GTKD-Chuong1.pdf - Chương 1 HIỂU BIẾT VỀ GIAO...

This preview shows page 1 - 3 out of 32 pages.

1 TÀI LIỆU NỘI BỘ Giao tiếp trong kinh doanh – Chương 1 Chương 1 HIÊ ̉ U BIÊ ́ T VÊ ̀ GIAO TIÊ ́ P TRONG KINH DOANH CHƯƠNG 1 HIÊ ̉ U BIÊ ́ T VÊ ̀ GIAO TIÊ ́ P TRONG KINH DOANH 1.1. Giao tiếp trong mô ̣t tổ chư ́ c 1.2 Như ̃ ng bô ̣ phâ ̣n cấu tha ̀ nh cu ̉ a giao tiếp 1.2.1 Mô hı ̀ nh giao tiếp 1.2.2 Các hướng cu ̉ a giao tiếp 1.3 Như ̃ ng ra ̀ o ca ̉ n cu ̉ a giao tiếp va ̀ như ̃ ng lựa cho ̣n phương tiê ̣n giao tiếp 1.3.1 Như ̃ ng ra ̀ o ca ̉ n giao tiếp 1.3.2 Như ̃ ng lựa chọn phương tiê ̣n giao tiếp 1.4 Giao tiếp theo pha ́ p luâ ̣t va ̀ giao tiếp co ́ đa ̣o đư ́ c 1.4.1 Như ̃ ng hâ ̣u qua ̉ pha ́ p ly ́ tiềm năng cu ̉ a giao tiếp 1.4.2 Giao tiếp có đa ̣o đư ́ c 1.5 Giơ ́ i thiê ̣u mô hı ̀ nh 3P 1.6 Tổng kết chương Giới thiệu chương: Sau khi học xong chương này, người học có thể 1, Nhận dạng các bộ phận cấu thành của giao tiếp 2, Nhận dạng những rào cản ngôn ngữ và phi ngôn ngữ của giao tiếp 3, Mô tả tiêu chuẩn cho lựa chọn phương tiện giao tiếp 4, Ngăn ngừa những hậu quả tiềm tàng do sự vi phạm pháp luật 5, Giao tiếp có đạo đức Giơ ́ i thiê ̣u chương Khi Nike sa ̉ n xuất a ́ o pull vơ ́ i thông điê ̣p về sư ̉ dụng ca ́ c loa ̣i thuốc, công ty co ́ mong đợi một pha ̉ n ư ́ ng ma ̣nh tư ̀ mọi ngươ ̀ i hay không? Phản ứng mạnh đã không mong đợi đa ̃ xa ̉ y ra ơ ̉ ta ̣i một cư ̉ a ha ̀ ng ơ ̉ Boston, như ̃ ng chiếc a ́ o pull vơ ́ i như ̃ ng chư ̃ như "Get High" và "Dope" đa ̃ không được thi ̣ trưởng đo ́ n nhâ ̣n. Ông ta đa ̃ viết một bư ́ c thư ba ̀ y to ̉ sự pha ̉ n đối gay gắt đối vơ ́ i như ̃ ng thông điê ̣p gây hiểu lầm cu ̉ a Nike. (Hight la ̀ ̀ thanh niên My ̃ thươ ̀ ng chı ̉ trạng tha ́ i phê thuốc va ̀ Dope thươ ̀ ng a ́ m chı ̉ ma tu ́ y) 1.1 Giao tiếp trong tổ chức
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

2 TÀI LIỆU NỘI BỘ Giao tiếp trong kinh doanh – Chương 1 Trong bất kỳ tổ chức nào, dù là một công ty tồn tại nhiều năm, một công ty mới khởi nghiệp, một văn phòng của một cơ quan quản lý nhà nước, một tổ chức phi lợi nhuận…Chúng ta đều thấy người ta đang đọc, đang viết thư điện tử, đang đọc báo online, đang viết báo cáo, đang dẫn dắt các cuộc họp, đang tham dự các cuộc họp, đang nói chuyện điện thoại, đang nói với nhau về công việc…Tóm lại chúng ta thấy họ đang giao tiếp với nhau.
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes