S_D_Ln_Thu_Mua.docx - CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHUỖI...

 • No School
 • AA 1
 • 6

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

CH NG 2: TH C TR NG CHU I CUNG NG G O T I VI T NAM VÀ ƯƠ NG D NG MÔ HÌNH SCOR Đ C I TI N CHU I CUNG NG 2.1. Chu i cung ng g o t i Vi t Nam Thu gom S n xu t Phân ph i Tiêu th Hình 2.1 S đ : Chu i cung ng g o t i Vi t Nam ơ S đ trên trình bày chu i cung ng lúa g o Vi t Nam bao g m chu i giá tr lúa ơ g o n i đ a và xu t kh u có ch c năng và kênh th tr ng chu i t ng đ i gi ng ườ ươ nhau. Nh ng ch c năng c th bao g m khâu đ u vào (gi ng, phân bón, thu c tr sâu, r y…), khâu s n xu t (nông dân, câu l c b nông dân,…), khâu thu gom (th ng ươ Nguồn cung cấp đầu vào: -Giống- Phân- Thuốc Nông dân Tổ hợp tác Câu lạc bộ Thu gom Nhà máy xay xát Nhà máy lau bóng Công ty lương thực Siêu thị Bán sỉ/lẻ Xuất khẩu Tiêu dùng nội địa Viện Trưởng Khuyến nông Công ty -Hiệp hội LT- Tổng Cty LT miền Nam- Bộ NN & PTNT-Bộ TM- Hải quan Chính quyền địa phương các cấp, ngân hàng
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

lái/hàng xáo), khâu ch bi n (nhà máy xay xát, lau bóng và công ty), khâu th ng m i ế ế ươ (công ty, bán s /l ) và tiêu dùng (n i đ a và xu t kh u). ỉ ẻ Lúa nông dân s n xu t ra bán cho th ng lái. Tuy nhiên, gi a nông dân và th ng ươ ươ lái còn có l c l ng “Cò” môi gi i mua bán lúa. Th ng lái đem lúa bán cho nhà máy ượ ươ xay xát ho c xay xát ra g o l c r i bán cho công ty và bán cho nhà máy lau bóng, bán g o tr ng cho ng i bán s /l . Nông dân bán lúa tr c ti p cho công ty m t l ng r t ít ườ ỉ ẻ ế ượ và nhà máy xay xát. Chu i giá tr g o xu t kh u ch y u do công ty đ m trách. Kênh th tr ng bao ế ườ g m (1) Kênh tr c ti p: có m t xu h ng liên k t d c gi a công ty và nhà s n xu t ế ướ ế m c dù t l này còn th p, đây là hình th c phân ph i lúa g o có kênh th tr ng ng n ỷ ệ ườ nh t và hi u qu cao đ i v i ng i s n xu t; (2) Kênh 3 c p: lúa g o đ c bán qua 3 ườ ượ tác nhân trung gian là nhà máy xay xát, nhà máy lau bóng và công ty; và (3) Kênh 4 c p: lúa g o đ c bán qua 4 tác nhân trung gian đó là th ng lái, nhà máy xay xát, nhà máy ượ ươ lau bóng và công ty. Chu i giá tr g o đáp ng nhu c u n i đ a thông qua các tác nhân nh chu i giá tr ư g o xu t kh u (tr công ty, lúc này công ty đóng vai ng i bán s /l đ bán g o th ườ ỉ ẻ tr ng n i đ a) nh ng thêm nhà bán s /l g o n i đ a đ c cung c p b i th ng lái, ườ ư
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes