C3_GTKD.pdf - Chương 3 CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÁ...

This preview shows page 1 - 3 out of 28 pages.

1 TÀI LIỆ U N I B Giao ti ế p trong kinh doanh Chương 3 Chương 3 CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÁ NHÂN 3.1. Giao tiếp phi ngôn ngư ̃ va ̀ ky ̃ năng lắng nghe 3.1.1 Giao tiếp phi ngôn ngư ̃ 3.1.2 Kỹ năng lắng nghe 3.2. Giao tiếp dựa va ̀ o internet 3.2.1 Thu hu ́ t kha ́ ch ha ̀ ng dựa va ̀ o online 3.2.2 Thu hút khách hàng nội bộ 3.2.3 Giao tiếp bằng giọng no ́ i va ̀ tin nhắn 3.3 C uô ̣c ho ̣p kinh doanh 3.3.1 Xác định dạng cuộc họp 3.3.2 Lâ ̣p kế hoa ̣ch cuộc họp 3.3.3 T ạo điề u ki n thu n l i cho cuộc họp 3.3.4 Tham gia cuộc họp 3.3.5 Điều hành cuộc họp 3.4 Tổng kết chương Gi i thi ệu chương: Sau khi h ọc xong chương này, ngườ i h ọc có thể : 1. Gi ải thích được ý nghĩa và tầ m quan tr ng c a nh ững thông điệp phi ngôn ngữ 2. Áp dụng đượ c k năng l ắ ng nghe hi u qu trong các tình hu ng kinh doanh 3. S d ng đượ c các phương tiệ n truy ền thông xã hội để xây dự ng nh ng quan h kinh doanh. 4. Áp d ng đượ c công nghệ giao ti ế p b ng gi ọng nói và tin nhắ n văn bả n m ột cách hiệ u qu trong nh ững tình huố ng kinh doanh 5. Th c hi n đượ c các nghi thức k inh doanh Gi i thi ệu chương: Hi n nay, E mail được các nhân viên sử d ng là m phương tiệ n giao ti ế p ph bi ế n h u h ế t các công ty trên th ế gi i . Tuy nhiên, không nên l m d ng email trong giao ti ế p. Đã có nhữ ng công ty quy đị nh không s d ng email vào m ột ngày cố đị nh nào đó trong tu n. Shayne Hughes - giám đốc điều hành m ột công ty tư vấ n , đã thành công trong "cai nghiệ n emai" (theo cách ông gọ i). Theo ông , email "t ạo điề u ki n cho l i giao ti ếp lườ i bi ếng và thiế u suy nghĩ," và ông giải thích lý do c a h n ch ế s d ụng email là: Các cuộc đố i tho i quan tr ọng và các mố i quan h c ần được thúc đẩ y trong t ch ức chúng tôi đã bị chôn vùi trong mớ h n lo ạn các e -mail t p th . E- mail là diễn đàn tệ nh ất để x lý nhữ ng v ấn đề. Tôi đã th ấy các
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

2 TÀI LIỆ U N I B Giao ti ế p trong kinh doanh Chương 3 nhà lãnh đạ o tr nên khắ c nghi ệt hơn khi giao tiế p qua email so v ới các cuộc trò chuyệ n tr c ti ế p. Email là m t l a ch n sai l m cho vi c gi i quy ết xung đột, và các chi phí về th i gian niềm tin là rất đáng quan ngạ i.
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes