Midterm1Solutions - y = f(t y(t y(t y f(t y y

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×ØÓ id ØeÖÑ AC ÓÔÝÓ fØh eE ÜaÑ i×a ØØh eeÒd G iÚ eÒaÖ×ØÓ Öd e Öd ie ÖeÒ Ø ia ÐeÕÙa Ø iÓÒ iÒÒÓ ÖÑ a ÐfÓ ÖÑ : y prime = f ( t, y ) , Û ecaÒd ÖaÛ Øh ed iÖec Ø iÓÒe ÐdbÝÔ ick iÒga Öb iØÖa ÖÝÔÓ iÒ Ø× ( t, y ) iÒ Øh e ( t, y ) Ô ÐaÒ eaÒdÔ ÐÙgg iÒg Øh e×e iÒ ØÓ f ( t, y ) ØÓÒd Øh ed e Ö iÚa Ø iÚ e y prime a ØØha ØÔÓ iÒ ØF Ó Ö iÒ ×ØaÒ ceÔ ÐÙgg iÒg iÒ Øh eÔÓ iÒ Ø iÒ ØÓ Øh eÖ×Øg iÚ eÒd ie ÖeÒ Ø ia ÐeÕÙa Ø iÓÒ ×aÝ ×Øha ØØh e× ÐÓÔ eÓ fØh e×Ó ÐÙ Ø iÓÒ cÙ ÖÚ ea Ø Ñ Ù ×Øb e h eÓÒ ÐÝd iÖec Ø iÓÒe Ðd ××a Ø i× fÝ iÒg Øh i×a ÖeF igÙ Öe×aÒdB Ýa Ð×Óch eck iÒgeg Û ecaÒ a Ð×Ó ÖÙ ÐeÓÙ ØF igÙ ÖeeÔ ea Ø iÒgØh i×Ô ÖÓce××fÓ ÖØh eÓ Øh e Ög iÚ eÒd ie ÖeÒ Ø ia ÐeÕÙa Ø iÓÒ × bÝ Øe×Ø iÒg k eÝÔÓ iÒ Ø× iÒ Øh e ØÝ Ô ÐaÒ e Û ecaÒ × iÑ iÐa Ö ÐÝÒd Øh ed iÖec Ø iÓÒe Ðd ×ØÓ Øh eÓ Øh e Öd ie ÖeÒ Ø ia Ð eÕÙa Ø iÓÒ ×Ò Øe ÖÑ ×Ó fÒd iÒgØh ecÓ ÖÖe×ÔÓÒd iÒg×Ó ÐÙ Ø iÓÒ cÙ ÖÚ eØÓ Øh e y (0) = 1 ÓÒ ceÛ ekÒÓÛ Øh ed iÖec Ø iÓÒe Ðd × iÑ Ô ÐÝgÓ ØÓ Øh eÔÓ iÒ Ø ÓÒ Øh e ( t, y ) Ô ÐaÒ eaÒdÒdÛ h ich cÙ ÖÚ eÛ iÐÐb eÛ iÐÐ ÐiÒ eÙÔÛ iØh Øh ed iÖec Ø iÓÒe Ðd ØaÒgeÒ ØØ ick ×h e×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×a Öe : Ó ÐÙ Ø iÓÒC Ù ÖÚ eØÓ D ieÖeÒ Ø ia ÐE ÕÙ a Ø iÓÒ D iÖec Ø iÓÒF ie Ðd Øh eÝ = eÒ ØeÖagÙ ÖeÒÙÑ b eÖ4 eÒ ØeÖagÙ Öe Ðe ØØeÖad y prime = 3 y + 1 b y prime = y 2- 5 t- 5 a y prime = y 3- y 2- 6 y 4 c y prime = 3 8 (4 t- 1)( y + 3) + 1 d B ecaÙ ×e f ( t, x ) aÒd iØ×d e Ö iÚa Ø iÚ e×a ÖecÓÒ Ø iÒÙÓÙ ×eÚ e ÖÝÛ h e ÖeØh eÒ iÕÙ eÒ e××h eÓ ÖeÑ hÓ Ðd ×a Ø eÚ e ÖÝÔÓ iÒ Ø iÒ Øh e ØÜ Ô ÐaÒ eh e Öe fÓ Öe×Ó ÐÙ Ø iÓÒ cÙ ÖÚ e×caÒÒÓ Øc ÖÓ ××iÒ ceB Ób ××Ó ÐÙ Ø iÓÒ c ÖÓ ××e× bÓ ØhA ÐiceaÒdC ha Ö Ðie××Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×h i× i× iÒ cÓÒ × i×ØeÒ ØÛ iØh Øh e iÖ×Ò Øh eÓ Øh e ÖhaÒdA ÐiceaÒd C ha Ö Ðie××Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×dÓÒÓ Øc ÖÓ ×× Øh eÝa Öe ÐiÒ e×Û iØh Øh e×aÑ e× ÐÓÔ e aÒd ×Ó Øh e iÖ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×dÓÒ Ø Ú iÓ Ða ØeØh eÒ iÕÙ eÒ e××Øh eÓ ÖeÑ iÒ ceeÜac Ø ÐÝ ØÛ Ó×ØÙd eÒ Ø×a ÖecÓ ÖÖec ØiØÑ Ù ×Øb eØha ØA ÐiceaÒd C ha Ö Ðiea ÖecÓ ÖÖec ØaÒdB Ób i×Û ÖÓÒg a eÖecÓgÒ iÞeØh ed ie ÖeÒ Ø ia ÐeÕÙa Ø iÓÒa ×b e iÒgaÙ ØÓÒÓÑ ÓÙ ×× iÒ ce iØha ×fÓ ÖÑ x prime = f ( x ) h e eÕÙ iÐib Ö iÙÑ ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×cÓ ÖÖe×ÔÓÒd ØÓØh eÞe ÖÓ ×Ó fØh e fÙÒ c Ø iÓÒ f ( x ) = x ( x 2- 4) aÒdh eÒ ceØh e eÕÙ iÐib Ö iÙÑ ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×a Öe : x 1 (...
View Full Document

 • Spring '07
 • staff

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern