3.prezantimet_vizuale_dhe_me_goje.pdf - Shkathësit� dhe hapat q� duhet ndjekur gjat� përgatitjes s� prezantimit • Ligjerata e tret� Shkathësit� dhe

3.prezantimet_vizuale_dhe_me_goje.pdf - Shkathësit� dhe...

This preview shows page 1 - 8 out of 28 pages.

Shkathësitë dhe hapat që duhet ndjekur gjatë përgatitjes së prezantimit Ligjerata e tretë: Shkathësitë dhe hapat që duhet ndjekur gjatë përgatitjes së prezantimit LITERATURA: LIGJERATAT E AUTORIZUARA - Teuta V-Kafexholli Literatura shtesë: Komunikimet afariste- Machael J. Rouse, Sandra Rouse 1
Image of page 1
Shkathësitë dhe hapat që duhet ndjekur gjatë përgatitjes së prezantimit Shkathësitë dhe hapat që duhet ndjekur gjatë përgatitjes së prezantimit - Përmbajtja e ligjeratës së tretë: ( Komunikimet afariste- Machael J. Rouse, Sandra Rouse (F.187-203) Shkathtësitë që duhet të ekspozojmë përpara publikut Teknikat e shkrimit dhe shkathtësia e komunikimit Hapat që duhet ndjekur për përgatitjen e prezantimit Parashkrimi, shkrimi, përshtatja për formatin e prezantimit Akordimi i materialit me kohën në dispozicion, pasqyra e analizës së publikut Faktorët e ndikimit: struktura dhe përmbajtja, ligjërimi, pamja dhe qëndrimi, shfrytëzimi i veglave pamore, përgjigjet në pyetje Informatat kthyese; parimet e informatave kthyese 2
Image of page 2
3 Prezantimet pamore (vizuale) dhe me gojë Prezantimi me gojë dallohet nga komunikimi me shkrim ngase kërkon prezencën tuaj fizike para publikut. Edhe në botën akademike, edhe në atë afariste do t’u duhet herë pas here të mbani prezantime. Në prezantime ne ekspozojmë para publikut punën tonë. Ai përqëndrohet tek ju e kjo e bën prezantimin një punë stresuese. Zhvillimi i prezantimit të suksesshëm është shkathtësi që mësohet me kohë dhe me ushtrime. Sa më shpesh ta përsërisni, do t’u bëhet gjithnjë e më i lehtë.
Image of page 3
4 Pavarsisht se a jeni fillestar, apo keni përvojë në mbajtjen e prezantimeve, ju do të liroheni nga ajo barrë dhe do të relaksoheni në qoftë se përgatiteni mirë. Përgatitja e mirë do të thotë shfrytëzimi i teknikave të shkrimit të mirë dhe zhvillimi i strategjisë së komunikimit , që ju ndihmon të krijoni vetëbesim. Për të mbajtur me sukses një prezantim, duhet të keni kujdes edhe në një sërë shkathtësish. Duhet të dini si të shfrytëzohen më së miri veglat vizuale- ndihmëse.
Image of page 4
5 Të rëndësishme janë edhe teknikat tjera, p.sh. përgjigjet në pyetje në mënyrë profesionale dhe shkalla e mjaftueshme e fleksibilitetit (pyetjen e publikut ta përshtatni me prezantimin tuaj).
Image of page 5
6 Paraqitja dhe përgatitja e prezantimit tuaj - ky planifikim është i lidhur së pari me përpilimin e punimit me shkrim . Janë disa hapa që mund t’i ndiqni edhe në përgatitjen e prezantimit: a. parashkrimin b. shkrimin c. përshtatjen për formatin e prezantimit d. akordimin e materialit me kohën në dispozicion e. pasqyra e analizës së publikut
Image of page 6
7 a. Në fazën e parashkrimit duhet të caktoni qëllimin tuaj, si dhe objektivat . Kjo fazë nënkupton përgatitjen e fazës së përmbajtjes konkrete.
Image of page 7
Image of page 8

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 28 pages?

 • Winter '16
 • james bina

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture