNA liên quan đ n các nguyên t c gi ng nh Bacteria ế ư Homeodomain Protein: bao g m ba chu i xo n, trong đó hai (xo n 2 và 3 trong hình) t o thành c u trúc gi ng nh mô-đun xo n – vòng – xo n .Do đó, helix 3 là chu i xo n nh n d ng và, ư nh đ c hi n th , nó đ c chèn vào rãnh chính c a DNA. D l ng axit amin d c theo c nh ư ượ ượ ư ượ ngoài c a nó t o ra các ti p xúc c th v i các c p baz . Trong tr ng h p đ c hi n th , b ế ơ ườ ượ c ch
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Spring '19
 • Vu

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes