C11_GTKD_ viet lai.pdf - CHƢƠNG 11 THUYẾT TRÌ NH...

This preview shows page 1 - 3 out of 42 pages.

1 TÀI LIỆ U N I B Giao ti ế p trong kinh doanh Chương 11 CHƢƠNG 11 THUYÊ ́ T TRÌNH 11.1 Vai tro ̀ cu ̉ a thuyết tri ̀ nh kinh doanh 11.2 Lên kế ho ch mô ̣t ba ̀ i thuyết tri ̀ nh 11.2.1 Mục ti êu 11.2.2 Phân ti ́ ch khán giả 11.2.3 Phương pha ́ p 11.3 Bố cục mô ̣t ba ̀ i thuyết tri ̀ nh 11.3.1 Phần mở đầu 11.3.2 Phần thân 11.3.3 Phần kết luâ ̣n 11.3.4 Hài hước trong các bài thuyết trình 11.4 L ên kế hoa ̣ch cho thuyết tri ̀ nh nho ́ m va ̀ thuyết tri ̀ nh trƣ̣c tuyến 11.4.1 Thuyết tri ̀ nh nho ́ m 11.4.2 Thuyết tri ̀ nh trực tuyến 11.5 Gi a tăng nhữ ng h tr tr c quan cho nh ng thuyết tri ̀ nh trong kinh doanh 11.5.1 Tạo slide cho thuyết trình 11.5.2 ̉ dụng slide 11.5.3 ̉ dụng video 11.5.4 T ạo ra và sử d ng nh ững tài liệ u phát (handout) 11.6 Luyê ̣n tâ ̣p va ̀ thƣ̣c hiê ̣n ba ̀ i thuyết tri ̀ nh 11.6.1 Luyê ̣n tâ ̣p 11.6.2 Thực hiê ̣n ba ̀ i thuyết tri ̀ nh 11.7 Tổng kết chƣơng M ục tiêu h c t p LO1: L p k ế ho ch cho m ột bài thuyết trình LO2: T ch c m ột bài thuyết trình LO3: L p k ế ho ch cho m ột bài trình nhóm và tr c tuy ế n L04: X ây dựng các trợ giúp hình ả nh m ột cách hiệ u qu LO5: Th ực hành và thự c hi n m ột bài thuyết trình
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

2 TÀI LIỆ U N I B Giao ti ế p trong kinh doanh Chương 11 “Để giư ̃ uy ti ́ n cu ̉ a mi ̀ nh , Joyce đa ̃ la ̀ m điều cần pha ̉ i la ̀ m va ̀ la ̀ m nhanh cho ́ ng ... đu ́ ng la ̀ trên kênh CNBC trông ông ta mê ̣t mo ̉ i nhưng bình tĩnh” Linette Lopez, Writer for Business Insider (CNBC là kênh chuyên về thông tin kinh tế và thị trường tài chính củ a M phát sóng bằ ng ti ế ng Anh. Hi ện nay, kênh có tớ i 390 tri ệu khán giả trên khắ p th ế gi ới và được đánh giá là kênh có giá trị th 19 c a M ) Gi i thi u chƣơng : Tr l i câu hỏ i c a các CEO V ới các CEO c a nh ng t ch ức tài chính ở trong hoàn c ảnh nước sôi lử a b ng, thì m t s ngườ i x lý các câu hỏ i t ốt hơn so vớ i nh ững người khác. Khi CEO của Bank of America là Brian Moynihan th m v n v vi c mua bán ngân hàng c ủa Countrywide, công ty bán tài sả n th ế ch p x ấu, ông đã b ch trích gay gắ t t Rolling Stone : Ông Moynihan đang làm m t Star Trek đúng nghĩa , li ều lĩnh đi đến nơi mà không ai trướ c đây đã từng đi , thường xuyên tr l i l "Tôi không nhớ ", và điều này có lẽ l b ịch hơn nh ng gì ngườ i ta trước đây có thể nghĩ t ớ i. Ông Moynihan dường như ch có thể nh ớ được tên củ a và
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes