Manual.pdf - Sistemi Online p\u00ebr Regjistrimin e Bizneseve SISTEMI ONLINE P\u00cbR REGJISTRIMIN E BIZNESEVE 1 Sistemi Online p\u00ebr Regjistrimin e Bizneseve

Manual.pdf - Sistemi Online pu00ebr Regjistrimin e...

This preview shows page 1 - 5 out of 22 pages.

Sistemi Online për Regjistrimin e Bizneseve 1 SISTEMI ONLINE PËR REGJISTRIMIN E BIZNESEVE
Image of page 1
Sistemi Online për Regjistrimin e Bizneseve 2 Përmbajtja 1. Hyrje ...................................................................................................................................................... 3 2. Kyçja në Sistemin Online për Regjistrimin e Bizneseve ........................................................................ 4 2.1. Hapja e llogarisë ............................................................................................................................ 4 2.2. Kyçja e përdoruesve të regjistruar ................................................................................................ 6 2.3. Rigjenerimi i fjalëkalimit ............................................................................................................... 8 3. Regjistrimi i Biznesit ............................................................................................................................ 10 3.1. Regjistrimi i të dhënave për biznes ............................................................................................. 10 3.2. Plotësimi i të dhënave për biznes ............................................................................................... 13 3.2.1. Dokumentet ........................................................................................................................ 14 3.2.2. Pronarët .............................................................................................................................. 14 3.2.3. Personat e autorizuar .......................................................................................................... 16 3.2.4. Njësite e biznesit ................................................................................................................. 17 3.2.5. Aktivitet e biznesit ............................................................................................................... 18 3.2.6. Aplikuesi për regjistrimin e biznesit .................................................................................... 19 4. Lista e biznese që keni regjistruar ....................................................................................................... 22 Lista e figurave Figure 3: Forma për hapjen e llogarisë të re ................................................................................................. 4 Figure 4: Mesazhi pas regjistrimit ................................................................................................................. 5 Figure 1: Forma për kyçje .............................................................................................................................. 6 Figure 2: Faqja që shfaqet menjëherë pas kyçjes ......................................................................................... 7 Figure 5: Forma për rigjenerimin e fjalëkalimit ............................................................................................ 8 Figure 6: Forma për konfirmimin e fjalëkalimit të ri ..................................................................................... 9 Figure 7: Forma ku gjenerohet numri i protokollit për regjistrimin e biznesit tuaj .................................... 10 Figure 8: Forma për mbushjen e detajeve të biznesit tuaj ......................................................................... 11 Figure 9: Të dhënat shtesë qe mund të mbushen për biznes ..................................................................... 13 Figure 10: Forma ku ngarkohen dokumentet për biznesin tuaj ................................................................. 14 Figure 11: Forma për të plotësuar të dhënat për pronaret e biznesit ........................................................ 15 Figure 12: Forma për të plotësuar të dhënat për personat e autorizuar në lidhe më biznesin ................. 16 Figure 13: Forma për të plotësuar të dhënat për njësite e biznesit ........................................................... 17 Figure 14: Forma për të plotësuar të dhënat për aktivitet e biznesit ......................................................... 18 Figure 15: Forma për të plotësuar të dhënat për aplikuesin që është duke regjistruar biznesin .............. 19 Figure 16: Forma ku mund të shihni bizneset që keni regjistruar .............................................................. 22
Image of page 2
Sistemi Online për Regjistrimin e Bizneseve 3 1. Hyrje Qëllimi kryesor i modulit online për regjistrimin e Bizneseve të ri, është që të shërbejë si modul, e cili do ju mundëson të bëhet regjistrimi i bizneseve online me disa shërbime shtesë dhe lehtësime gjatë përdorimit si në vijim: Zvogëlimin e kohës për regjistrimin e një biznesi Lejimin për të regjistruar biznesin nga cili do vend Në vazhdim është përgatitur udhëzuesi i përdorimit për nevojat e përdoruesve të Sistemit Online për Regjistrimin e Bizneseve , i cili përfshinë përshkrimin e udhëzimeve të përdorimit të këtij sistemi. Këtij sistemi mund të ju qaseni përmes link-ut:
Image of page 3
Sistemi Online për Regjistrimin e Bizneseve 4 2. Kyçja në Sistemin Online për Regjistrimin e Bizneseve 2.1. Hapja e llogarisë Përdoruesit të cilët paraprakisht nuk kanë llogari të hapur, duhet të krijojnë atë duke klikuar në link-un pë r regjistrim Regjistrohu , në formën për kyçje (Figura 1).
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 22 pages?

 • Winter '16
 • james bina

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes