Midterm2Solutions

Midterm2Solutions - Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×ØÓ id ØeÖÑ C...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×ØÓ id ØeÖÑ C ÓÒ × id eÖØh e fÓ ÐÐÓÛ iÒg ×Ý ×ØeÑ Ó fd ieÖeÒ Ø ia ÐeÕÙ a Ø iÓÒ × : x prime = A x ; A = parenleftbigg- 4- 5- 2- 1 parenrightbigg a F iÒd ØÛ ÓÔ a ÖØ icÙ Ða Ö×Ó ÐÙ Ø iÓÒ × eÖ×ØÒd Øh ee igeÒÚa ÐÙ e×Ù × iÒg Øh e fÓ ÖÑ Ù Ða : 0 = det ( λI- A ) = det parenleftbigg λ + 4 5 2 λ + 1 parenrightbigg = λ 2 + 5 λ- 6 = ( λ + 6)( λ- 1) ÓØh e Öea ÖeØÛ Óe igeÒÚa ÐÙ e× λ =- 6 , 1 eÒ eÜ ØÒde igeÒÚa ÐÙ e×fÓ ÖØh e×eÙ × iÒg : ( λI- A ) vectorv = vector ÐÙgg iÒg iÒÖ×ØfÓ Ö λ =- 6 : parenleftbigg- 2 5 2- 5 parenrightbiggparenleftbigg v 1 v 2 parenrightbigg = parenleftbigg parenrightbigg →- 2 v 1 + 5 v 2 = 0 → v 1 = 5 / 2 v 2 h e Öea ÖeÑ aÒÝ iÒÒ iØe ÐÝÑ aÒÝ ÓÔ Ø iÓÒ ×h e ÖeÓÒ echÓ ice i×ØÓ×e Ø v 1 = 5 aÒd v 2 = 2 ×Ó vectorv = parenleftbigg 5 2 parenrightbigg eÖeÔ ea ØØh eabÓÚ e fÓ ÖØh e×ecÓÒd e igeÒÚa ÐÙ e λ = 1 : parenleftbigg 5 5 2 2 parenrightbiggparenleftbigg v 1 v 2 parenrightbigg = parenleftbigg parenrightbigg → 5 v 1 + 5 v 2 = 0( aÒd 2 v 1 + 2 v 2 = 0) → v 1 =- v 2 h e Öea ÖeÑ aÒÝ iÒÒ iØe ÐÝÑ aÒÝ ÓÔ Ø iÓÒ ×h e ÖeÓÒ echÓ ice i×ØÓ×e Ø v 1 = 1 aÒd v 2 =- 1 ×Ó vectorv = parenleftbigg 1- 1 parenrightbigg h eÒa Ð×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×haÚ e fÓ ÖÑ vectory ( t ) = vectorve λt ×ÓÔ ÐÙgg iÒg iÒÓÙ ÖØÛ Óe igeÒÚa ÐÙ e×aÒd cÓ ÖÖe×ÔÓÒd iÒg e igeÒÚ ec ØÓ Ö×Û ege ØØh eØÛ Ó×Ó ÐÙ Ø iÓÒ × : vectory 1 ( t ) = parenleftbigg 5 2 parenrightbigg e- 6 t aÒd vectory 2 ( t ) = parenleftbigg 1- 1 parenrightbigg e t b hÓÛ Øh a ØÝÓÙ Ö×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×a Öe ÐiÒ ea Ö ÐÝ iÒd eÔ eÒd eÒ Ø×eØh i×fac ØØÓÛ Ö iØedÓÛ Ò Øh e geÒ eÖa Ð×Ó ÐÙ Ø iÓÒ h eÒch eck iÒg fÓ Ö ÐiÒ ea Ö iÒd eÔ eÒd eÒ ceÙ ×eØh eØh eÓ ÖeÑ Øha Ø×aÝ ×a×Ó ÐÙ Ø iÓÒÓ fÚ ec ØÓ Ö×a Öe ÐiÒ ea Ö ÐÝ iÒd eÔ eÒd eÒ ØeÚ e ÖÝÛ h e Öe ifaÒdÓÒ ÐÝ ifØh eÝa Öe ÐiÒ ea Ö ÐÝ iÒd eÔ eÒd eÒ Øa ØÓÒ eÔÓ iÒ ØÓ Ü Øh eÔÓ iÒ Ø t = 0 iÒÛ h ich ca ×eØh e×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×a Öe : vectory 1 ( t ) = parenleftbigg 5 2 parenrightbigg aÒd vector y 2 ( t ) = parenleftbigg 1- 1 parenrightbigg h e Öea ÖeØÛ ÓÛ aÝ ×ØÓch eck fÓ Ö ÐiÒ ea Ö iÒd eÔ eÒd eÒ ceÓ fØh e×eÚ ec ØÓ Ö×Ò e i×ØÓÛ Ö iØe : c 1 vectorv 1 + c 2 vectorv 2 = 0 , aÒd ×Ó ÐÚ e fÓ Ö c 1 aÒd c 2 ÝÓÙ caÒ ×Ó ÐÚ eØh i×Ù × iÒgba × ic×k iÐÐ× fÖÓÑÑ idd Ðe×chÓÓ Ða Ðgeb Öa Y ÓÙ Û iÐÐcÓÒ c ÐÙd eØha Ø c 1 aÒd c 2 a ÖeaÒd ×Ó Øh eÚ ec ØÓ Ö×a Öe iÒd eed ÐiÒ ea Ö ÐÝ iÒd eÔ eÒd eÒ Øh e Ó Øh e ÖÛ aÝ i×ØÓcÓÒ × id e Ö : det parenleftbigg 5 1 2- 1 parenrightbigg fØh i× i×eÕÙa ÐØÓÞe ÖÓØh eÚ ec ØÓ Ö×a Öe ÐiÒ ea Ö ÐÝ deÔ eÒ edeÒ Ø Øh e ÖÛ i×eØh eÝa Öe ÐiÒ ea Ö ÐÝ iÒd e Ô...
View Full Document

This note was uploaded on 04/02/2008 for the course MATH 33B taught by Professor Staff during the Spring '07 term at UCLA.

Page1 / 6

Midterm2Solutions - Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×ØÓ id ØeÖÑ C...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online