GTKD-Tailieuhoctap-C2.pdf - Chương 2 GIAO TIẾP TRONG...

This preview shows page 1 - 2 out of 33 pages.

1 Chương 2 -Giao ti ế p trong kinh doanh Chương 2 GIAO TIÊ ́ P TRONG NHÓ M VÀ GIAO TIÊ ́ P GIỮ A CÁ C NÊ ̀ N VĂN HÓ A Mục tiêu chương : Sau khi h ọc xong chương này, ngườ i h ọc có thể 1. Phân biệt được nhóm , nhóm làm việc và sự c n thi ết làm việc theo nhóm 2. Giao ti ế p m ột cách có hiệ u qu và đúng vớ i đạo đức trong nhóm làm việ c. 2, Ph i h p để c i thi n ho ạt độ ng vi ế t theo nhóm 3, Giao ti ế p v i nh ững người khác nhau Giơ ́ i thiê ̣u chương Do các tiể u bang ( M ỹ) đã bỏ phi ế u v vi c h p th ức hóa hôn nhân đồ ng gi ới, nên các công ty cũng phả i quy ết đị nh s th hi n h tr như thế nào. Quyết đị nh c a h có thể ảnh hưở ng đế n vi ệc khách hàng có mua sả n ph m thu ộc thương hiệ u c a h không, các nhà đầu tư có mua ho ặc bán cổ phi ế u c a h không, và người lao động có xin vào làm trong công ty củ a h không. Trong một email gư ̉ i cho ca ́ c nhân viên , 3 vị chủ tịch của Nordstrom 1 đa ̃ bày tỏ ủng hộ đố i v i nh ững quy đị nh lu ật pháp của địa phương đang trong quá trình hoàn thiện và đố i v i c như ̃ ng nhân viên cu ̉ a công ty : ―Như ̃ ng nhân viên đồng ti ́ nh nam va ̀ ̃ đ ược bình đẳng trước pháp luật và được phép kết hôn theo pha ́ p luâ ̣t như như ̃ ng nhân viên kha ́ c‖ Email cu ̃ ng no ́ i rằng Nordstrom la ̀ " người thích ứ ng s m" khi đưa đi ̣nh hươ ́ ng ti ̀ nh dục vào trong chi ́ nh sa ́ ch chống phân biê ̣t đối xư ̉ . Nhà bán l này nằ m trong s nhi ều công ty có cách làm tương tự : 88% trong s 500 công ty hàng đầ u th ế gi i do T ạp chí Fortune bình chọn đa ̃ có thêm quy định là những đồng tí nh nam va ̀ ̃ được bảo vệ giống như tất cả những nhân viên kha ́ c . Ngược la ̣i ́ i lâ ̣p trươ ̀ ng cu ̉ a Nordstrom , Exxon Mobile ( tâ ̣p đoa ̀ n chuyên về năng lượng ) đã co ́ ́ i 14 năm liên tục tư ̀ chối lơ ̀ i đề nghi ̣cu ̉ a một cổ đông về viê ̣c đưa thêm chi ́ nh sác đi ̣nh hươ ́ ng ti ̀ nh dục va ̀ o chi ́ nh sa ́ ch chống ky ̀ thi ̣ . Các công ty pha ̉ i thực hiê ̣n như ̃ ng lựa chọn kho ́ khăn về như ̃ ng chu ̉ đề gây tranh ca ̃ i như vâ ̣y . Chủ đề người lao động sống thật với những giá trị của họ tạo ra môi trường làm việc như ví dụ của Nordstrom .
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes