D\u0131s\u0327 ticaret politikalar\u0131 tr.pdf - 2 Ulusal ktisat Kongresi 20-22 ubat 2008 DE\u00dc BF ktisat B\u00f6l\u00fcm\u00fc zmir-T\u00fcrkiye T\u00dcRK YE\u2019N N D\u00d6N\u00dc \u00dcM S\u00dcREC

Dış ticaret politikaları tr.pdf - 2 Ulusal ktisat...

This preview shows page 1 - 2 out of 22 pages.

2. Ulusal ° ktisat Kongresi / 20-22 ± ubat 2008 / DEÜ °° BF ° ktisat Bölümü / ° zmir -Türkiye TÜRK ° YE N ° N DÖNÜ ± ÜM SÜREC ° NDE DI ± T ° CARET POL ° T ° KALARI C.Erdem Hepaktan ° ÖZET 1960 ve 1970 li y ° llarda, Türkiye ekonomisinde sanayile ± me politikalar ° n ° n temelini, ithal ikameci sanayile ± me politikalar ° olu ± tururken, 1980 li y ° llardan itibaren ise, d °± a aç ° k sanayile ± me politikalar ° uygulanm °± t ° r. 1980 sonras ° dönemde, Türkiye ekonomisi, ihracata yönelik sanayile ± me stratejisini izlerken, d °± ticaret serbestle ± tirilirken ekonomi politikas ° nda baz ° önemli yap ° sal dönü ± ümler ba ± lam °± t ° r. Ancak, ekonomide ya ± anan; kronik yüksek enflasyon, imalat sanayindeki yat ° r ° m eksikli - i, özellikle rekabet ortam ° n ° geli ± tirecek de - i ± ikliklerin gerçekle ± tirilmesinin yaratt °-° verimlilik düzeyindeki yava ± geli ± me, kamu finansman dengesindeki bozulma sonucu mali piyasalar ° n bask ° alt ° nda kalmas ° ve reel faizlerin yükselmesi gibi makro ekonomi temelli yap ° sal sorunlar, de - i ± im sürecini geciktirmi ± tir. Artan iç ve d °± borçlar, ihracat ° n ithalata ba ml ° l °-° n ° n yüksek oranlara ula ± mas ° , a ±° r ° de - erlenen Türk Liras ° , ithal girdi ba ml ° l °-° , ikiz (hatta üçüz) ° klar, yüksek faiz oranlar ° , imalat sanayindeki yat ° r ° m eksikli - i son y ° llarda kar ±° la ±° lan ba ± l ° ca yap ° sal sorunlard ° r. Türkiye ekonomisinde, son y ° llarda ithalattaki art °± , ihracattaki art °±° n üzerinde gerçekle ± mektedir. Buna ba - l ° olarak da, cari i ± lemler aç °-° sürekli olarak büyümektedir. Son y ° llarda, TL nin a ±° r ° de - erlenmesine ba - l ° olarak, ihracata dönük sanayi, ihracat ° sürdürebilmek amac ° yla, ithal girdi kullanma yolunu seçmektedir. Türkiye nin ihracat ° içerisinde en önemli paya sahip olan sanayi mal ° ihracat ° , ithalatta önemli paya sahip ara mal ° ithalat ° n ° n yap ° labilirli - ine ba - l ° bulunmaktad ° r. Buna ba - l ° olarak Türkiye ekonomisinde, ihracat için yap ° lan üretimde ithal girdi pay ° %66.5 e ula ± m °± t ° r. Dolay ° s ° yla, günümüzde %70 düzeyini a ± maya ba ± layan ihracat ° n ithalata ba ml ° l °-° , önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. 6 hracata dayal ° sanayile ± me stratejisinin ba ± ar ° s ° , sermaye ve ara mal ° üreten endüstrilerin geli ± tirilmesine ba - l ° d ° r. Bu geli ± im sa - lanamazsa, Türkiye de d °± ticaret aç °-° na ili ± kin sorun büyüyerek devam edecektir. Bunu önlemek ve yap ° sal süreci tersine çevirmek için, ara mal ° ve sermaye mal ° üretebilecek endüstrilerin geli ± imine yönelik politikalar ° n uygulanmas ° gereklidir.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 22 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes