Phần 2 (Autosaved).docx - Phần 2 Những nhân tố ảnh hưởng đến gi� vàng Trước tiên chúng ta có thể thấy vàng là hàng hóa

Phần 2 (Autosaved).docx - Phần 2 Những nhân tố...

This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

Ph n 2: Nh ng nhân t nh h ng đ n giá vàng ố ả ưở ế Tr c tiên chúng ta có th th y vàng là hàng hóa đ c bi t b i nó đ c xem là ướ ượ n i trú ng an toàn cho các nhà đ u t khi kinh t bi n đ ng. ơ ư ế ế (S u t m) chính vì v y ư nên vàng ch u tác đ ng l n c a quy lu t cung c u trên th tr ng. ườ Ngu n cung b sung vàng trên th gi i bao g m ngu n cung t các m s n xu t vàng và vàng đ c ế ượ tái ch hàng năm. Tuy nhiên, ngu n cung b sung này qua các năm r t h n ch , ế ế chi m kho ng 1,7% l ng vàng hi n có trên th gi i. M t khác, ngu n cung vàng ế ượ ế trong ng n h n v c b n là không đ i vì s n l ng khai thác t các h m m không ơ ượ th thay đ i và đ a chi t xu t vào th tr ng nhanh đ c. Do đó, trong y u t cung ư ế ườ ượ ế – c u, bi n đ ng v l ng cung là nhân t tác đ ng đ n giá vàng. ế ề ượ ế 1.Các nhân t nh h ng đ n ngu n cung. ố ả ưở ế a. S n l ng vàng thay đ i do c t gi m chi phí ượ Các nhà đ u t vàng đã c t gi m chi phí thăm dò và khai thác sau th i đi m r t ư giá sâu vào giai đo n 2011-2012 . Đi u đó khi n h c m ch ng và b t đ u l c ra ế ngu n cung m vàng toàn c u t năm 2018. Các chuyên gia c nh báo kh năng s x y ra tình tr ng ngu n cung vàng đ t t i ng ng t i đa . Hi n t ng này x y ra ưỡ ượ khi t ng l ng vàng đ c khai thác đã đ t m c t i đa và cho th y ngành công ượ ượ nghi p khai thác vàng không có kh năng tăng s n l ng trong t ng lai đ đáp ng ượ ươ nhu c u th tr ng. ườ M t nguyên nhân chính d n đ n cung vàng đ t t i đa là t t c ế nh ng m vàng d khai thác đ u đã đ c khai thác, các công nhân hi n nay b t ượ bu c ph i đào sâu vào lòng đ t đ tìm ra ngu n vàng m i ch t l ng . Vi c vàng ượ tr nên khó khai thác h n đã gây ra thêm m t s v n đ : các công nhân đ i di n v i ơ nhi u nguy hi m v tính m ng cũng nh s c kh e , và vi c khai thác vàng tác đ ng ư nhi u h n đ n môi tr ng. Ví d nh Indonexia h khai thác vàng b ng ph ng ơ ế ườ ư ở ươ pháp th công s d ng th y ngân đ đãi vàng không xây đ p ch a ph n n c th i ướ này đ x lý mà th i th ng ra sông h đ ti t ki m chi phí làm ô nhi m môi tr ng ế ườ đ t, n c... Nói tóm l i, chúng ta đang t n r t nhi u ti n đ có đ
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Spring '12
 • aaa

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes