Câu-chuyện under armour.docx - Kevin A Plank người...

 • No School
 • AA 1
 • 1

This preview shows page 1 out of 1 page.

Kevin A. Plank ng i thành l p ra Under armour, khi còn theo h c t i tr ng ườ ườ Tr ng Đ i h c Maryland r t mê bóng đá và có chân trong đ i bóng c a ườ tr ng. M i lúc ch i bóng, Plank luôn c m th y m t m i khi ph i thay nh ng ườ ơ chi c áo d t kim t đ m m h i sau m i tr n đ u nh ng v i nh ng chi c ế ướ ư ế qu n short bó mình đang m c l i v n gi đ c s khô thoáng vì v y ông đã ượ sáng t o ra m t lo i s i dai gi đ m t t đ may trang ph c cho các v n đ ng ộ ẩ viên th d c th thao. Ông hoàn toàn không am hi u gì v th i trang ngo i tr m u áo mà ông đang nghiên c u vì ni m đam mê v i bóng đá và mu n giúp cho nh ng đ ng đ i c a mình. V i ý t ng này, cách đây 23 Plank đã kh i nghi p kinh doanh t i t ng ưở h m c a bà mình t i th đô Washington. Trong kho ng th i gian đó Ông cũng dành th
Image of page 1

Unformatted text preview: i gian đ đi kh p n i t i vùng b ả ờ ờ ể ắ ơ ạ ờ bi n phía Tây, bán nh ng b qu n áo trong c p xe c a mình. ể ữ ộ ầ ố ủ Vào cu i năm 1996, c nhóm bán hàng c a ông cu i cùng cũng ki m đ c ố ả ủ ố ế ượ 17.000 đô la M ti n doanh thu. ỹ ề Đ n năm 1997, Plank đã thu đ c s đ n hàng ế ượ ố ơ có giá tr 100.000 đô la M và ông quy t đ nh m m t nhà máy Ohio đ làm ị ỹ ế ị ở ộ ở ể áo. Ông đã chuy n công ty đ n Baltimore. ể ế Sau m t vài l n chuy n đ a ch khác, ộ ầ ể ị ỉ cu i cùng thì ông cũng tìm đ c m t n i sau này cũng tr thành tr s chính c a ố ượ ộ ơ ở ụ ở ủ công ty t i Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ ạ và ti p t c cho ra nhi u s n ph m. ế ụ ề ả ẩ...
View Full Document

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes